دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

اجتماعي و فرهنگي را نتيجه خواهد داد، بسيار مهم و ضروري می باشد كه دانش آموزان مهارت خود را در تفكر و استدلال افزايش دهند، اطلاعات موجود را پردازش كنند و آنها را به كار ببرند (مايرز[1]،1986؛  ترجمه ابيلي،1386 ).

پل[2] در توصيف فردي كه داراي تفكر منطقي می باشد اذعان مي دارد “رغبت شديد براي نظم و ترتيب، دقت، ذهن روشن و خالي از غرض، اشتياق به ژزف انديشي، رغبت زياد براي شنيدن نظرات مخالف، علاقه مندي به جست و جوي دليل و مدرك، مخالفت با تناقض گويي و اغتشاش در فكرو به كار گيري امور مخالف با معيار ها و طرفداري

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

تفكر انتقادي

     تعريف نظري : تفكر انتقادي ،تفكر ماهرانه، مسئولانه می باشد كه قضاوت خوب را تسهيل مي كند، به علت آنكه: متكي بر معيارهايي می باشد، خود اصلاح می باشد و به زمينه حساس می باشد (ليپمن[3]، 1998).

  تعريف عملياتي: مقصود از تفكر انتقادي در اين پژوهش، نمره اي می باشد كه افراد در آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا فرم ب بدست مي آورند. اين ابزار شامل 34 سوال چند گزينه اي با يك پاسخ صحيح در 5بعد مهارت هاي شناختي شامل توانايي تحليل ،استنباط،ارزشيابي،استدلال قياسي و استدلال استقرايي می باشد.

توجه[4]

     تعريف نظري: آلپورت[5] (1935)توجه را يك حالت عصبي و آمادگي كه از طريق تجربه سازمان داده مي شودو تاثير آن روي پاسخ هاي فرد به اشياءوموقعيت هايي كه به آن مربوط مي گردد مورد توجه قرار مي گيرد تعريف مي كند.

     تعريف عملياتي در نظر داشتن مواد روان گردان: در اين پژوهش ، مقصود از در نظر داشتن مواد روان گردان نمراتي می باشد كه دانش آموزان در ابعاد شناختي، عاطفي، رفتاري بر اساس نمرات مربوط به سوالات هر مولفه و توجه كلي پرسشنامه سنجش توجه نسبت به مواد مخدر كسب مي كنند.

  مواد روان گردان: مواد شيميايي هستند كه عملكرد هيجاني، ذهني يا رفتاري را تغيير مي دهند (ويتن[6]؛ترجمه سيدمحمدي،6-Mayers,C

1-Paul,R

1-Lipman,M

2-Attitude