پایان نامه درمورد دارایی های نامشهود و قابلیتهای سازمانی

این مدل، از پنج بخش: سرمایه مالی، سرمایه مشتریان، سرمایه فرآیندی، سرمایه نوپدید و توسعه ای و سرمایه انسانی، تشکیل شده است. در واقع این طبقه بندی جدید، سعی دارد تا ریشههای ارزش سازمانی را با سنجش عوامل پنهان که در پس داراییهای آشکار سازمانی مخفی است، شناسایی نماید (ادوینسون و مالون، 1997).
در مدل اسکاندیا نیز چهارچوب سرمایه فکری، بر پایه تقسیم سرمایه فکری به مولفههای اصلی: سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی استوار است. بر این اساس، سرمایه ساختاری عبارت است از: سخت افزار، نرم افزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حقوق انحصار معنوی، علامتهای تجاری و سایر قابلیتهای سازمانی که از بهرهوری کارکنان پشتیبانی می کند. به عبارت دیگر، تمام آنچه که پس از ترک سازمان توسط کارکنان، همچنان در سازمان باقی میمانند. از سوی دیگر، سرمایه ساختاری، شامل سرمایهی مشتریان – ارتباطات با مشتریان کلیدی – نیز میشود. در این دایره همچنین مواردی چون: ارزش های سازمانی، فرهنگ و فلسفه سازمانی نیز میگنجد. سرمایهی انسانی نیز، شامل: دانش ترکیبی، مهارت ها، نوآوری و توانایی کارکنان سازمان در انجام وظایف محوله می‏شود. بر پایه دو تعریف فوق، سرمایه فکری سازمان با مجموعه دو سرمایه انسانی و ساختاری برابر خواهد بود. با توجه به این موضوع، سرمایه فکری مجموعهای است از تجربیات کاربردی، فنآوری سازمانی، ارتباطات مشتریان و مهارتهای حرفهای است که باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازار میشود.
در مجموع، همانطور که در چهارچوب سرمایه فکری اسکاندیا نشان داده شده است، هر دو جنبه مالی و غیر مالی با هدف ارزیابی ارزش بازار شرکت، مورد توجه قرار می گیرد. این مفهوم سازی کمک می کند تا توازنی میان گزارش مسائل مالی و غیر مالی، تجسم و کشف سرمایه فکری و مرتبط ساختن چشم انداز استراتژیک با شایستگی های اصلی سازمان، ایجاد شود. از سوی دیگر، وجود دارایی های نامشهود و ارزش آن‏ها کمک می کند، تا حسابداری بتواند شکاف میان ارزش مندرج در ترازنامه و ارزیابی های صورت گرفته از ارزش سازمانی توسط سرمایه گذاران ( تفاوت ارزش دفتری و ارزش بازاری)، را به نحو مطلوب پر کند(خاکاوند و همکاران، 1388).
در گزارش سرمایه فکری اسکاندیا، از نود و یک سنجه جدید سرمایهفکری، و هفتاد و سه سنجهسنتی، به منظور سنجش بر پایهاجرای مدل نشانگر، استفاده می گردد.
وجهانسانی
شاخص رهبری
شاخص انگیزش
شاخص توانمندی
شاخص ارتباطات
تعداد کارکنان
حفظ کارکنان
تعداد مدیران
تعداد مدیران زن
درصد مدیران با مدارک بالا
متوسط سنی
زمان صرف شده برای آموزش
هزینهآموزش
نفوذ فنآوری اطلاعات
متوسط سال خدمت کارکنان
شاخص توانایی ذهنی در حل مساله
وجهمالی
مجموع دارایی ها