پایان نامه درباره شناخت نقاط قوت و ضعف و برنامه های آموزشی

بهرام زاده(1374)در تحقيقي به “بررسي اثربخشي آموزش هاي علمي-كاربردي در مقطع كارداني در مقطع كارداني اداري- مالي كاركنان شركت برق منطقه اي غرب”پرداخته است. نتايج حاصله از استخراج داده ها و نتيجه نهايي هر فرضيه نشان مي دهد كه تفاوت معناداري بين نظرات كاركنان آموزش ديده و سرپرستان مستقيم آنها راجع به اثربخشي دوره هاي آموزشي در هر يك از متغييرهاي مورد بررسي وجود نداشته است.
بازرگان(1374)در مطالعه ای به بررسي روش هاي ارزيابي تأثير دوره هاي آموزشي ضمن خدمت معلمان پرداخت. در اين مقاله الگوي سيپ به عنوان مناسب ترين الگو براي ارزيابي تاثير دوره هاي آموزشي معرفي شده است، زيرا بوسيله اين الگو ابتدا با استفاده از ارزيابي زمينه مي توان به نيازسنجي درباره نيازهاي آموزشي پرداخت و بر اساس آن هدف هاي آموزشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت را ارزيابي كرد. پس از آن با اطمينان خاطر از مناسب بودن هدف هاي دوره هاي آموزشي به ارزيابي تأثير آنها پرداخت.
محمودي، مرضيه(1377)در تحقيقي كه تحت عنوان “بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزش ضمن خدمت كارگران صنعت نفت اهواز از ديدگاه كارگران و سرپرستان در سال 1377″انجام داد به اين نتيجه رسيده است كه آموزش هاي ضمن خدمت تغيير مطلوبي در روش انجام كار در كارگران بوجود آورده، نيازهاي آموزشي كارگران را از نظر سازمان تأمين نموده و موجب رضايت خاطر و ارتقاء بهره وري كاركنان شده است. همچنين دوره هاي آموزشي موجب كاهش صدمات و آسيب ها ناشي از كار شده است و در مجموع اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت را تاييد نموده است.
بلادر، فرهاد(1378) تحقيقي تحت عنوان”بررسي تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت مربيان مراكز آموزش كشاورزي دركارايي آنان در سال1378″ انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه توانايي مربياني كه در دوره هاي آموزش ضمن خدمت شركت كرده اند در تدريس، آگاهي استفاده از منابع مورد تدريس، اداره كلاس، حل مشكلات درسي و غير درسي دانش آموزان بيشتر است. و در مجموع اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت را تأييد نموده است.
بابايي(1379)در تحقيقي كه تحت عنوان”ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كارگري شركت پارس خودرو در سال1379″ انجام داد به اين نتيجه رسيده است كه آموزش بر بهبود عملكرد شغلي كاركنان تأثير داشته، بهره وري كاركنان را افزايش داده و در كاهش حوادث و سوانح حين كار و افزايش خشنودي شغلي كاركنان تأثير داشته و سبب افزايش آمادگي كاركنان در انجام وظايف همراه با مشاركت و همكاري شده است و در كل آموزش هاي ضمن خدمت اثربخش بوده است.
خلخالي رضا در سال 1379 به ارزيابي جامع آموزشگاهي بر اساس مدل ارزيابي سيپ پرداخته است. در اين پژوهش براساس مدل سيپ (زمينه، درونداد، فرايند و برونداد) به ارزيابي جامع مركز آموزشي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه صنعت نفت محمدآباد پرداخته شده است و براي هر كدام از اين حوزه ها عوامل و ملاك هاي تعيين شده و بر اساس آنها شاخص تعيين گرديده است و سپس به ارزيابي مركز آموزشي مذكور پرداخته شده است .
اسماعيل قوام(1380)تحقيقي با عنوان”ارزشيابي تاثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان گمرك ايران در سالهاي 78-75 به منظور برنامه ريزي و استفاده از نتايج حاصل از ارزشيابي جهت بهبود اثربخشي دوره هاي آموزشي” در سال 1380 انجام داد. در اين پژوهش هدف اصلي ارزشيابي اثرات آموزش هاي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان گمرك ايران بوده و اينكه آيا آموزش هاي ضمن خدمت در تربيت و تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص و همچنين ارتقاء و بهبود عملكرد افراد شاغل در سازمان مؤثر بوده است يا خير؟ نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در هريك از دو گروه دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان فرضيه هاي تحقيق را تأييد مي نمايند.
در تحقيقي كه بوسيله ابطحي(1382) به منظور ارزيابي برنامه هاي آموزشي مبتني بر رايانه در يكي از شركت هاي داخلي انجام شده از الگوي كرك پاتريك استفاده شده است. ارزيابي اين مجموعه از برنامه ها در ابعاد واكنشي(رضايت كاركنان)،يادگيري (تغييرات دريكي از ابعاد دانش، نگرش و مهارت)، رفتاري (ميزان انتقال مطالب آموخته شده به محيط كار) ونتايج (از قبيل كاهش ضايعات، افزايش كيفيت توليد و افزايش ميزان بهره وري شغلي) صورت گرفته است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه ارزيابي سطح اول حاكي از كم بودن ميزان رضايت فراگيران از اين برنامه بود، درسطح دوم كه از گروه کنترل و گروه آزمايش استفاده شده حاكي از وجود تفاوت معنادار بين اين دو گروه بود. براي ارزيابي دو سطح آخر، ارزيابي رفتار و نتايج شاخص هاي مربوط به اين سطوح حدود سه ماه بعد از اتمام برنامه مورد بررسي قرار گرفت كه حاكي از معنادار نبودن تفاوت در اين شاخص ها بود.
وهاب (1385) در مطالعه ای تحت عنوان “بررسي اثر بخشي و کارايي دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت بانک مسکن از ديدگاه رؤساي و کارکنان شعب تهران” نشان داد که، كارايي و اثربخشي دوره‏هاي آموزش برگزار شده از نظر كاركنان و رؤساي شعب، در زمينه اساتيد مورد استفاده در جهت تدريس در دوره‏هاي آموزشي در حد مطلوب بوده است؛ همچنين در زمينه کارايي اهداف و اصول، ساختار دوره‏هاي آموزشي درحد متوسط ارزيابي گرديده است. پژوهشي ديگر بوسيله توسلي و همکاران(1386). با عنوان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بانک کشاورزي در افزايش دانش فني کارشناسان کشاورزي بانک انجام شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده که دوره هاي آموزشي در ميزان دانش فني کارشناسان در حد متوسط مؤثر و مفيد بوده است.
قهرماني (1387)در مطالعه ای با عنوان”ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي شرکت برق منطقه اي باختر از ديدگاه دانش آموختگان و مديران مستقيم آنان و ارائه راهکارهاي اصلاحي”به ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی شرکت برق منطقه اي باختر پرداخته است. گزارش این تحقیق حاکی از آن است که محدوده اجراي اين طرح، شرکت هاي تحت پوشش برق منطقه اي باختر و نمونه ها شامل کليه کارکناني بوده که در سال 1383 در دوره هاي آموزشي شرکت مذکور حضور داشتند. افزون بر اين، مديران مستقيم آنان نيز بخش ديگري از نمونه هاي پژوهش را شامل مي شدند.هدف اصلي اجراي اين پروژه، شناسايي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده و شناخت نقاط قوت و ضعف فرآيند برنامه ريزي و اجراي دوره ها به منظور ارائه راهکارهاي اصلاحي مناسب بود. به همين منظور پرسش هاي پژوهشي اين تحقيق بر اساس الگوي چهار سطحي ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي «کرک پاتريک» تدوين شد و مبناي طراحي و ساخت ابزارهاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز قرار گرفت.نتايج طرح نشان دهنده وجود اثربخشي در دوره هاي آموزشي در حد نسبتاً مطلوب مي باشد. با وجود اين برخي از ابعاد و جنبه هاي دوره هاي آموزشي برگزار شده از نواقص و کاستي هايي نيز برخوردار بوده است(عباسیان،1390)
خراسانی و دوستی(1390) در تحقیقی به ارزيابي ميزان رضايت و اهميت عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش هاي الکترونيکي از ديدگاه کارکنان در بانک سامان پرداخت.هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان اهميت چهار فاکتور فن آوري، محتوا، مدرس و شيوه هاي يادگيري بر ميزان اثربخشي دوره هاي الکترونيکي و نيز ميزان رضايت از آنها از ديدگاه کارکنان بود. جامعه آماري شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان در سراسر ايران، که در دوره هاي الکترونيکي برگزار شده در سال 1390 شرکت کرده اند، بود. از بين اين افراد به روش نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه اي به تعداد 86 نفر طبق جدول مورگان انتخاب گرديد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقيق، کاربردي و از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايشي مقطعي مي باشد. ابزار اصلي گردآوري داده ها، منابع کتابخانه اي و پرسش نامه محقق ساخته دو وجهي در مقياس ليکرت بود. داده هاي به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده از آماره هاي آمار توصيفي (ميانگين، درصد، فراواني، انحراف معيار) و آمار استنباطي (خي دو، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون ناپارامتري فريدمن) با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده از تحليل هاي انجام شده نشان داد که هر چهار عامل نامبرده، در اثربخشي دوره هاي الکترونيکي نقش کليدي دارند که به ترتيب اولويت عبارت اند از: کيفيت و شيوه هاي يادگيري با ضريب همبستگي 0.699، نوع فن آوري با ضريب همبستگي 0.654، محتواي دوره هاي الکترونيکي با ضريب هبستگي 0.573 و مدرس با ضريب همبستگي .0.398
غلام پور(1391)در تحقیقی با عنوان”ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت مهارتهاي کارآفريني بر دانشجويان و دانش آموختگان استان مازندران” به ارزیابی اثربخشی آموزش پرداخت. هدف از اجراي پژوهش حاضر ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت مهارتهاي کارآفريني بر دانشجويان و دانش آموختگان استان مازندران بود. بنابراين، پس از مروري جامع بر متون مربوط در قالب روش تحقيق کتابخانه اي و ميداني از پرسشنامه اي با ضريب پايايي 0.95 به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات استفاده شد. همچنين جامعه آماري شامل 1511 نفر از دانشگاهها، مراکز کارآفريني، اداره کار و امور اجتماعي و جهاد دانشگاهي استان مازندران و نمونه آماري با توجه به محدوديتهاي موجود 214 نفر بود. نتايج آزمون آماري فريدمن و تحليل مدل معادلات ساختاري به ترتيب نشان دادند که حداقل يک زوج از رتبه هاي ميانگين اثرگذاري ابعاد مختلف متغيرهاي تحريک انگيزه ها، پرورش ويژگيها و آموزش مهارتها، تفاوت معناداري با يکديگر دارند و کليت مدل معادله ساختاري متغيرهاي تبيين کننده اثربخشي دوره هاي آموزشي دانشجويان و دانش آموختگان استان مازندران نيز تأييد شده است.
سراجی و همکاران(1392)در تحقیقی به تعيين ملاک هاي سنجش اثربخشي دوره هاي آموزش مجازي حوزوي پرداختند. هدف کلي اين پژوهش تعيين ملاک هاي سنجش اثربخشي دوره هاي آموزش مجازي حوزوي است. آموزش هاي حوزوي ماهيتاً و از جهات مختلف با آموزش هاي شغلي و دانشگاهي تفاوت دارد و از اين رو براي سنجش اثربخشي آن ها بايد به اين تفاوت هاي بارز توجه نمود. پژوهش حاضر بر اساس اين ايده تلاش مي کند با استفاده از روش شناسي پژوهشي کيفي و از طريق نظريه مبنايي چارچوبي براي سنجش اثربخشي دوره هاي آموزش مجازي حوزوي ارائه کند. شرکت