پایان نامه درمورد کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مخابرات
ماهواره اختصاصي صنعت نفت
شركت هاي ISP
مركز داده‌(Data Center)
با توجه به حجم عظيم اطلاعات توليد شده در سراسر قسمتها و لزوم مديريت هدفمند و ساختارمند آنها بيش از پيش احساس مي‌شود. آنچه كه در زمينه مركز داده در سطح جزیره وجود دارد عبارتست از :
اطلاعات توليد شده سيستم‌هاي مديريت منابع انساني و سيستم خريد و تداركات بيش از 000/12 شاغلين و بيش از 250هزار اقلام انبارداري و 25 انبار سراسري
وضعیت نظام مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات
متولی ارتقاء و ايجاد انسجام و هماهنگی در کليه فعاليتهای فناوری اطلاعات صنعت نفت، شورایی تحت عنوان ” شورای فناوری اطلاعات صنعت نفت” می باشد که با تدوين و اعمال سياستها، برنامه ها، استانداردها و نيز اعمال نظارت در کلیه فعالیتها و برنامه های توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کليه شرکتهای تابعه وزارت نفت، موجبات مدیریت و راهبری کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم ساخته است که دارای وظایف ذیل می باشد:
بررسي وارائه پيشنهاد براي يكنواخت سازي سامانه هايي كه كاربرد عمومي در صنعت نفت دارند.
تدوين استاندارها در تجهيزات رايانه اي (سخت افزار-نرم افزار) و مخابراتي مرتبط،
برنامه ريزي در جهت ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي سخت افزار و نرم افزار و مخابرات مرتبط با امور رايانه اي در صنعت نفت
بررسي سامانه هاي اطلاعاتي موجود در صنعت نفت و پيشنهاد سامانه هاي مورد نياز در كليه زمينه هاي فعاليت صنعت نفت
ارائه پيشنهادهاي لازم در ايجاد واستفاده از شبكه هاي اطلاع رساني بين المللي، ملي، سازماني و حصول اطمينان از به روزرساني نظام يافته و مداوم اطلاعات صنعت نفت
ارائه پيشنهاد لازم براي ايجاد شبكه اطلاعاتي گسترده (WAN)
ارائه پيشنهاد بازنگري و تقويت زير ساختهاي شبكه مخابراتي با تاكيد برانتقال داده ها به منظور فراهم سازي بستر لازم براي ايجاد و گسترش شبكه فناوري اطلاعات در صنعت نفت
ارائه پيشنهاد جهت تامين بسته هاي نرم افزاري فني و براي كاربرد مشابه يكسان در سطح صنعت ارائه پيشنهاد در زمينه ساختار تشكيلاتي وتعيين جايگاه واحدهاي فناوري اطلاعات در صنعت نفت
بررسي پيشنهاد برنامه كلان تامين و آموزش نيروي انساني متخصص در واحدهاي فناوري اطلاعات
تامین کنندگان اصلی خدمات فناوری اطلاعات
واحد مدیریت فناوری اطلاعات شركت ملي نفت
پژوهشگاه صنعت نفت
شركت‌هاي اصلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
شرکتهای پیمانکاری و مشاوره بخش خصوصي داخلي
شركت‌هاي پیمانکاری و مشاوره خارجي
روندهای توسعه فناوری اطلاعات محور در جزیره