نوامبر 28, 2020

پایان نامه درباره درون داده، وجوه نقد

بسيار خطير و دشوارى است. فرايند ايجاد اين فرهنگ بايد بسيار جامع باشد و همه نظام هاى مديريتى در آن لحاظ شود. بكارگيرى گروه هاى حرفه اى: پرسنل اعتبارى و مديريتى نه تنها بايد از ارزش هاى اخلاقى مطلوب برخوردار باشد، بلكه بايد دانش حرفه اى، مهارت ها و تجارب كافى نيز براى حل مسائل و تحليل موقعيت هاى استراتژيك داشته باشد. مديريت اصولى بايد از بينش استراتژيك عميق، توانايى بازاريابى قوى، مهارت هاى مديريت ريسك مناسب برخوردار باشد و يكپارچگى و تأثيرگذارى بانك ها را افزايش دهد.

رِدى( 2002 ) در پژوهش خود تلاش كرده است دلايل عمده بروز مطالبات NPL و راهكارهاى
اتخاذ شده در اين حوزه را در پنج كشور آسيايى شامل هند، چين، تايلند، كره و ژاپن مورد بررسى
قرار دهد. در اين بخش، به طور خلاصه اقداماتى كه كشورهاى مذكور براى مقابله با مشكلNPL
خود انجام داده اند، بيان مى گردد:
اقدامات كشور چين:
1)كاهش ريسك از طريق تقويت بانك ها، افزايش استانداردهاى افشاء و اصلاحات مديريتى در شركت هاى دولتى از طريق كاهش ميزان بدهى آنها؛ 2) قوانينى تصويب شد كه به موجب آن، تأسيس شركت هاى مديريت دارايى، مشاركت سرمايه هاى خارجى در اوراق بهادارسازى به ويژه اوراق بهادارسازى با پشتوانه دارايى، مجاز شناخته شد؛ 3) دولت ضررهاى مالى ناشى از كاهش ارزش بدهى را متحمل گرديد و تعويض سهام با بدهى در شرايطى كه فرصت رشد وجود داشت، مجاز شناخته شد؛4) انگيزه هايى نظير تخفيف مالياتى، معافيت از هزينه هاى ادارى و معيارهاى ارزيابى روشن و صريح دارايى به كار گرفته شد.
اقدامات كشور تايلند:
1) قوانين مربوط به ورشكستگى اصلاح شد؛ 2) به منظور تجديد ساختار بانك ها و انتقال مالكيت
آنها، كميته مشاورتى تجديد ساختار بدهى شركتى تأسيس گرديد؛ 3) برنامه تجديد ساختار بخش مالى(1998) بر تسهيلاتى تمركز داشت كه در راستاى تجديد سرمايه بانك، از سرمايه بانك پشتيبانى مي کرد.همچنين در برنامه مزبور بر تأسيس شركت هاى مديريت دارايى نيز تأكيد مي شد؛ 4) قواعد جديد مربوط به دارايي هاي غيرجارى، رويه هايى متناسب و مطابق با استانداردهاى بين المللي معرفى كرد؛ 5) طرح خصوصي سازي دارايي هاي دولتى مطرح شد كه با مخالفت هاى سياسى به دليل ترس از ايجاد يك واكنش شديد اجتماعى روبرو شد؛ 6) استانداردهاى بين المللى درباره طبقه بندى وام و ذخيره گيرى مربوط بهNPL وا مهاى اتخاذ شد؛ 7) محدوديت در سهام براى خارجيان در مؤسسات مالى حذف گرديد.
فصلنامه علمى- پژ
اقدامات كشور كره:
1) سرعت عمل: با تزريق مقدار عظيمى از وجوه عمومى به بانك ها به منظور تجديد ساختار سرمايه، به سرعت با خطر نظام مند و مشكل دشوارى اعتبارى داخلى مقابله شد كه اين امر، گام هاى مهمى براى طبيعى كردن نظام مالى بود( Choong Tong, 2001)
2) به منظور تسهيل در واگذارى ؛ وام هاى بد، از اداره هاى تجديد ساختار شركتى و تعويض بدهى با سهام استفاده گرديد؛ 3) تأسيس شركت مديريت دارايى كره و يك صندوق مربوط به دارايى هاى غيرجارى به منظور خريد و تأمين مالى براى خريد دارايى هاى غيرجارى؛ 4) بازيابى هاى مربوط به اوراق بهادارسازى شركت مديريت دارايى، اغلب از طريق اوراق بهادارسازى با پشتوانه دارايى و فروش هاى فورى به دست آمد؛ 5) تقويت قواعد مربوط به ذخيره گيرى وام ها و استانداردهاى مربوط به طبقه بندى تسهيلات بر اساس معيارهايى كه افق هاى دورترى را در نظر مى گيرد (مانند گردش وجوه نقدى آينده) 6. هدف بانك مركزى فقط در حد تثبيت قيمت ها تعريف گرديد. كميته نظارت مالى در سال 1998 ، به منظور تضمين يك نظام نظارتى مؤثر و هماهنگ با عملكردهاى بانك جهانى تأسيس گرديد.
اقدامات كشور ژاپن:
1) اصلاح قوانين مربوط به نرخ ارز در سال 1997 و تهديد بانك هاى فعال در كشور به تعطيلى،
به منظور دستيابى به حداقل نرخ كفايت سرمايه. همچنين قوانينى درباره بهبود جريان هاى اطلاعاتى
به تصويب رسيد.
2) بهبود استانداردهاى حسابدارى. گروه هاى تجارى اصلى در ژاپن در راستاى استانداردهاى بين المللى، يك رسانه استاندارد خصوصى براى ژاپن تأسيس كردند.
3) پشتيبانى دولتى. دولت ژاپن از وجوه دولتى براى مواجهه با ضعف هاى بخش بانكى استفاده كرد

