پایان نامه درمورد محدودیت و اطلاعات

د- برچسب هايی كه در محيطهای قابل فرسايش (مثلاً آب يا مايع) به خوبی كار ميكنند.
ه- برچسب های كوچك كه در داخل اشياء عمومی مثل لباس، ساعت، دستبند و …. كارگذاشته ميشود.
انواع برچسب ها:
برچسب ها انواع گوناگونی دارند، اما می توان آن ها را به چهار دسته عمده برچسب هاي غیر فعال، فعال، نیمه غیرفعال و دوطرفه دسته بندي نمود.
برچسب هاي غیرفعال:
باتري داخلی ندارند و انرژي لازم براي فعال سازي پردازنده وارسال اطلاعات خود را از امواجی که از آنتن قرائتگر دریافت می دارند، تامین می کنند بدین ترتیب که ابتدا قرائتگر امواجی را به سمت برچسب ارسال می کند، سپس پردازنده برچسب با استفاده از انرژي این امواج، بیدار شده و دستور دریافتی از سوي قرائتگر را پردازش می کند و توسط امواجی که انرژي آن ها هم از امواج دریافتی تامین شده است، نتیجه را به قرائتگر مخابره می کند بدین ترتیب واضح است که برد این برچسب ها بسیار محدود است، چرا که فاصله برچسب از آنتن باید به اندازه اي باشد که انرژیی که برچسب از قرائتگر دریافت می کند بیدار کردن پردازنده و تامین انرژي موج برگشتی را داشته باشد معمولا برد برچسب هاي غیر فعال از چند سانتی متر تا چند متر است.
برچسب هاي فعال:
انرژي لازم براي پردازنده و ارسال امواج به سمت آنتن را از منبع انرژي داخلی همراه خود تامین می کنند. بدین ترتیب برد این برچسب ها در برخی موارد تا چند صد متر هم می رسد یک پارامتر مهم در انتخاب برچسب هاي فعال طول باتری آن است، چرا که پس از اتمام باتري، مجبور به تعویض برچسب بوده و این باعث افزایش هزینه ها می گردد بدین ترتیب، طول عمر باتري یک عامل تعیین کننده در هزینه نهایی سیستم خواهد بود
برچسب هاي ردیابی دوطرفه:
علاوه بر استفاده از باتري داخلی، می توانند بدون کمک گرفتن از قرائتگر، دیگر اجسام، همانند خود را شناسایی کرده و با آن ها به گفتگو بپردازند.
برچسب هاي ردیابی نیمه غیر فعال:
بسیار شبیه برچسب هاي غیرفعال است، با این تفاوت که باتري کوچکی در آن ها وجود دارد انرژي لازم براي فعال شدن مدار داخل آن ها را فراهم می سازد در عین حال می توانند علاوه بر استفاده از باتري داخلی، از انرژي منتقل شده توسط قرائتگر نیز بهره بگیرند.
برچسب هاي ردیابی هر کدام داراي یک کد منحصر به فرد می باشند، به طوري که هیچ دو برچسبی در دنیا که کدیکسانی داشته باشند تولید نخواهد شد و کلیه تولید کنندگان برچسب تحت نظر انجمن بین المللی مبادرت به ثبت آن ها می نمایند.
مزایا
معایب
توضیح
غیر فعال
طول عمر بیشتر
برچسبها بیشتر از لحاظ مکانیکی انعطاف پذیرند
قیمت پایین
محدودیت فاصله ای تا 4-5 متر کاملا کنترل شده با مقررات داخلی
استفاده گسترده در برنامه های کاربردیRFIDبرچسب های LF،HFیا UHF
هستند
نیمه غیر فعال