دانلود پایان نامه

3-2- ابزارهای جمع آوری تحقیق:
مصاحبه و گفتگو
دوربین عکاسی و فیلم برداری
پرسشنامه
دستگاه ضبط صدا
کتابهایی که در این زمینه نوشته شده بودند
و سایر ابزارهایی چون فیش ، قلم ، کاغذ ، گوشی موبایل برای عکس ………….
3-3- جامعه آماری:
از آنجایی که در شهرستان خاش طوایف بسیار زیادی زندگی می کنند و امکان مطالعه دقیق همه آنها نیز نیست لذا به مطالعه طوایفی پرداختیم که مساله چند زنی در بین آنها بیشتر است و یا احیانا بزرگتر و سرشناس ترند مانند طوایف ریگی وطایفه های وابسته به آن، طایفه یاراحمدزهی (شهنوازی)وطایفه های وابسته به آن،طوایف میربلوچ زهی ،کرد،سهرابزهی،براهویی،شالی بر،قلندرزهی وگمشاد زهی وایرندگانی ها پس جامعه آماری ما تمامی مردان چند زنه ای هستند که در طوایف بزرگ و سرشناس شهرستان خاش زندگی می کنند همچنین خانواده های آنها زنان و فرزندان آنها را نیز شامل می شود .درزیر طوایف مهم وسرشناس خاش راکه مابا آنها بیشتر سروکار داشتیم می آوریم .
-طایفه ریگی : این طایفه یکی از بزرگترین طوایف خاش محسوب می شود که دارای سابقه بسیار طولانی در این شهر و حتی استان می باشند و طبق کتاب مردمان ایران سعدیان قبایل ریگی در دامنه های شمال کوه تفتان تا هیرمند سکونت داشتند و برسه شعبه اند که تنها ناتوزهی ها ساکن دائمی سرحد می باشند و مالک گله ای بزرگ گوسفند و بز بوده اند . وی قلمروطایفه ریگی را شامل سرزمین وسیعی از زاهدان و میرجاوه تا خاش و سپس ایرانشهر می داند و این طایفه را شامل چندین طایفه بولاک زهی ، شه کرم زهی ، عیسی زهی و ناتوزهی می داند ( همان منبع :628)درحال حاضراین طایفه بیش از بیست طایفه زیرمجموعه ووابسته دارد.
-یاراحمد زهی :(شهنوازی) طبق تعریف آقای سعدیان کاملا بادیه نشین و افراد خوش هیکلی هستند و محل سکونت آنها را گزو می داند که همه ساله از غرب پشتگوه به تفتان و سپس به سوی نخلستان های ماشکل برای خرما خوری کوچ می کردند
در حال حاضر یکی از بزرگترین طوایف خاش در کنار طایفه ریگی هستند و سردار آنهاحاجی خوبیار نام دارد .
-گمشادزهی : که به تیره هایی چون داد خدازهی ومرادزهی تقسیم می شوند و امروزه مراد زهی در این شهر بیشتر از خود طایفه گمشاد زهی هستند .
-میر بلوزایی ( میر بلوچ زایی ) : که زارع و مالک و از نژاد کرد بوده که در نقاط حاصل خیز سرحد زندگی می کردند .
-هاشم زایی : گروهی کوچک زارع و گله دار هستند که بیشتر آنها در نوک آباد و خاش زندگی می کنند و افرادی نرم خو و باسواد هستند .
-کردها و تمندانی ها : که اصلا پارسی هستند ودر ارتفاعات کوه تفتان ساکن بودند و مردمانی قوی و سالم می باشند این افراد نیز بسیار تحصیل کرده و نرم خوهستند .
-براهویی ها : مردمانی قوی و خوش هیکل و ساکن نزدیکی های دجینگ بودند و سابقه نژادی آنها را عده ای هندی و دراویدی می دانند و این افراد اصالتا بلوچ نبوده اند و زبان مخصوص به خود بنام کردگالی داشته اند که کم کم با بلوچ ها آمیخته اند مهمترین تیره های براهویی 1- موسی زهی 2- جنگی زهی 3- عیسی زهی 4- مستان زهی 5- شاهی زهی 6- یاغی زهی 7- زرکاری هستند .
-خواشی ها : این قبیله و جمالزهی ها که آنها را نیز خواشی خوانند ظاهرا از بومیان اصلی و در دره خاش ساکن هستند ( سعدیان 1375 : 639 )
-شولی بر : آقای سعدیان اصل و نسب طوایف شولی بر را از تیره سرابندی می داند که در کنار هاشم زایی ، رستم خانی و کمال خان زهی محمد حسن خانی ، سردار از طوایف سرابندی هستند و اصل و نسب خود راخود را عرب و از اعقاب مالک اشتر نخعی می دانند که در زمان خلاف خلیفه دوم به کردستان ایران آمده اند و بعد به عراق عجم و اراک امروزی مهاجرت و در کوههای سربندماندگار شده اند و علت نام گذاری آنها به خاطر محل سکونت آنها سرابندی نامیده شده در حال حاضر سردار آنها زمان خان شهلی بر است
-طایفه ایرندگانی : که دربخش ایرندگان ساکن هستند ومردمانی نرم خووعلاقمند به علم ودانش هستند
-طایفه جمشید زهی:که درشهرستانهای خاش وایرانشهر زندگی می کنند.
-طایفه قلندرزهی .
3-4- حجم نمونه وروش اندازه گیری:
درتحقیقات کیفی وتوصیفی وبه خصوص تحقیقات مردم شناسی یک مردم شناس یک منطقه کوچک راانتخاب وتمام آن منطقه را به صورت دقیق وکامل بررسی می کنند وتعدادی ازخانواده هارابررسی نمی کندتا آنها رابه کل جامعه تعمیم بدهد بلکه دربین افراد جامعه زندگی می کند وتمام کارها واعمال آنها را کاملاً ودقیق زیر نظر می گیرد . برای نمونه گیری این تحقیق از دو روش نمونه گیری تصادفی وترجیحی استفاده شده است. همچنین برای اینکه موضوع تحقیق ما معرف تمام چند زنه های جامعه خاش باشد ازبیشتر بخشها ومناطق آن نمونه های انتخاب شد هرچند بعضاًحتی نخواستند اسم منطقه آنها نیز گفته شود،همچنین از گروهای مختلف مردمی شامل تجار وبازاریها،مولوی ها،تحصیل کرده ها،بی سوادان،روستایی وشهری که معرف جامعه مورد مطاله ما بود نمونه های انتخاب شد وازطریق مشاهده مشارکتی ومصاحبه و پرسشنامه ازآنها تحقیق به عمل آمد.