فصل سوم

روش پژوهش

3-1 مقدمه
انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرآيند پژوهش و معرفي کامل آن به مخاطبان پژوهش ، نقش اساسي در پژوهش ، اعتبار و روايي پژوهش دارد . معرفي روش تحقيق بر تداوم استفاده از اين روش در پژوهشهاي بعدي کمک نموده وزمينه ساز تکميل ابعاد ديگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران ديگر خواهد بود . هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نمايد چه شيوه و روشي را ايجاد کند تا او را هر چه دقيقتر ، آسان تر و سريعتر در رسيدن به پاسخ هايي براي پرسش يا پرسشهاي پژوهش مورد نظر کمک نمايد. در اين فصل ابتدا روش پژوهش تشريح مي گردد سپس ، جامعه آماري ، نمونه و روش نمونه گيري ونحوه جمع آوري اطلاعات و فرآيند جمع آوري داده ها بيان مي گردد ، در نهايت روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها توضيح داده ميشود.

نوشته ای دیگر :
کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

3-2 روش پژوهش
به طور کلي روش هاي پژوهش در علوم رفتاري را مي توان با توجه به دو ملاک : الف)هدف پژوهش ب)نحوه گردآوري داده ها تقسيم نمود(سرمدو ديگران،1386).
هدف از پژوهش هاي کاربردي در يک زمينه خاص است، به عبارت ديگر پژوهش هاي کاربردي به علت کاربرد عملي دانش هدايت مي شود. لذا از نظر هدف
پ
ژوهش کاربردي است که در جهت کاربردي کردن عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات اردبيل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنين پژوهش هاي علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز مي توان به پژوهش توصيفي و آزمايشي تقسيم کرد. پژوهش حاضر با توجه به توصيف شرايط و پديده هاي مورد بررسي و براي شناخت بيشتر و بهتر شرايط موجود و ياري دادن به فرايند تصميم گيري انجام شده است که از اين داده ها براي اصلاح يا تعديل شرايط موجود استفاده مي شود و يا اينکه براي بهسازي آنها طرح هاي مستدلي تهيه مي شود. لذا پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوري داده ها، پژوهش توصيفي مي باشد پژوهش توصيفي شامل مجموعه روش هايي است که هدف آنها توصيف شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي پژوهش توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد. پژوهش پيمايشي شاخه اي از پژوهش هاي توصيفي به شمار مي رود، در اين نوع پژوهش نمونه اي از جامعه مطالعه منتخب مي شود، و نياز به مطالعه نمونه به اين دليل است که مطالعه کل جامعه دشوار است و نمونه مي تواند تصوير دقيقي از جامعه آماري مورد مطالعه بدست دهد که از مهمترين مزاياي آن قابليت تعميم نتايج است(کرلينجر،66:1382).
اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از نوع پژوهش هاي همبستگي است چون مي خواهد روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را بررسي نمايد. پژوهش هاي همبستگي شامل کليه پژوهش هاي است که در آنها سعي مي شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي ،کشف يا تعيين شود. هدف پژوهش هاي همبستگي عبارت است از درک الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرضيه مي شود بين آنها رابطه وجود دارد(دلاور،1386).
3-3 متغير هاي پژوهش
متغير يک مفهوم است که بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي شود. به عبارت
ديگر متغير به ويژگي هايي اطلاق مي شود که مي توان آنها را مشاهده يا اندازه گيري کرد . و دو يا
چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها نمود. عدد يا ارزش نسبت داده به متغير ، نشان دهنده تغيير از يک
فرد به فرد ديگر يا از يک حالت به حالت ديگر است (دلاور،1384).
متغير بر اساس نقشي که در پژوهش برعهده دارد به دو دسته تقسم مي شود:
الف- متغير مستقل
ب- متغير وابسته(دلاور ، 1384).
متغير مستقل ، متغير محرك درون داده است که به وسيله پژوهشگر اندازه گيري،دستکاري يا انتخاب
مي شود تا تاثير يا ارتباط آن با متغير ديگري معين شود.
متيغر وابسته ، متغير پاسخ ،برون داد يا ملاك است و عبارت است از وجهي از رفتار يک ارگانيسم که
تحريک شده است. متغير وابسته مشاهده يا اندازه گيري مي شود تا تاثير متغير مستقل بر آن معلوم و
مشخص شود.
متيغر وابسته عبارت است ريسک اعتباري مشريان حقيقي بانک
متغير مستقل عبارت است از علت هاي احتمالي متغير وابسته که شامل موارد زير است:
سابقه اعتباري مشتريان ،مبلغ تسهيلات، تعداد چک برگشتي مشتريان، مبلغ تسهيلات به معدل موجودي، معدل موجودي
3-4 روش آماري تجزيه و تحليل داده ها
مطالعه از نوع همبستگي و به لحاظ وقوع فاصله زماني بين اعمال متغييرهاي مستقل و متغير وابسته از مدل رگرسيون استفاده شده است به دليل دو ارزشي بودن متغير وابسته با استفاده از رگرسيون لوجستيک داده ها تحليل و به پرسشهاي پژوهش پاسخ داده مي شود در اين پژوهش چند متغير بر روي يک گروه اندازه گيري و مطالعه مي شود.
مدل استفاده شده در اين پژوهش مدل لاجيت است که از رگرسيون لاجستيک پيروي مي کند در رگرسيون لاجستيک ضرايب متغيرهاي مستقل بر آورد مي شود مدلهاي لاجيت و پروبيت در مواردي استفاده مي شود که متغير وابسته قابل مشاهده نباشد متغير وابسته در اين موارد به صورت انتخاب دوگانه ظاهر مي شود مدل لاجستيک از منحني لاجستيک پيروي مي کند بدين ترتيب اين منحني بر اساس داده هاي واقعي برازش مي شود.داده هاي واقعي مربوط به متغير وابسته بر اساس اين که پديده مورد نظر اتفاق افتاده يا اتفاق نيفتاده دو مقدار صفر و يک اختصاص داده مي شود وقوع يا عدم وقوع پديده مزبور با توجه به سطوح مختلف از ترکيبات خطي متغيرهايي مستقل تعيين مي شود برتري رگرسيون لاجستيک در اين است که براي تعيين مقادير صفرويک تنها اطلاع از وقوع پديده مورد نظر(بطور مثال خريد يک کالا ،ريسک اعتباري يا موفقيت يا عدم موفقيت يک شرکت ) کافي است بدين ترتيب از اين متغير وابسته مي توان به منظور تخمين وقوع يا عدم وقوع اتفاق مورد نظر سود جست اگر احتمال وقوع بيش از 5% پيش بيني شود در اين صورت وقوع پديده مورد نظر حتمي تلقي مي شود در غير اين صورت وقوع پديده غير حتمي خواهد شد. آنچه در استفاده از اين مدل مد نظر است در درجه اول بدست آوردن احتمال کل ناتواني در باز پرداخت وام دريافتي توسط افراد و در مرحله بعد استخراج اثرات نهايي هريک ازمتغيرهاي توضيحي است اثر نهايي تغيير در ميزان احتمال رخ دادن متغير وابسته در ازاي يک واحد افزايش در متغيرهاي توضيحي است در اين تحقيق متغير وابسته قصور مشتري در پرداخت ديون است. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل آماري اطلاعات از دو نرم افزار کاربردي اس پي اس اس و اکسل استفاده شده است.
3-5 رگرسيون لجستيک13
رگرسيون لجستيک يک حالت عمومي تر از رگرسيون خطي مي باشد.قبلا اين روش براي پ يش بيني
مقادير باينري يا متغيرهاي داراي چند مقدار گسسته استفاده مي شد. از آنجايي که مقادير مورد نظر
براي پيش بيني مقادير گسسته مي باشند نمي توان آنرا به روش رگرسيون خطي مدلسازي کرد براي اين منظور اين متغيرهاي گسسته را به روشي تبديل به متغير عددي و پيوسته مي کنيم و براي اين منظور مقدار لگاريتم احتمال متغير مربوطه را در نظر مي گيريم و براي اين منظور احتمال پيشامد را بدين صورت در نظر مي گيريم :
احتمال اتفاق نيفتادن پيشامد/ احتمال اتفاق افتادن پيشامد
و تفسير اين نسبت مانند تفسيري است که در بسياري از مکالمات روزمره در مورد مسابقات يا شرط بندي ها يه موارد مشابه به کار مي رود .مثلا وقتي مي گوييم شانس بردن يک تيم در مسابقه 3 به 1 است در واقع از همين نسبت استفاده کرده و معني آن اين است که احتمال برد آن تيم 75 % است. وقتي که ما موفق شديم لگاريتم احتمال مورد نظر را بدست آوريم با اعمال لگاريتم معکوس مي توان نسبت مورد نظر را مشخص نمود.
3-6 مدل لاجيت14 ( لجستيک)
رگرسيون لاجيت در مواردي استفاده مي شود که متغير وابسته قابل مشاهده نباشد. متغير وابسته در اين موارد به صورت انتخاب دوگانه15 ظاهر مي شود، به عبارت ديگر داراي دو يا بيش ازدو حالت است. اساس اين که پديده مورد نظر اتفاق افتاده يا اتفاق نيفتاده باشد دو حالت صفر و يک را به خود اختصاص مي دهند و لذا در بالا و پايين نمودار مزبور قرار مي گيرند. وقوع يا عدم وقوع پديده مزبور با توجه به سطوح مختلف از ترکيبات خطي متغيرهاي مستقل تعيين مي شود. يکي از مزاياي رگرسيون لجستيک اين مي باشد که کافي است بدانيم پديده مورد نظر(به طورمثال خريد يک کالا، ريسک اعتباري، موفقيت يا عدم موفقيت يک شرکت) اتفاق افتاده است يا خير. در اين صورت مي توان از يک متغير وابسته گسسته مانند يک يا صفر براي نشان دادن پديده مذکور استفاده نمود.
بدين ترتيب از اين متغير وابسته مي توان به منظور تخمين وقوع و يا عدم وقوع اتفاق مورد نظر سود
جست. مقادير احتمال بين صفر و يک مي باشند و لذا مقادير مورد پيش بيني نيز بايد بين صفر و يک
قرار گيرند. در صورتي که احتمال وقوع بيشتر از حد آستانه(نرخ توقف 16) که معمولاً در بيشتر مطالعات 0.5 در نظر گرفته مي شود پيش بيني شود، وقوع پديده مورد نظر محتمل تلقي شده و در شکل را همان S غير اين صورت غير محتمل خواهد بود. در اين ارتباط رگرسيون لاجيت رابطه اي گونه که در شکل زير آورده شد، بين احتمال وقوع يک پديده (متغير وابسته) و ترکيب خطي از متغيرهاي مستقل فرض مي نمايد(مقايسه مدل خطي و لجستيک).

نوشته ای دیگر :
پایان نامه رایگان با موضوعترک فعل، قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

نمودار مدل رگرسيون لجستيک

همانگونه که در شکل بالا ملاحظه مي شود در سطوح پايين متغير مستقل، احتمال وقوع به سمت صفر ميل مي نمايد و با افزايش سطوح متغير مستقل احتمال افزايش يافته و در سطوح بالاتر متغير مستقل اين مقدار به سمت يک ميل مي کند. رابطه ي بين متغير مستقل و متغير وابسته غير خطي است لذا عملاً نمي توان از رگرسيون خطي معمولي براي برآورد آن استفاده کرد. جداي رابطه غير خطي، ارتباط مزبور را نمي توان در قالب رگرسيون معمولي در نظر گرفت چرا که رگرسيون معمولي مفروضاتي دارد که در اين حالت برقرار نيست. اول اين که خطاهاي مربوط به مقادير گسسته از توزيع دوجمله اي و نه نرمال پيروي مي کند لذا تمام آزمون هاي آماري مربوط به آن بي اعتبار مي شود .
دوم اين که واريانس جمله خطا ثابت نمي باشد. اين امر موجب به وجود آمدن پديده اي به نام واريانس ناهمساني17 مي شود و دليل سوم اين که احتمالات پيش بيني شده در روش مدل رگرسيون خطي ممکن است بيشتر از يک و يا کمتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *