نوامبر 30, 2020

دانلود پایان نامه نظام حقوقی ایران، کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

1ـ1ـ تعريف اقرار

اقرار در لغت به معناي اعتراف و اثبات كردن امري می باشد. در ماده 1259 قانون مدني آمده می باشد: اقرار عبارت از اخبار به حقي می باشد براي غير بر ضرر خود، در واقع اقرار خبري می باشد كه مانند اخبار ديگر احتمال صدق و كذب در آن مي‌رود. بديهي استاگر اقرار به‌خصوص در دادگاه واقع گردد، احتمال صدق آن به مراتب بيشتر مي‌گردد. زيرا مدعي عليه با در نظر داشتن آثار قانوني آن اقرار مي‌كند.

 

1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي و فقهي از اقرار

1ـ1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اقرار

در اصطلاح حقوقي، اقرار عبارت می باشد از اخبار به حقي براي غير به ضرر خود. يا به سخن ديگر اقرار اظهاري می باشد كه به‌وسيله آن اظهار كننده واقعه‌اي را كه عليه او داراي نتايج و آثار مدني و جزايي می باشد تصديق مي‌كند (قائم‌ مقامي، 1346، ص 2).

با در نظر داشتن تعريف، تحقق اقرار موكول به آن می باشد كه اظهارات شخص به سود غير و زيان اقراركننده باشد و براي توجيه اين عنصر اساسي اظهارات اشخاص از نظر حقوقي از سه صورت زير خارج نيست:

در تحرير‌الوسيله در تعريف اقرار آمده می باشد: اقرار خبر دادن جازم به حقي می باشد كه براي خبردهنده الزام‌آور می باشد يا خبر دادن به چيزي می باشد كه حقي يا حكمي عليه خبردهنده به‌دنبال مي‌آورد و يا خبر دادن از نفي حقي می باشد از او يا نظير آن؛ مانند آن كه بگويد تو از من فلان مبلغ مي‌خواهي، نزد من يا بر ذمه من فلان چيز هست يا، آن چیز که در دست دارم از فلاني می باشد يا، جنايتي به فلاني كردم يا، دزدي يا زنا كردم يا، مانند آن چیز که مستلزم قصاص يا حد شرعي می باشد يا، من به فلاني حقي ندارم و يا، آن چیز که فلانی تباه كرده از من نيست و آن چیز که به دين شباهت دارد، به هر زباني كه باشد، معتبر در اقرار جزم می باشد به معني عدم ترديد و اگر بگويد گمان مي‌كنم يا احتمال مي‌دهم كه از من فلان مبلغ مي‌خواهي اين قول، اقرار نيست (موسوي خميني، 1403 ق، ص 49).

نوشته ای دیگر :
مقاله رایگان دربارهآسیب پذیری در مقابل استرس، سازگاری با استرس

همچنين فقهاي ديگر شيعه درمورد اقرار، تعابير متفاوتي ارائه داده‌اند كه به چند نمونه اشاره مي‌گردد:

ـ اقرار، خبر دادن از حقي می باشد بر ضرر خود (حسيني عاملي، 1418 ق، ص 211).

ـ اقرار، خبر دادن قطعي از حق لازم بر خبردهنده می باشد (محقق حلي، بي‌تا، ص 2).

ـ اقرار، خبر دادن بشر از حقي لازم براي ديگري می باشد.