پایان نامه درمورد اندازه گیری و سیستم ها

نتایج و بحث
4-1- پارامترهای اندازه گیری شده در خاک
4-1-1- خواص شیمیایی خاک
4-1-1-1- درصد اشباع (SP )
نتایج آزمایش نشان داد که کود دامی تاثیر معنی داری بر میزان درصد اشباع خاک داشت (جدول پیوست3). به این ترتیب که استفاده از کود دامی باعث افزایش 66/4 درصدی، درصد اشباع خاک نسبت به تیمار شاهد گردید (شکل 4-1) (جدول پیوست 4).
شکل 4- 1: مقایسه میانگین درصد اشباع خاک تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی
میرزایی و همکاران (54) نیز در آزمایشی که تیمار های کودی شامل کود های دامی، شیمیایی و آلی بودند نشان دادند که درصد اشباع در تیمار های کود دامی (مرغی) بالاترین و در تیمار ورمی کمپوست کمترین مقدار را دارا می باشد.
اثرات اصلی کود های اوره و نیتروکسین و هیچ یک از اثرات متقابل ترکیب تیمار های کودی، بر میزان درصد اشباع خاک معنی دار نبود (جدول پیوست 3).
4-1-1-2- شوری (EC)
هیچ یک از عوامل مورد بررسی در آزمایش اثر معنی داری بر میزان شوری خاک نگذاشتند (جدول پیوست 3). EC خاک ارتباط تنگاتنگی با غلظت نیترات در خاک دارد. اصولا عملیات زراعی زیستی مناسب نمی تواند موجب شوری خاک شود (91). ورنر (201) مشاهده کرد که ECبطور نسبی در نظام زیستی پایدار می ماند و نشان دهنده این است که کود های آلی نمی توانند موجب افزایش شوری شوند. میرزایی و همکاران نیز گزارش کردند که هیچ یک از تیمار های کود شیمیایی، کود دامی، ورمی کمپوست و کمپوست زباله تاثیر معنی داری بر میزان هدایت الکتریکی خاک نداشتند (54).
4-1-1-3- اسیدیته (pH)
نتایج نشان داد که تیمار های کودی اثر معنی داری بر میزان pH خاک نداشتند (جدول پیوست 3). ممکن است با پوسیده شدن کود دامی به تدریج بر اثر فعالیت میکرو ارگانیسم های خاک، مقدار زیادی اسید های آلی از جمله اسید هومیک تولید شود، و این اسید ها به مرور بر اثر تداوم استفاده از این کود، موجب کاهش اسیدیته خاک شود (31، 145و 146) اما به علت خاصیت تامپونی خاک به خاطر وجود کربنات کلسیم در اکثر خاک های ایران (13 و 31) تفاوت معنی داری در سیستم های مختلف تغذیه ای در خاک ایجاد نگردد. از طرفی مواد آلی قادرند با گرفتن یا رها کردن یون H+ تغییرات زیاد pH خاک را تعدیل کنند در نتیجه آن را در حالت خنثی یا مناسب برای رشد یک محصول خاص نگه دارند.
چنگ و همکاران (86) و اقبال (103) گزارش نمودند که کاربرد کود دامی باعث افزایش pH و کود شیمیایی نیترات آمونیوم باعث کاهش آن می شود. دلیل این اختلاف را می توان به نوع تغذیه دام نسبت داد. در مورد کود شیمیایی هم، کود شیمیایی بکار برده شده در آزمایش این محققین نیترات آمونیوم بود، در حالی که کود بکار برده شده در این تحقیق اوره بود.
4-1-1-4- کربن آلی (OC)
کاربرد کود دامی باعث افزایش معنی دار کربن آلی خاک گردید (جدول پیوست 3). به این ترتیب که استفاده از این کود، کربن آلی خاک را به میزان 05/19 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد (شکل4-2) (جدول پیوست 4).
شکل 4- 2 : مقایسه میانگین کربن آلی تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی
کود بیولوژیک نیتروکسین نیز تاثیر معنی داری بر میزان این پارامتر در خاک داشت (جدول پیوست 3) و باعث افزایش 62/15 درصدی آن نسبت به تیمار شاهد گردید (شکل 4-3) (جدول پیوست 4).
شکل 4- 3: مقایسه میانگین کربن آلی تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک
کاربرد کود اوره تاثیر معنی داری بر درصد کربن آلی خاک نداشت (جدول پیوست 3).
تیمار ترکیبی استفاده همزمان از کود دامی و کود اوره نیز تاثیر معنی داری بر مقدار این پارامتر از خاک داشت به نحوی که بیشترین درصد کربن آلی خاک از تیمار استفاده همزمان کود دامی با 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره حاصل شد و کمترین درصد کربن آلی خاک مربوط به تیمار عدم مصرف کود دامی و 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره بود که با تیمار عدم مصرف کود دامی و 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت (جدول پیوست 5) (شکل 4-4).
شکل 4- 4 : مقایسه میانگین کربن آلی تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و کود اوره
محققان دیگر نیز افزایش کربن آلی خاک را در اثر مصرف کود های آلی گزارش کردند. دامودار ردی و همکاران (95)، کانچی کریمس و ساینگ (124) افزایش درصد کربن آلی خاک را در اثر مصرف کود دامی نسبت به تیمار شیمیایی گزارش کردند. همچنین کلارک و همکاران نیز افزایش کربن آلی خاک را در نظام زیستی در مقایسه با نظام های کم نهاده و متداول گزارش کردند (91). گزارش ها نشان داده است استفاده مداوم از کود های شیمیایی در خاک به علت تغلیظ بیشتر نمک در محلول خاک، از طریق کاهش تعداد کلنی های باکتری و قارچ و نیز کرم های خاکی، میزان مواد آلی خاک را کاهش می دهد (7 و 202).