دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

  • اهمیت موضوع:

کارکنان در قالب ثروت هر سازمانی محسوب می شوند. کارایی و تاثیر سازمانها به کارایی و تاثیر نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. یکی از مسائل مهم در هر سازمانی، رضایت شغلی کارکنان می باشد. رضایت شغلی به افزایش بهره وری، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد منجر می گردد، در نتیجه روحیه فرد بالا رفته و از زندگی خود راضی می گردد. و درصدد کسب مهارتهای جدید شغلی برمی آید و در نهایت عملکرد او نیز ارتقاء می یابد( بولینگ[1]، 2005، به نقل از رضایی 1385).

فقدان رضایت شغلی نیز روحیه ی کارکنان را کاهش می دهد و روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب می باشد. بعضی از شاخص های روحیه ی پایین عبارت می باشد از: تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، ترک خدمت و بازنشستگی زودرس( کومبر و باریبال[2]، 2007).

درمورد رضایت شغلی، عوامل زمینه ساز و ایجادکننده آن، نظریه های گوناگون و متفاوتی ارائه شده می باشد؛ که می توان آنها را به جنبه های درونی شامل ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی، حالت های انگیزشی و هیجانی و جنبه های بیرونی شامل شرایط و ویژگی های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی دسته بندی نمود( کروس[3] و همکاران، 2006).

از آنجاییکه عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی متفاوت و متعدد هستند( دانیل[4]،2009) میتوان از چهار دیدگاه یا چشم انداز به این مسئله نگاه نمود:1- فاکتورهای جمعیت شناختی[5] مانند( سن، سوابق تحصیلی، جنسیت)2- عوامل سازمانی[6] مانند( فرهنگ، شیوه های مدیریتی، پرداخت ها، امنیت شغلی و فرصت ها)3- عوامل ویژه کاری[7] مانند( استقلال فردی، رقابت، شفافیت کاری، روحیه شاد) 4- عوامل روان شناختی( دانیل، 2009).

عوامل روان شناختی با روح و روان فرد سرو کار دارد که می توانند از معیارهای پیش بینی کننده مهمی در رضایت شغلی به شمار آیند. از سویی دیگر ادراک فرد از خود، توانایی اش در کنترل عواطف و حس مسئولیت شخصی باعث می گردد فرد وضعیت شغلی را درک و نسبت به آن واکنش نشان دهد( دیوید کارد[8] و همکاران، 2010).

رسانی به بهورزان در معرض خطر ناشی از کار و انجام اقدامات مداخله گرانه همچون آموزش انواع مهارتهای مقابله با استرس و هیجان های منفی و ایجاد تقویت و باورهای خودکارآمدی، در کاهش احتمال آسیب روانی بهورزان و افزایش رضایت شغلی آنان، تأثیر مؤثری ایفا نماید.

دسته بندی : پایان نامه حقوق