نوامبر 27, 2020

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه

تکه ای از متن پایان نامه :

) نرخ بازده سرمايه­گذاري­هاي شركت­هاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي افزايش مي­يابد.

 

1-6- روش انجام تحقيق

روش آماري مورد بهره گیری جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق آزمون t تك نمونه ای مي باشد كه به مقصود آزمون يك فرضيه با در نظر داشتن ميانگين جامعه انجام مي گردد.

تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذيرفته و كلية اطلاعات استنباطي از طريق اين نرم افزار استخراج گردیده می باشد.

به مقصود جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه اي در قالب 24 سؤال تنظيم شده می باشد كه در سطح مديران ارشد شركتهاي بيمه اي دولتي و خصوصي توزيع گرديد.

همچنين تهيه اطلاعات مربوط به نسبت هاي مالي و عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي منتخب خارج كشور به كمك اينترنت و يا مراجعه به كتابخانه و پژوهشكدة بيمة مركزي صورت پذيرفت.

 

 

 

 

 

2-1- مقدمه

نوشته ای دیگر :
دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی