نوامبر 28, 2020

مقاله رایگان درباره نظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

چنانچه در تعريف‌هاي گفته شده دقت گردد، آشكار خواهد گردید كه چهار قيد: اخبار، حق، به نفع غير و به ضرر خود در تمام تعريف‌ها تكرار شده می باشد. اين چهار قيد، در تعريف قانون مدني نيز هست. هر يك از اين قيود، امر يا اموري را از تحت تعريف اقرار خارج مي‌كند.

 

1ـ1ـ2ـ تعريف مفاهيم مرتبط با اقرار

بي‌شك ارزش اقرار در امور مدني و كيفري به حدي می باشد كه آنرا سيدالادله يا ملكه دلايل دانسته‌اند. ولي اقرار و ديگر دلايل قضايي اين ويژگي را دارد كه دادرس را به واقع هدايت مي‌كند و وجدان او را در شناخت حقيقت قانع مي‌سازد، خواه اين قناعت نتيجه تجربه و منطق باشد يا مقررات قانوني. در اين قسمت نوشته جا دارد مفاهيم مرتبط با اقرار نيز تعريف شوند.

 

1ـ1ـ2ـ1ـ تعريف دليل

دليل واژه‌اي عربي می باشد كه از مصدر «دلالت» و فعل ثلاثي مجرد «دلَّ یدلُّ دلاله» مشتق شده و بر وزن فعيل و به معناي فاعل مي‌باشد. بنابراين دليل به معناي دال و به معناي راهنما، رهنمون شونده، دلالت‌كننده مي‌باشد. جمع مكسر دليل، در كتب لغت عربي ادله ذكر شده می باشد.

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بين اعتراف و اقرار

اقرار در لغت به معناي اذعان به حق و اعتراف به آن می باشد. البته برخي از مؤلفان معتقدند كه اقرار مخصوص امور مدني می باشد و در دعاوي كيفري بايد از لفظ «اعتراف» بهره گیری كرد. بعضي ديگر نيز اعتقاد دارند كه اعتراف به معناي اقراري می باشد كه منطبق با واقع باشد؛ در حالي كه اقرار ممكن می باشد با واقعيت منطبق نباشد. با وجود اين، كلمات «اقرار» و «اعتراف» در احكام دادگاه‌ها و رويه قضايي غالباً به يك معنا و مفهوم به‌كار مي‌روند (شريفي حضرتي، 1388، ص 2).

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامهسبک های مقابله با استرس، راهبردهای مقابله ای

در اقرار خبردهنده از حقي سابق سخن مي‌گويد. بنابراين، اعتراف به حقي در آينده (حق مستقبل) به نفع ديگري، «وعده» تلقي مي‌گردد، نه اقرار. برخي از فقيهان براي اخراج وعده از تعريف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذكر كرده‌اند (جبعي عاملي، 1410 ق، ص 380).

به نظر برخي ديگر اقرار عبارت می باشد از اِخبار قطعي به‌وجود حقي لازم به زيان خود يا نفي حق لازمي از خود يا به امري ديگر كه اين اخبار، حق يا حكمي را به ضرر خبردهنده در پي دارد. اعتراف نيز به معناي اقرار می باشد، با اين تفاوت كه در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهي نسبت به آن چیز که به آن اقرار مي‌كند نهفته