پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن و بررسی اسناد و مدارک

[do_widget id=yarpp_widget-3]

[do_widget id=yarpp_widget-3] در این گام از تحقیق با توجه به شاخص‌های نهایی، سه نوع پرسش نامه مختلف برای انجام آزمون های گوناگون و پاسخ به سوالات وفرضیات تحقیق وهمچنین مقایسه انتظارات و ادراکات کارکنان و مدیران شرکت و رتبه بندی شاخص های نهایی تحقیق با رویکرد کارت امتیازی متوازن تدوین و بین جامعه آماری توزیع شد.
3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق
در این مرحله از پژوهش، با استفاده از داده‌های گردآوری شده و تکنیک‌های تشریح شده در بخش تجزیه و تحلیل داده، به تحلیل سوالات و فرضیه‌های تحقیق خواهیم پرداخت.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، 1380).
جامعه آماری شامل عناصر، اجزاء، افراد و یا واحدهایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در تعریف جامعه باید به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع یعنی در بر گیرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع یعنی واحدهایی را که شامل نمیشود در بر نگیرد.
از آنجا که تحقیق حاضر در دو فاز جداگانه صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل دو قسمت می‌باشد. در قسمت اول جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد و نمایندگان فروش شرکت کاشی عقیق یزد میباشند. این جامعه در زمان پژوهش متشکل از 74 نفر بود و با استفاده از فرمول کوکران تعدادی به عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند ولی از آنجا که قسمت دوم جهت وزن دهی به معیارهای عملکردی بوده است جامعه آماری کلیه خبرگان و کارشناسان سازمان مربوطه بود که براساس شرایط زیر تعیین گردیده‌اند.
الف) دارای مدرک کارشناسی و بالاتر
ب) دارای سابقه کار مفید 10 سال به بالا
ج) دارای پست مدیریتی
که براساس این شرایط 13 نفر از کارکنان دارای شرایط فوق بوده‌اند که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و از آنجا که از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است در این قسمت نمونه‌گیری صورت نگرفته است.

3-5- نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانهها که یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشوند. به گونهای که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی، 1378).
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر امکان دسترسی به کلیه اعضای جامعه آماری وجود نداشت لذا از روش نمونه‌گیری از جامعه محدود استفاده شد. بدین منظور با استفاده از یک نمونه‌گیری ، حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول زیر تعداد 40 نفر برآورد گردید.

3-6- ابزار گردآوری دادهها
اطلاعات را میتوان به روشهای گوناگون در مکانهای مختلف و از انواع مختلف منابع گردآوری کرد. روشهای گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانهای؛ پرسشنامههای حضوری، پستی، الکترونیکی؛ مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری، و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمونهای برون افکنی (سکاران، 1380).
همچنین ابزارهای متنوع برای گردآوری دادهها وجود دارند که به وسیله آنها میتوان داده‌های مورد نیاز را جمعآوری و ثبت نمود؛ در این بین میتوان به مواردی نظیر پرسشنامه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانهای) اشاره کرد محقق برای به دست آوردن دادههای مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیهها بپردازد (کیوی و کامپنهود، 1377).
ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمعآوری دادهها؛ مطالعات کتابخانهای، پرسشنامه ساختاریافته میباشد.
مطالعات کتابخانهای: یکی از مهمترین مراحل مربوط به جمعآوری اطلاعات، برای انجام دادن هر گونه تحقیق علمی، استفاده از کتابخانه است. فواید عمده استفاده از کتابخانه به شرح زیر است:
الف) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد بحث
ب) اخذ تصمیم راجع به این مورد که چه محلی و چه اشخاصی و چه کتبی باید مورد مطالعه قرار گیرد و درباره موضوع تحقیق چه سوابقی در دست است.
ج) گرفتن تجربه از آنچه که قبلاً تهیه شده و پرهیز از تکرار مکررات.
د) استفاده از حقایق، آمارها، کتب، مآخذ و اسناد موجود (بازرگان و همکارانش، 1380).