پایان نامه درباره مهارت های اجتماعی و تعاملات اجتماعی

مرحله درک: در این مرحله محرک های حسی دریافت شده به اطلاعات روانی تبدیل می شود تا فرد از وجود آنها آگاه گردد.
مرحله فرادرک: در این مرحله زمینه فکری و عاطفی فرد بر اطلاعات روانی فوق اثر گذاشته و یک معنی نهایی را تولید می کند. (فرهنگی، 1381،ص147)
هر کدام از این مراحل، نقش موثری در برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده بوجود می آورند. با توجه به اهمیت موضوع به بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده می پردازیم.
عوامل موثر در برقراری ارتباط
1- عوامل مربوط به فرد فرستنده و گیرنده پیام: مانند: هیجانات، اطلاعات قبلی، تجربیات، باورها، مهارت در بکارگیری و دریافت وجوه کلامی و غیر کلامی
2- عوامل مربوط به وجوه ارتباطی و محتوای پیام: مانند: نوع ارتباط و میزان استفاده از وجوه کلامی و غیر کلامی
3- عوامل مربوط به کانال ارتباطی: مانند: نوع ارتباط رودرو یا از راه دور، طول راه ارتباطی، نوع راه ارتباطی (مانند استفاده از پست الکترونیکی)، فضای حاکم بر راه ارتباطی. (فرهنگی، 1381،ص148)
بنابراین تجربیات، باورها، نوع ارتباطات بین فرستنده و گیرنده و نوع کانال ارتباطی در برقراری ارتباطات موثر هستند.اکنون سوال کلی که پیش می آید این است ؛ آیا ارتباط یک رفتار آموختنی است یا نه؟ با توجه به اهمیت موضوع به بررسی این مقوله می پردازیم.
ارتباط به عنوان رفتارهای آموختنی
پژوهشگران و نظریه پردازان علوم اجتماعی و انسانی به اهمیت بسیار زیاد تعاملات اجتماعی در شکل گیری انسان و رفتارهای او پرداخته و داشتن مهارت ارتباطی را عامل اساسی در تعاملات اجتماعی بین افراد تلقی می کنند. آنها براین عقیده اند که ذهن و خود به درستی، حاصل تجربه اجتماعی است و ارتباط از یک سو این پیوند را پدید می آورد و از سوی دیگر تجارب اجتماعی را در فرد بوجود می آورد.
مارک نب مراحل آغاز تا پایان یک ارتباط را اینگونه بیان می دارد ؛ مرحله ارتباط از مرحله ساختن یک رابطه شروع و به مرحله اوج می رسد و سپس رو به زوال می نهد و به طرف افول و جدایی حرکت می کند. برای برخی از انسان ها رابطه خیلی دیر به مرحله جدایی می رسد و در برخی موارد پس از مرگ نیز به گونه ذهنی این رابطه ادامه پیدا کرده و یکی از طرفین با یاد دیگری این رابطه را حفظ می کند..

مرحله اوج

شکل 1-2: مدل ارتباط از دیدگاه مارک نب(فرهنگی، 1384، ص164)
علت برقراری ارتباط با دیگران چیست؟
1- اشتراک پیدا کردن در ایده ها.
2- کسب اطلاع از دیگران.
3- توسعه ارتباط اجتماعی. (کمالی، 1382، ص40)
مهمترین عوامل برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام به منظور کسب اطلاع و پیداکردن ایده های مشترک و توسعه مهارت های اجتماعی است.
چه عواملی رفتار ارتباطی ما را نقش می دهند؟
1- عوامل فرهنگی و اقتصادی.