اکتبر 31, 2020

مقاله رایگان درباره رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

چهارچوب نظری، بنیانی می باشد که تمامی پژوهش برآن استوار می گردد . این چهارچوب شبکه ای می باشد منطقی، توصیفی، و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی می باشد که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، مشاهده و مطالعه پیشینه ی پژوهش، شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند رامی پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که مطالعه پیشینه، مبانی چهارچوب اونال[1](2013) ودوروتا[2](2014) نیز در تحقیقات خود دریافتند که ارتباط مثبتی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی هست. به این ترتیب می توان بیان نمود که ارتباط دومتغیر از یک پیشینه نظری بسیار قوی برخوردار بوده و در نتیجه مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر می باشد:

نوشته ای دیگر :
رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی