ژانویه 18, 2021

مقاله رایگان درمورد کارشناسی ارشد، سکوت سازمانی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

2-1-1) تعریف توجه شغلی

«توجه» یکی از مهم­ترین مفاهیم روان شناسی اجتماعی جدید می باشد (آفاق­ویسی و آگهی؛131:1389). احتمالاً در روان شناسی اجتماعی معاصر ایالات متحده، مفهوم توجه متمایزترین و ضروری ترین مفهوم می باشد. توجه نیز همانند بسیاری از متغیرهای روان­شناختی، نه یک ذات قابل مشاهده­ی بلاواسطه، بلکه ساخته­ای فرضی درمورد طبیعت رفتار آدمی می باشد. مفهوم در نظر داشتن هیچ اقدام خاصی اشاره ندارد، بلکه انتزاعی و با تعداد زیادی واکنش یا اقدام مرتبط می باشد (قراباغی؛23:1390).

هم چنین توجه حالت آمادگی ذهنی و روانی می باشد که بر اساس تجربه، سازماندهی شده و تأثیری پویا و جهت دار بر واکنش فرد در مقابل تمام اشیاء و موقعیت هایی که با آن روبرو می گردد بر جای می گذارد. پس در نظر داشتن عنوان تمایل به پاسخ گویی به یک فرد، یک ایده یا یک موقعیت به طریقی خاص، در نظر گرفته می­گردد (Flint et al,2013, p.559) و در واقع نشان­دهنده میل و انگیزه درونی برای انجام دادن و یا انجام ندادن رفتار خاص می باشد. ترکیبی از باورها، گرایش­ها یا احساسات مساعد و نامساعدی می باشد که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوه ای نسبتاً ثابت به اشیاء، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق می گردد (کرامتی؛13:1391).

توجه­ها، خصوصیات ثابت فردی هستند که به بشر­ها در مورد شرایط کار، دید مثبت یا منفی می­دهد. توجه قابل دیدن یا لمس کردن نیست بلکه از روی سخنان شخص یا کارهایی که او انجام می­دهد استنباط می­گردد (Cheng & Waldenberger,2013, p. 24).

پس بررسي توجه هاي كاركنان در سازمان­هاي مختلف به دليل نتايج قابل ملاحظه­اي كه مي­تواند بر بهبود رفتارهاي سازماني داشته باشد، طي چند دهه گذشته مورد توجه محققان و صاحب نظران مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني بوده می باشد (سروش؛41:1391). نيروي انساني بخش عمده­اي از زندگي خود را در محيط سازماني مي­گذراند، طبيعي می باشد كه توجه و آگاهي به ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان از اهميت فراواني برخوردار می باشد (مشبكي؛1389: 5).

توجه شغلی به معنای طرز تفکر فرد نسبت به جنبه­های مختلف شغلش می باشد و نوعی سنجش روحیه در انجام وظیفه محسوب می­گردد؛ بدین معنی که نشان می دهد فرد نسبت به شغل خود دارای رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی می باشد (حجازی و همکاران؛ 12:1391). توجه شغلی نظری می باشد که افراد، درمورد چیزها یا های گروهی تأثیر توجه بد بارزتر از تأثیر توجه خوب می باشد. به این شکل که داشتن توجه بد احتمال شکست گروه را افزایش می­دهد حال آنکه صرف داشتن توجه خوب بقا و کامیابی گروه را

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان