دانلود پایان نامه

تعریف نظری خانه بهداشت :

خانه بهداشت : محیطی ترین واحد بهداشت شهرستان می باشد که کارکنان آن را بهورزان تشکیل می دهند(پیله رودی، 1378).

تعریف عملی خانه  بهداشت :

خانه بهداشت :در پژوهش حاضر مقصود از خانه بهداشت واحد بهداشتی در روستاها هستند که توسط بهورزان به جمعیت تحت پوشش خود ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه می دهند.

[1] . Lazarus & folkman

[2]Avero

[3]Ways Of  Coping Qestionnary(WOCY)

[4].Sherer,& et al

 

 ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه