پایان نامه درباره کنوانسیون سازمان ملل متحد و استفاده از سیستم بانکی

امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي و بورسی کشور با بهره‌مندی از بیش از ۶ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثري را در آباداني، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامي ايفا نمايد.(سایت بانک صادرات)
Widget not in any sidebars

برگزاري دو همایش تخصصی در بانک صادرات “آخرين همايش مبارزه با پولشویی در مردادماه سال 1387 انجام برگزار شده است.اين سمينار كه «بررسي آخرين دستاوردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي»  نام داشت، با همكاري شركت  MHA  انگلستان، اساتيد بانكداري بين المللي و كارشناسان حوزه بانكداري از موسسات معتبر پولي و مالي برگزار شد و جديدترين مقالات مربوط به مبارزه با پولشويي در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت.گفتني است از آنجاكه برخي از فعالان مجرب بانك‌هاي بين المللي در زمينه مقابله با پولشويي به عنوان مدرس حضور داشتند، به شركت كنندگان و مدعوان، گواهينامه معتبر اعطاء شد.به علاوه بسياري از مسئولان و كارشناسان بانكي نيز در كارگاه آموزشي مقابله با پولشويي شركت كردند و با آخرين دستاوردهاي بانكداري جهان در مبارزه با پولشويي آشنا شدند. (پایگاه خبری اقتصاد کشور 1390)
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی
در اینجا به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازما نهاي جهانی، معاهدات و پیمان هاي چند جانبه براي مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه اشاره می گردد.
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)
اولین سند بین المللی که تعهداتی براي دولت هاي امضاکننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهاي نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاري نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مصوب 20 دسامبر1998 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است 1″ تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرائم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دست داشته جهت فرار ازعواقب قانونی اقدامات خود. 2″ اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاري، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند.
منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهاي روانگردان می باشد ؛ ب ه علاوه موارد دیگري نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی،ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم بند1ماده 5 تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاري بند 3 ماده 5 همکار ي هاي بین المللی از طریق
همکاري هاي متقابل قضایی براي هر یک از اعضا بند 4 ماده 5، تقس یم عواید و یا اموال یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبناي منظم بند 5ماده 5 این کنوانسیون به موجب ماده واحده ای در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.(باقرزاده، 1382 : 188:189)
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)
در دسامبر 1988 در شهر باسل سوئیس، مقامات بانکی 12 کشور، اساسنام هاي را منتشر ساختند که بانک هاي کشورهاي عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهاي مشکوك و همکاري با سازمان هاي مجري قانون مبارزه با پولشویی است.
رهنمودهاي کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی براي مقاصد جنایتکاران به شرح زیر می باشد.
1- شناسایی کامل مشتري.
2- خودداري از انجام مبادلات مشکوك.
3- همکاري با سازمان هاي مجري قانون.
4- آموزش کارکنان، ایجاد روش هاي پیگیري مبادلات مشکوك.
5- توجه و نظارت بانکی به استاندارهاي منطقی شناسایی مشتري 6- حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی.
7- حمایت از نیروهاي اجرایی قانون براي جلوگیري از فعالیت هاي نامشروع.
8- تقویت پروسه هاي مدیریت ریسک (تذهیبی، 56:1381)
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا
با تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی براي مقابله با جرایم پولشویی در اروپا و یا حتی خارج از آن عنوان نموده است و دامنه موضوع پولشویی از حوزه درآمد هاي مربوط به مواد مخدر فراتر رفته و جرایم سازمان یافته دیگري را نیز در برگرفته و همکاري بین المللی میان گروه هاي طرف قرارداد را پایه ریزي کرده است).باقرزاده، 1382 : 303). در این پیمان نامه، که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا
رسیده بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره درآمدهاي حاصل از جرم تأکید و پیشنهاد شده که جرم پولشویی علاوه بر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، درآمدهاي حاصل از جرایم دیگري را نیز شامل شود (باقرزاده، 313:1382)
دستورالعمل اتحادیه اروپا در ژوئن 1991 ، اتحادیه جوامع اروپایی دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره جویی ناشی از عملیات پولشویی منتشر ساخت. اعلام غیر قانونی بودن پولشویی، شناسایی
هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15 هزار یورو م ی پردازند و گزارش داد و ستدهاي مشکوك از موارد این دستورالعمل می باشد.
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)