پایان نامه درباره معادله ساختاری و کارمندان بانک

4-1) مقدمه 95
4-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري 95
Widget not in any sidebars

4-2-1) توزيع فراواني جنسيت 95
4-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات 96
4-2-3) توزيع فراواني گروه سنی 98
4-3) میانگین و انحراف معیار 99
4-4-2) آزمون فرضیات 101
4-5) مدل مفهومی 105
4-5-1) آزمون دوربین واتسون 106
4-3-2) معادله ساختاری 106
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه 110
5-2-نتیجه گیری 111
5-3-پیشنهادهای کاربردی 112
5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: 112
5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: 112
5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: 112
5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: 113
5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی 113
منابع 114
پیوستها 121
چکیده
نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.