پایان نامه درمورد روش و زﻧﺪﮔﯽ

Lazarsfeld ١
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وي را ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﻣﺎﻧﺠﻮ اﺳﺖ. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ1، ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻫﻤﺸـﯿﺮﻫﺎ، ﻓﻘـﺪان ﭘـﺪر ﯾـﺎ ﻣﺎدر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻃﺮد ﺷﺪن، ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﮏزﻧﺪﮔﯽ درﻣـﺎﻧﺠﻮ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﻗﺪﯾﻤﯽ و اوﻟﯿﻪي2درﻣﺎﻧﺠﻮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﭼﻄـﻮر وي را در راه ﺟﺒﺮان اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ (ﭘﺮوﭼﺴﮑﺎ و ﻧﻮرﮐﺮاس، 2007؛ ﺗﺮﺟﻤـﻪي ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي، .(1387
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﺎداري در رﺷﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدك ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺸﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮد (ﯾﺎ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻤﺸﯿﺮ در ﻣﻮرد ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪان) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﮐﻮدك در ﺗـلاش ﺑـﺮاي ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺸﯿﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن در ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ (ﮔﺮورر3و ﻫﻤﮑﺎران، .(2003
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آدﻟﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ اول ﻣﻌﻤﻮلا ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ رﻫﺒـﺮي دارد. وي ﻣﻌﻤـﻮلا وﻓـﺎدار ﺑـﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮده و در رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرت دارد. ﻓﺮزﻧﺪ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻣﻬﻢ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﻓﺮزﻧﺪ اول ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم، ﻓﺮزﻧـﺪ وﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗلاش ﺑﺮاي ﺟﻠﻮ ﻣﺎﻧﺪن از ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﺮ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اول ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮزﻧﺪان آﺧﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧلاق، ﺟﺬاب و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎلاﺧﺮه ﺗـﮏ ﻓﺮزﻧـﺪان اﮐﺜـﺮا در ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده و ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮزﻧﺪ اول را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺸﯿﺮ دﯾﮕﺮي در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺴﺎلان ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﮔﺮورر و ﻫﻤﮑﺎران، .(2003 لازم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻮﻟـﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ادراك ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﺪ واﻗﻌﯽ
birthorder early recollection Gfroerer
١
٢
٣
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪي ﻗﻮيﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ وي دارد (واﯾـﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران، 1995؛ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﮔـﺮورر و ﻫﻤﮑﺎران، .(2003
ﺧﺎﻃﺮات اوﻟﯿﻪ
ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮات اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻌﻤﻮلا ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. آدﻟﺮﮔﺮﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮهاي ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﺎد آورده ﻣـﯽﺷـﻮد، ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺮاي ﻓﺮد در ﻓﻬﻤﯿﺪن، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎ دارد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮات اوﻟﯿﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ رﻓﺘـﺎر ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻓـﺮد آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ (ﺳـﻮﯾﯿﻨﯽ، .(1989 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻫﺪف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎبﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻮاﻫﺪ داد (ﺳﻮﯾﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2006
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در واﻗﻊ ﺗلاش ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾـﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺮد در ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷﺪن ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮدن از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. آدﻟﺮ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﻋﻤـﺪه در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد: دﯾﮕﺮان، ﺷﻐﻞ، ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ. دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﺻـﻤﯿﻤﯽ و ﺟﺬاب ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ دﯾـﺪه ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد. ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﯾـﺎ دﯾﮕـﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧلاﻗﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣلاﺣﻈﻪ ﺷﻮد. در ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ، ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﯾـﺎ ﺑـﺮوز و ﻇﻬـﻮر ﺧـﻮد ﭘﺴﻨﺪي و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ و ﺑﻠﻮغ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺸﻖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد (اﺣﻤﺪي، .(1382
ﻋلاوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آدﻟﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﻧﯿـﺰ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪهاﻧـﺪ. ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﻬﺎرم در ﻣﻮرد ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد روﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮي در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن، ﺧﺪا و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﻨﺠﻢ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد را در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻋﻞ،” ﻣﻦ”، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻌـﻮل، “ﻣـﺮا”،
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد (ﻣﻮزاك و درﯾﮑﯿﻮرس1، 1967؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻮﯾﯿﻨﯽ، .(1989
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪهي ﺗﺤﻮل ﺧﻮد از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻤﻠـﻪ ﺟـﻮ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻮﻟـﺪ، زﻣﯿﻨﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد. در اﯾـﻦ ﺑـﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت اوﻟﯿـﻪي ﮐـﻮدك در درون ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﮔﺮورر و ﻫﻤﮑﺎران، .(2003 ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ، ﻧﻈﺮﯾﻪ و درﻣﺎن آدﻟـﺮي، اوﻟـﯿﻦ روﯾﮑـﺮد درﻣﺎﻧﯽ در ﻋﺼﺮ درﻣﺎن ﻣﺪرن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺤﻮل ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ دﯾـﺪﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ و راﺑﻄـﻪاي در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ (ﺷﺮﻣﻦ و دﯾﻨﮑﻤﺎﯾﺮ2، 1987؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺮاﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، .(2004 در ﺣﻘﯿﻘـﺖ آدﻟـﺮ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدك، وي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن روشﻫﺎي وﯾﮋهاي ﺑـﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧﻮد ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ (ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدي و ﻧﺎﺻﺮي، .(1384 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ روي ﺷﺨﺼـﯿﺖ و رﺷـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻮدك از ﺗﻤﺮﮐﺰﻫﺎي ﻋﻤﺪهي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدي اﺳﺖ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺠﺎرب ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اوﻟﯿﻪي ﺧﻮد روﺷﯽ را ﺑﺮاي ادراك ﺟﻬﺎن ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﺰﯾﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ادراﮐﺎت ذﻫﻨﯽ، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌـﺎﻣلات واﻟـﺪ- ﮐـﻮدك ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (دﯾﻮﯾﯽ، 1991؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺮورر، .(2004
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ آدﻟﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺧﺼﻮﺻﺎ واﻟﺪﯾﻦ، در رﺷﺪ ﮐـﻮدك ﻣـﯽداد، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎﯾﯽ وﯾـﮋهي آﻣـﻮزش واﻟﺪﯾﻦ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪي آدﻟﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓـﺮدي در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده و رﺷـﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﭘﺎﯾﻪاي ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﮔﺮورر، .(2004 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه، ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
Dreikurs Sherman & Dinkmeyer
١
٢