دانلود پایان نامه

1-4- اهداف تحقیق :


هدف کلی : بررسی کامل و همه جانبه خانواده های چند همسری درقوم بلوچ شهرستان خاش با دیدی کامل و فراگیر از تمام زوایای آن
اهداف جزئی :
دستیابی به علتهای چند همسری در این شهرستان.
بیان علتهای مثبت ومنفی چند همسری.
تعدد زوجات تا چه اندازه در تحکیم روابط میان طوایف نقش دارد.
دستیابی به میزان شیوع چند همسری دربین مردان وکمیت آن.
بررسی کیفیت خانواده های چند همسری وچگونگی روابط بین آنها.
بررسی تغیرات چند همسری درطول زمان.
چند همسری در طوایف مختلف با همدیگر مقایسه شود .
شیوع چند همسری در میان افراد مختلف و بخصوص نقش سواد در چند همسری بررسی شود .
آسیبهای اجتماعی چند همسری مطالعه شود .
1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق:
همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم ازدواج امری پسندیده در تمام ادیان و فرهنگهای مختلف ومقدمه تشکیل خانواده می باشد و به نوعی نشانه کامل شدن انسان و راهی برای ادامه نسل انسانها به حساب می آید . هر چند در گذشته شیوه های مختلف همسر گزینی و نظامهای ازدواج و خانواده ی مختلف به قول مورگان همخون – پونالوایی – سیندیازمیایی – پدرسالاری وجود داشته و در نهایت به خانواده تک همسری تکامل یافته است و در اکثر نقاط جهان نیز تشکیل خانواده را بر اساس تک همسری می پذیرند اما در گوشه ایی از ایران ما و بخصوص در منطقه بلوچستان بیشتر مردان آنها هنوز طبق خانواده و آیین پدر سالاری عمل می کنند و گرایش به گرفتن چند زن دارند و آن را امری طبیعی و مسلم و از حقوق خود می دانند که البته اسلام نیز این عمل را منع نکرده است. لذا از آنجایی که چند همسری و تعدد زوجات برای اروپائیان و حتی بیشتر ایرانیان امری پسندیده نیست و حتی شبهاتی را بر آن وارد کرده اند و مذموم و ناپسند می دانند بر آن شدم تا به عنوان یک مردم شناس به بررسی جوانب دقیق این مسئله بپردازم و فرصتی داده باشیم تا مردان بلوچ این شهرستان که چند همسر دارند نیز از خود دفاع کنند و دلایل خود را بیان کنند تا شبهات و ایراداتی که منتقدان می گیرند شاید برطرف شود و این امر با اقتضای زمان و شرایط اجتماعی و طبیعی و قومی قبیله ای آنها در نظر بگیرند و از آنجایی که علاوه بر جنبه های مثبتی که ذکر شد چند همسری مردان این شهرستان عواقب و پیامد های منفی زیادی نیز دارد و تاثیرات زیاد بر کودکان ، زنان و جامعه می گذارد به جمع آوری این تحقیق ثابت قدم تر شدم . .
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق:
http://memar.samenblog.com
httpmosavabaat.moe.org.ir
استان سیستان و بلوچستان
WWW.googlecomimgres12121
شهرستان خاش
2-1- پیشینه محل تحقیق