پایان نامه درمورد روش و ﺳﺒﮏ

ﻓﺮﻫﻨﮓ از اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪهي ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﯾـﮏ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﺳـﺖ ﺧﺎص ﻣﺮدم آن ﻗﻮم ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ارزشﻫـﺎ و اﻋﺘﻘـﺎدات ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺮدم آن ﻗـﻮم ﻫـﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ (ﺑـﺎﻟﻤﺮ و ﺳـﻮﻟﻤﺰ1، 1999؛ ﺗﺮﺟﻤﻪي دﻟﯿﺮﭘﻮر و ﺳﺮورﯾﺎن، .(1381 در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ، ﺗﺌﻮدورﺳﻦ2 در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮك و اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﻓﺮﻋﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ (اﺣﻤﺪي، .(1379
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣـﺎ اﻗـﻮام اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮده و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﺧﻀﺮﯾﺎن، .(1387 اﻗﻮام ﺗـﺮك، ﮐـﺮد، ﻟـﺮ، ﻋـﺮب، ﺑﻠـﻮچ، ﺗﺎﻟﺸـﯽ و ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﮐﻨﺎر ﻓﺎرس زﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪي اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪام از آﻧﻬـﺎ در ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و اﻋـﺘلاي ﮐﺸـﻮر ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، روان ﺷﻨﺎﺳﯽ آدﻟﺮي ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪي راﺑﻄﻪاي اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈـﺮ آدﻟـﺮ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ در اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪون درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ درك ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ (واﺗـﺲ، .(2003 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﻣﯿﻨﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓـﺮد در آن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎص و ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﯾـﺎ ﻋـﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪي ﺑـﻪ رﺳﻮم و ﺳﻨﺖﻫﺎي ﻗﻮم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺬﯾﺮي3 ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﻣـﯽ-
ﮔﯿﺮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺬﯾﺮي اﻓـﺮاد را وادار ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ راﻫﺒﺮد ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳلاﻣﺖ رواﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ (ﻣﯿﺮاﻧﺪا، .(1994 ﻫﻮﯾـﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮي، در ﻏﯿﺎب ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﮐﺜﺮﯾﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻌـﺎرض روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔـﺮدد (ﻓﯿﻨـﯽ4،
Bulmer & Solomos Theodorson acculturation Phinney
١
٢
٣
٤
1991؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اروزﮐﻮ و ﻟﻮﮐﺎس1، .(2000 ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﯿـﺰان ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﭘـﺬﯾﺮي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ (ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ، 1995؛ اروزﮐﻮ و ﻟﻮﮐﺎس، 2000؛ اﺣﻤﺪﻟﻮ .(1381
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﻮﻣﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ در ﺣـﻮزهي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪاي اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪي ارزشﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﯾـﮏ ﻗﻮم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، در رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ﺳلاﻣﺖ روان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از روشﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾـﺎ در اﯾﺮان ﻗﻮﻣﯿﺖ در ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري و ﻗﻮﻣﯿﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﻧﻘـﺶ دارﻧﺪ؟
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
از ﻧﮕﺎه آدﻟﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺣـﺮﮐﺘﺶ را در ﺟﻬـﺎن و زﻧـﺪﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ (ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدي و ﻧﺎﺻﺮي، .(1384 ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ وي ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺳﭙﺮﯾﻨﺎ2، .(2006 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدي، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران و روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ (آﻧﺰﺑﺎﮐﺮ3 و آﻧﺰﺑﺎﮐﺮ، 1956؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راﺑﺮﺗﺰ4 و ﻫﻤﮑﺎران، .(2003
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎلﻫﺎي اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪاي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎي ﺑﺰرگ ﻣﯽروﻧﺪ (ﻋﻠﯿﺰاده، .(1383 ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜـﺮا ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد از آن آﮔﺎه ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﮕﯿﺮد (ﺳﭙﺮﯾﻨﺎ، .(2006 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣـﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﮏﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﺸﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، (1386
آدﻟﺮﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ (ﻣﯿﺮاﻧـﺪا، .(1994 در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ واﻟﺪﯾﻦ، اوﻟﯿﻦ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑـﺮو ﺷـﺪه
Orozco& Lukas Suprina Ansbacher Roberts
١
٢
٣
٤
و ﺗﻌﺎﻣلات ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻌﺎﻣلات واﻟﺪ- ﮐﻮدك و ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘـﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزي ﮐﻨﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ در رﺷﺪ و ﺳﺎزﮔﺎري ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاوان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﮑلان و ﻣﺮل، 1998؛ رودي و ﮔﺮوس، 2006؛ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2010 اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﮑﺘﻪي ﺧﺎص و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐـﻪ در اﮐﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ، از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮشﻫﺎ، ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﻫﺮز و ﮔﺎﻟﻦ، .(1999 زﻣﯿﻨﻪي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻧﺎﺷـﯽ از وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﯿـﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ (اﺳﻌﺪي و ﻫﻤﮑﺎران، .(1385 ﻋلاوه ﺑﺮ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎﯾﯽ در اﻋﻤﺎل ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﮔﺮوهﻫﺎي اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي اﻗﻠﯿﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ (ﮐـﯿﻢ و روﻫﻨﺮ1، 2002؛ ﻫﺮز و ﮔﺎﻟﻦ، .(1999
وﺟﻮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در درون ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﯾﺪهاي ﺷﺎﯾﻊ و ﻗـﺪﯾﻤﯽ اﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، از ﺑﻮﻣﯿﺎن و ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﺎلاﻫﺎري2 آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻣـﺪرن ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ (ﻣﺮﺷﺪي زاده، .(1383 ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻬﻦ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻮم) ﺟﺰء ﻣﯿﺮاث و داراﯾﯽ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد و در او اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎص را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد (ﻃﺎﻟﺐ و ﮔﻮدرزي، .(1383 وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣـﺲ ﮐـﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد، در ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ وي ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدي آدﻟﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮي از ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد. در واﻗﻊ واﮐﻨﺶ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن آن ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (اﺣﺪي و ﻣﺤﺴﻨﯽ، .(1370 آﺳﺎﯾﺶ و رﻓﺎه رواﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻓـﺮد ﯾـﺎ
Kim & Rohner Kalahari