نوامبر 27, 2020

پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1-2) ورود مفهوم رفتار شهروندي سازماني به ادبيات مديريت

واژه رفتار شهروندي سازماني اولين بار سال 1983 توسط اورگان و همکارانش اظهار گردید. ارگان و همكارانش بيان گردید و دانشمنداني همچون چستر بارنارد، پودساكف، كتز و كان تكميل كننده اقدامات ارگان  و همكارانش در اين حوزه بودند (محمودی میمندی وهرندی، 1393 ). مبناي اين موضوع به مفاهيمي از قبيل «تمايل به همكاري[1] » مطرح شده توسط چستر بارنارد (1938) و نيز تمايز بين «عملكرد قابل اعتماد تأثیر» و« رفتارهاي  نو آورانه و خود جوش[2] »  مطرح شده توسط كتز و كان بر مي گردد. ساير مفاهيم مربوط به عملكرد فرانقشي ، كه تشابه زيادي با رفتار شهروندي سازماني دارند عبارتند از رفتارهاي اجتماعي گرايانه[3] ، رفتارهاي خود جوش [4] ، و عملكرد زمينه اي [5]. ولي در اين ميان رفتار شهروندي سازماني مقبوليت بيشتري يافته می باشد ؛  و در دو دهه اخير و به ويژه با آغاز قرن بيست و يكم تعداد پژوهش ها در اين زمينه رشد چشمگيري يافته می باشد . البته مقالات چاپ گردیده در اين مقوله قبل از سال 2000ميلادي بسيار اندك بوده می باشد . و عمده تحقيقات اوليه در حوزه رفتار سازماني  صورت مي گرفت.  با اين وجود و از سال 2000 به بعد تمايل جهت تحقيقات در مورد رفتار شهروندي سازماني از حوزه رفتار سازماني فراتر رفت و حوزه هاي ديگري همچون مديريت منابع انساني ، بازاريابي ، مديريت بهداشت بيمارستن ، روانشناسي ، ارتباطات  ، روابط صنعتي ، مديريت استراتژيك ، مديريت بين الملل ، اقتصاد ، رهبري و غيره را نيز در بر گرفت (تقی پور،1391). هدف رفتار شهروندي سازماني كمك كردن به افراد و سازمان مي باشد. در هدف اول اين رفتارها به تسهيل روابط ميان افراد و كاركنان سازمان كمك فراواني[1] Willingness to coperate

نوشته ای دیگر :
دانلود تحقیق با موضوعرفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رفتار شهروندی کارکنان

[2] Innovative and spontaneous behaviors

[3] Prosocial behaviors

[4] spontaneous

[5] Contextual performance