پایان نامه درمورد روش های ارزیابی و فناوری اینترنت

پالایش مستمر امنیت شبکه و لینک های ارتباطی و ثبت وقایع
تعریف و اجرا دستورالعمل های انتقال امن
3-لایه میان افزار و کاربردی
یکپارچه گی شناسایی و احراز هویت های صورت گرفته
شناسایی و احراز هویت دامنه های مختلف کاری
امنیت session ها
شناسایی کد های مخرب
محافظت و حفاطت از داده ها انتقال یافته و پردازش شده
امنیت در مراحل و تجهیزات ذخیره سازی
ارزیابی و اعتبار سنجی امنیت نرم افزار ها و پلتفروم ها لایه کاربردی
تعریف و اجرا دستورالعمل های امنیتی برای لایه کاربردی
کنترل و دسترسی امن به امکانات لایه کاربردی
ارزیابی ریسک
5-2-3مدیریت امنیت
در این قسمت به اقدامات مدیریتی برای استقرار امنیت می پردازیم. در حقیقت این بخش وظیفه مدیریت و یکپارچه سازی اقداماتی امنیتی که در دو حوزه ساحلی و فراساحلی صورت دادیم را برعهده دارد.
6-2-3 مکانیزم ها و روش های ارزیابی امنیت
کنترل و بررسی مخصوصا در ایجاد امنیت یک امر ضروری و مهم است .با این روند می توان اثربخشی و کارآیی را بالا برد برای کنترل و بررسی دقیق تر انجام موارد زیر توصیه می شود:
1-استقرارروش های نظارت وبازبینی- شناسایی خطا های ناشی از اجرای فرآیند ها شامل مراحل زیر می باشد:
2-بازنگری درحد قابل قبول مخاطرات صورت گرفته در لایه در فواصل زمانی معین،بازنگری مخاطرات باقیمانده و شناسایی سطح قابل قبول مخاطرات با توجه به تغییرات در فناوری های استفاده شده،اهداف و سیاست های امنیتی،تهدیدات شناسایی شده،میزان اثربخشی روش های پیاده سازی شده 3-بررسی اتقاقاتی که از خارج ازمحیط به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار اینترنت اشیا اثرمی گذارند مانند ظهور فناوری جدید ارتباطی 4-به روز رسانی مدام طرح ها و روش های امنیتی به منظور همگام سازی با در نظر گرفتن یافته های پایش شده.
3-3نتیجه گیری
در این فصل به ارائه مدل طراحی شده برای استفاده امن فناوری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز با تشریح دقیق وظایف و عملکرد های هر کدام از بخش های مدل پرداختیم
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها ،ارزیابی مدل پیشنهادی
1- 4 مقدمه