کنندگان در اين پژوهش 15 نفر از دست اندرکاران مجرب و متخصص در زمينه آموزش هاي مجازي حوزوي هستند که در مؤسسه هاي آموزش حوزوي و حوزه هاي علميه مستقر در شهر قم مشغول به کار هستند. ابزار جمع آوري داده هاي پژوهش، مصاحبه اکتشافي و نيمه ساختاريافته بوده است. تحليل داده ها طي سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي صورت گرفت. در مرحله کدگذاري باز 114 کد شناسايي و سپس شش مقوله مهم ايجاد شد. با چرخش هاي مکرر در مصاحبه ها، يک مقوله اساسي منتج گرديد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش براي سنجش اثربخشي آموزش هاي مجازي حوزوي در لايه عمومي (سطحي) بايد به شش مقوله شامل؛ ارزش هاي بنيادين آموزش هاي حوزوي، غايت هاي آموزش مجازي حوزوي، طراحي برنامه درسي، ويژگي هاي استاد، ويژگي هاي يادگيرنده (طلبه) و نتايج نگرشي و رفتاري توجه نمود که با توجه به ارزش هاي بنيادين حاکم بر فضاي آموزش هاي حوزوي مجازي از ارتباط متقابل بين اين عوامل شش گانه يک خصيصه مهم روحيه طلبگي اولويت پيدا مي کنند. اين ويژگي به عنوان لايه خاص (عميق) در سنجش اثربخشي آموزش هاي حوزوي بايد مدنظر قرار گيرد. ويژگي حس طلبگي دربرگيرنده مؤلفه هاي خرده تر مانند؛ کنجکاوي معرفتي و ديني، ساده زيستي، مهارت هاي تبليغي، رعايت حرمت استاد، دريافت حس باطني و يادگيري مداوم است.
2-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
در تحقيقي که تراپنيل در سال 1984در زمينه آموزش ضمن خدمت انجام داد. نتايج تحقيق او نشان داد که آموزش ضمن خدمت باعث کاهش هزينه هاي گوناگون در سازمان، کاهش ميزان استعفا و ترک خدمت و ميزان غيبت کارکنان، افزايش دانش توليد، افزايش کيفيت کار کارکنان و افزايش رضايت شغلي کارکنان شده است.
استيل آلتمن (1985)به بررسي کاربرد آموزش بهعنوان محرکي براي بهبود اثربخشي سازماني پرداخت. اين پروژه دريک مؤسسه حومه شهر تورنتو و انتاريو، بر روي 60 کارمند انجام گرفت.ارائه آموزش تخصصي و تشکيل کميته آموزشي به عنوان هدف نهايي انتخاب شدند. در طي اين فرآيند، براي کارکنان يادگيري‏هايي وجود داشت و بر روي سازمان تأثيراتي بر جاي گذاشت. اعضاي گروه، روش‏هاي جمع آوري اطلاعاتشان را بهبود بخشيدند و به مهارت‏هاي برنامه ريزي منظمي دست پيدا کردند.براي مثال در وظايف عملياتي جديد، روش ياد دادن فرآيندها رفتار آگاهانه تر در نتيجه آموزش تخصصي و ساير پويايی ‏هاي سازمان که از تجانس بيشترين سيستم‏هاي غير رسمي و خارجي منتج مي‏شوند.
مکلن و ديگران(1986)در تحقيقي تحت عنوان ارزيابي و بهبود مربوط به پروژه خدمات با استفاده از مدل ارزيابي CIPP به ارزيابي تأييد و اثربخشي آموزش خاص مربوط به انجام خدمات پرداخته اند و اظهار كردند كه مدل CIPP رويكرد مناسبي براي اين كار بوده است.
ريچاد سان سون(1987)تحقيقي در زمينه توسعه و بررسي سيستم ارزيابي اثربخشي آموزشي پرداخت كه مي تواند در هر برنامه آموزشي در صنعت مورد استفاده قرار گيرد. سيستم ارزيابي اثربخشي سه عنصر عمده است:1- اهداف ارزيابي اثربخشي،2- ابزارهايي اندازه گيري اثربخشي و 3- گزارش ارزيابي.ابزارهاي ارزيابي سه دسته اند:رضايت شغلي،يادگيري وعملكرد.گزارش ارزيابي شامل آن دسته اطلاعاتي است كه مديران آموزشي بايد بطور قطعي تصميم بگيرند .گزارش ارزيابي شامل موارد زير است :
نيازهاي اوليه شغلي كاركنان
اهداف عملكرد
پيشنهاد يك راه حل معتبر
خلاصه اي از اثربخشي آموزشي