پایان نامه درمورد اعتبار و روایی ابزار و راهکارهای مقابله

7 – جلوگیری از اعمال نظرها و صدور حکم برائت بعضی از قضات در تفسیر ادله هایی چون هدیه و کادو
8 – رعایت دقیق ، کامل و توام با نظارت مناقصه ها و مزایده های دولتی
9– کاهش انحصارات دولتی و حمایت از خصوصی سازی در معنای صحیح کلمه
از راههای جلوگیری از فساد مالی میباشد.
2-10-2 ) مطالعات خارجی
1-فلوریدی فرانسسکا( 2013 )در پژوهشی تحت عنوان ” فساد اداری و مالیات ” بدین نتیجه رسیده است که ضعف قوانین در برخورد با حساب سازان و مفسدان مالی از علل رواج فساد میباشد.(وب1)
2-کاکوویک سیمونا(2012)در پژوهشی تحت عنوان “مشکلات جوامع در مقابله با فساد اداری ” بدین نتیجه رسیده است که همکاری سران حکومت در فساد اداری و عدم مجازات آنان ازبزرگترین مشکلات جوامع در برخورد با مفسدان میباشد.(منصوری،1391،ص42)
3- برتوت و همکارانش( ٢٠١٠)، اثرات فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به ویژه رسانه هاي اجتماعی را روي نگرشهاي فرهنگی در باره شفافیت کشف کردند. نتایج نشان داد که فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات سبب ایجاد جوي باز و قطع رفتارهاي فاسد میشود.(وب3)
4-چای جین ووک(2009) در پژوهشی تحت عنوان ” فساد اداری و دولت” بدین نتیجه رسیده است که کاهش انحصارات دولتی و خصوصی سازی از بهترین راهکارهای مقابله با فساد اداری میباشد.
5- آرمسترانگ (2005) شفافیت را در دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات معتبر و موثق و بهنگام از تصمیمات و عملکرد بخش دولتی و درستی را هم معنا با صداقت و قابلیت اعتماد در ارائه وظایف رسمی و بعنوان پادزهري براي فساد و سوءاستفاده اداري در نظر میگیرد. دو خصوصیت انحصار قدرت و صلاحدید شخصی دو ویژگی انکارناپذیر دولت میباشد که افزایش این دو ویژگی، فساد اداري را نیز در پی دارد.(شکری،1388).
2-11)خلاصه فصل دوم
هدف این فصل به خواننده در کسب مهارت های لازم برای بررسی کامل و منظم تحقیقات گذشته است .
در این فصل که قسمت اول آن مروری است بر ادبیات مهمی که با تحقیق رابطه دارد و چگونگی بازنگری منابع اطلاعاتی و پی بردن به زمینه های مرتبط با موضوع پژوهش می باشدو قسمت دوم آن محقق خلاصه ای از نتایج تحقیقات دیگران و نوشته های مهم پژوهشگران و زمینه ای که تحقیق در آن صورت گرفته را به اجمال ذکر می کند. در واقع بررسی پیشینه تحقیق پژوهشگر را با روش تحقیقی که دیگران برای انجام دادن پژوهش مشابه به کار گرفته اند و نقاط قوت و ضعف روش های بکار گرفته شده آشنا میسازد علاوه بر آن در تحلیل نهایی داده ها محقق میتواند یافته های خود را با دیگران مقایسه کند.بنابراین فصل حاضر تحقیق زمینه را برای پروراندن مطالعه حاضر فراهم میکند و خواننده را با یافته هایی که به دست آمده آشنا میسازد.لذا این فصل نشانگر علم و دانش و مهارت محقق در آن رشته است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحضه ای پیدا کردنده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق وآسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی،1378،ص 193) .
در نتیجه، تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مسأله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید .
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاظر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است.
در این فصل کلیه روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتبار و روایی ابزار پژوهش، متغیرها، فرضیات پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری استفاده شده،را مورد بررسی قرار دادیم.
3-2 ) روش تحقيق
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پرسش های تحقیق یاری نماید
دستیابی به هدف های علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیقی از حیث روش است که اعتبار می یابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به سرعت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است .
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علی استنباط می شود. بهترین تعریفی که با آن چه مدنظر است، مطابقت می کند، چنین است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار، فنون معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است» (خاکی ، 1378، ص 201) .