دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سبک های مقابله با استرس: فرایند اداره کردن خواسته های (بیرونی یا درونی) که طاقت فرسا یا فراتر از منافع خود ارزیابی می گردد( لازاروس و فولکمن[1]، 1994).

به کوشش های شخص برای کنترل موقعیت استرس زا گفته می گردد(اوره[2] و همکاران، 2003).

تعریف عملی سبک های مقابله با استرس:

سبک های مقابله با استرس: در پژوهش حاضر نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به آزمون سبک های مقابله با استرس( دبلیو.ا.سی.کیو)[3] فولکمن و لازاروس( 1985) بدست می آورد.

تعریف نظری خودکارآمدی عمومی:

خودکارآمدی عمومی: باور یک فرد در مورد توانایی اش برای انجام کار و مقابله با تقاضاهای محیطی( بندورا، 1977).

قضاوت فرد درمورد ی اینکه با در نظر داشتن مهارتهایی که دارد و موقعیت هایی که با آن مواجهه می گردد، چگونه با یک موقعیت، خوب یا بد مقابله می کند( بندورا، 1997،1993،1986).

سطح اعتماد را، زمانی که کاری را شروع می کنیم خودکارآمدی می گویند( بندورا، 1982).

تعریف عملی خودکارآمدی عمومی:

خودکارآمدی عمومی: در این پژوهش نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر[4] و همکاران( 1982) بدست می آورد.

 

 

دسته بندی : پایان نامه حقوق