پایان نامه رایگان با موضوع استقراض، ارزش سهام، بورس اوراق بهادار، مدل کسب و کار

پذيرش در بورسهاي خارجي نيز بودهاند. به نظر ميرسد شرکتها با پذيرش در بورسي با وضعيت بهتر و استانداردهاي بيشتر، بهطور داوطلبانه خود را به رعايت استانداردهاي بالاتر راهبريشرکتي متعهد ميکنند و بدينترتيب باعث تشويق سرمايه گذاراني ميشوند که تمايل چنداني به سرمايه گذاري ندارند.
در چين تايپه هماکنون پنج شرکت خارجي در بورس تايوان پذيرفته شدهاند. از آنجايي که اين سهام در چند بازار معامله ميشوند، امکان معاملات آربيتراژي ميتواند نقدشوندگي سهم را در بازارهاي مذکور افزايش دهد.
برخي از شرکتهاي اسرائيلي در بورس اوراق بهادار ايالات متحده آمريکا نيز پذيرفته شدهاند، از اين رو بورس تلاويو اقداماتي را بهمنظور تسهيل معاملات سهام اين شرکتها انجام داده است که از آن جمله ميتوان به افتتاح حسابي در شرکت امين سپرده گذاري74 اشاره کرد. برخي از محصولات ساختار يافته مرتبط با شاخص تي.اي- 25 اسرائيل75 نيز در بورسهاي اروپايي نظير زوريخ، فرانکفورت، اشتوتگارت و ميلان معامله ميشوند.

11-2-2-2 مشارکت سرمايه گذاران جزء
با توجه به اين که پساندازهاي خرد منابع اصلي افزايش نقدشوندگي بازار هستند، تاثير مشارکت سرمايه گذاران جزء بر نقدشوندگي نيز مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس اين گزارش برخي کشورهاي خاص، از طريق برنامه هاي آموزشي مانند برگزاري سمينارهاي سرمايه گذاري و تبليغات و بازاريابي اوراق بهادار76 مشارکت سرمايه گذاران خرد را افزايش دادهاند. برخي کشورها نيز شبکههايي را براي تسهيل مشارکت سرمايه گذاران جزء ازطريق نمايندگان معامله گران که بهعنوان نماينده سرمايه گذاران عمل ميکنند، راهاندازي کرده اند. در کشورهايي نظير تايلند، مالزي و چين تايپه مشارکت سرمايه گذاران جزء بيشاز همه محسوس بودهاست. در اين حوزهها مشارکت سرمايه گذاران يکي از دلايل اصلي نقدشوندگي به حساب ميآيد. بهطور کلي نبايد تاثير مشارکت سرمايه گذاران جزء بر نقدشوندگي را ناديده گرفت.
مشارکت سرمايه گذاران جزء از آن جهت حائز اهميت است که بر خلاف سرمايه گذاران نهادي-که تمايل به خريد و نگهداري اوراق بهادار دارند- باعث ايجاد تعادل در بازار ميشود. حضور مشارکتکنندگان مختلف با نيازها، درجات ريسکپذيري و افق سرمايه گذاري متفاوت اثر مثبتي بر نقدشوندگي بازار دارد. اين اثر به ويژه در بازارهايي نظير چين تايپه و کره که مشارکت سرمايه گذاران جزء افزايش حجم معاملات بازار را به دنبال داشته، قابل توجه است.
افزايش امکان دسترسي بهمنظور انجام معامله از طريق معاملات برخط نيز عامل مهمي در جذب سرمايه گذاران جزء محسوب ميشود. اگرچه در برخي بازارها متعاقب اين اقدام، نوسان قيمتها افزايش يافته است.
بر اساس نظر پاسخدهندگان، اکثر مقامات ناظر به تشويق مشارکت سرمايه گذاران جزء روي آورده اند و تمرکز اصلي اين تلاشها جذب سرمايه گذاران “آگاه” است، يعني سرمايه گذاراني که از مزايا و ريسکهاي سرمايه گذاري خود به خوبي اطلاع دارند. بهمنظور دستيابي به اين هدف اکثر مقامات ناظر اقدام به برگزاري سمينارها و برنامه هاي آموزشي براي سرمايه گذاران کرده اند (همان منبع ، 1387 ، 25 )77.

12-2-2-2 اصلاحات در صندوقهاي بازنشستگي و توسعه طرحهاي سرمايه گذاري جمعي 78
در برخي بازارها، اصلاحات در صندوقهاي بازنشستگي و طرحهاي سرمايه گذاري جمعي باعث ورود حجم عظيم نقدينگي به بازارهاي داخلي شده است. اين اصلاحات براي تضمين تمرکززدايي داراييهاي قابل سرمايه گذاري در بازار سرمايه ضروري است. اصلاحات انجام شده اغلب شامل راهاندازي صنعت صندوقهاي بازنشستگي خصوصي است که بر خلاف صندوقهاي بازنشستگي تحت کنترل دولت، از سياستهاي سرمايه گذاري محافظهکارانه و سختگيرانه پيروي نميکند.
پاسخدهندگان اظهار داشته اند که برخي کشورها پس از اجراي اصلاحات به نتايج مثبتي دست يافته اند. در برخي موارد، اصلاحات موجب انعطاف پذيري استراتژيهاي سرمايه گذاري شده است و در نتيجه تخصيص مجدد وجوه در بازار داخلي به آساني انجام گرفته است. يکي از موضوعات مورد تأکيد، اختصاص نسبت خاصي از صندوقها به مديران و واسطهگران خارج از صندوق است. اين امر در اغلب موارد باعث تعميق و گسترش مهارتهاي مديريت سرمايه گذاري موجود شده و رقابت، تحرك و نقدشوندگي بازار را نيز افزايش داده است.
شواهد نشان ميدهد که در برخي از کشورها، اصلاحات صندوقهاي بازنشستگي و طرحهاي سرمايه گذاري جمعي نتايج مطلوبي را در بر نداشته است. کميسيون اوراق بهادار ليتواني اعلام کرده است که اصلاحات صندوقهاي بازنشستگي و طرحهاي سرمايه گذاري جمعي باعث ورود حجم نقدينگي زيادي به بازار داخلي نشده است. يکي از دلايل ذکر شده اين است که اکثريت صندوقهاي آن (حدود 75 %) در اوراق بهادار خارجي سرمايه گذاري کرده اند.
به طور کلي، سرمايه گذاران نهادي تمايل به استراتژيهاي سرمايه گذاري بلندمدت دارند و تعداد معاملات آنها کمتر از سرمايه گذاران جزء است. در مقابل سرمايه گذاران نهادي در حجم هاي بزرگ معامله ميکنند، به نحوي که تعداد معاملات آنها براي افزايش نقدشوندگي بازار کافي نيست. در برخي موارد، نظير توزيع وجوه بين شرکتهاي مديريت داراي مجوز صندوقها، اصلاحات بر روشهايي متمرکز شده است که باعث افزايش تعداد معاملات ميشود.

13-2-2-2 تجديد ساختار بورسها
بازارهاي نوظهور در حال حاضر با يک محيط بسيار رقابتي مواجه اند که آنها را ملزم ميکند تا براي جذب سفارشهاي بين المللي اشتياق
ب
يشتري از خود نشان دهند. از طرف ديگر حضور بورسهاي چندمنظوره در يک کشور، ميتواند باعث تقسيم نقدينگي شود. اين امر به نوبه خود، با توجه به حضور گروههاي متعدد واسطهگران، سيستمهاي معاملاتي واسط کاربر و الزامات تطبيق، منجر به عدم کارايي اقتصادي ميشود.
تجديد ساختار بورسها و يا شرکتي شدن، راهبردي است که مدل کسب و کار بورسها را تغيير ميدهد به گونه اي که توانايي آنها را در جذب جريان سفارشهاي جهاني به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. همچنين فرصتي فراهم ميآيد تا فعاليتهاي بورس در کشور موردنظر مورد بازشناسي قرار گيرد و در نتيجه نقدشوندگي بازار افزايش يابد. بورس شرکتي (که از حالت عضويت به مالکيت تبديل شده است) ميتواند تلاش خود را بر ايجاد ظرفيتهاي لازم براي پاسخگويي سريع به تغييرات تقاضاي سرمايه گذاران بين المللي و داخلي متمرکز کند.
مؤسسات بين المللي در محيط بسيار رقابتي و پويايي در حال فعاليت هستند. فعاليتهاي انتشار اوراق بهادار و سرمايه گذاري به سمت بورسهايي هدايت خواهد شد که قادر به تأمين نيازهاي اساسي مختلف، از نقدشوندگي، دسترسي و تنوع محصولات گرفته تا سرعت و هزينه باشند.
از بين 21 پاسخدهنده، 6 کشور داراي بورس شرکتي هستند، 5 پاسخدهنده اظهار داشته اند که بورس آنها در حال بررسي مطالعه امکان شرکتي شدن هستند. مقامات ناظر تأييد کرده اند که بورس شرکتي ميتواند عملکرد خود را بهبود دهد و حجم معاملات بيشتري را جذب نمايد و در نتيجه نقدشوندگي بازار افزايش يابد. در يکي از کشورها، بورس (که تبديل به شرکت شده و خود نيز در بورس پذيرفته شده است)، بخش عظيمي از تلاشهاي خود را معطوف افزايش نقدشوندگي بازار کرده است و مجموعه اي از اقدامات لازم را براي دستيابي به اين هدف آغاز کرده است. براي مثال بورس مالزي، در راستاي اقدامات خود براي افزايش نقدشوندگي، طرحي تحقيقاتي براي تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در سهام، به ويژه سرمايه گذاران با سرمايه کم، ارائه کرده است.

14-2-2-2 راهبري شرکتي
يکي از عوامل مورد بررسي در تحقيق، تاثير راهبري شرکتي و استانداردهاي افشاي اطلاعات بر جذب سرمايه گذاران است. اگر چه پاسخدهندگان بين راهبري شرکتي و نقدشوندگي ارتباط مستقيمي قائل نشده اند، مقامات ناظر دريافتهاند که وجود راهبري شرکتي مناسب در شرکتهاي پذيرفته شده، اطمينان سرمايه گذاران را افزايش ميدهد و در نتيجه باعث افزايش درجه مشارکت سرمايه گذاران در بازار ميشود. در يک کشور گزارش شده است که پس از تدوين مقررات راهبري شرکتي جديد، ميزان مشارکت سرمايه گذاران در بازار افزايش يافته است. اگر چه شواهدي مبني بر ارتباط مستقيم اعمال نظام راهبري شرکتي و رشد ارزش بازار وجود ندارد، اما نظير عوامل ديگر ميتواند منجر به رشد کلي بازار شود.
پاسخدهندگان همچنين اظهار کردهاند که ميزان افشاي اطلاعات توسط ناشران نقش مهمي در نقدشوندگي بازار ايفاء ميکند. به طور کلي، ميزان مناسب افشاي اطلاعات، اين امکان را براي سرمايه گذار فراهم ميکند که بدون داشتن دغدغه افشاي گزينشي اطلاعات توسط شرکتها، تصميم آگاهانهاي را اتخاذ کند. در اسرائيل الزام مديران صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك به انتخاب اوراق بهاداري که منافع سهامداران را افزايش ميدهد، باعث انتقال سرمايه گذاريهاي اين صندوقها از سهام با نقدشوندگي کم شرکتهاي کوچک به سهام با نقدشوندگي زياد شرکتهاي بزرگ شده است.

15-2-2-2 ارتباطات بين بازارها
طي سالهاي اخير ارتباطات بين بازارها به اشکال مختلفي صورت گرفته است. تاثير ارتباطات بين بازارها بر نقدشوندگي، تاکنون بهطور قطع مشخص نشده است. اعتقاد اين است برقراري ارتباط و دسترسي بازارهاي مختلف به يکديگر باعث کاهش هزينه ها ميشود-سرمايه گذاراني که موقعيتهاي متقابلي در حوزههاي مختلف اتخاذ ميکنند، فرصتهاي بازار جديدي را پيش روي خود ميگشايند و گردش کلي بازار افزايش مييابد. اين امر به نوبه ي خود باعث افزايش حجم سفارشها شده و در نتيجه نقدشوندگي را نيز بهبود ميدهد. براي مثال پيوستن بورس ليتواني به بزرگترين ائتلاف بازارهاي اوراق بهادار در شمال اروپا (گروه اُ.ام.اکس)، باعث گشايش دروازه ديگر بازارها به روي سرمايه گذاران شده و جذابيت بازار را نزد سرمايه گذاران محلي و بين المللي افزايش داده است. اين اقدام اثر مثبتي بر نقدشوندگي بازار داشته است.
بورس مالزي به منظور افزايش تنوع سرمايه گذاران و فرصتهاي سرمايه گذاري، به دنبال برقراري ارتباط با همسايه خود، بورس سنگاپور، است. اگر چه تجربه ارتباط بين بورس سنگاپور و بورس استراليا نشان داد که نقدشوندگي بازار لزوماً بدين طريق افزايش نمي يابد.
اتحاديه ي کشورهاي جنوب شرق آسيا، سعي در برقراري ارتباط بين بورسهاي منطقه دارد. نخستين اقدام راه اندازي صندوقهاي قابل معامله در بورس در اين اتحاديه است که با هدف ارائه يک گروه دارايي از سرمايه گذاريهاي اين اتحاديه براي سرمايه گذاران خارجي انتشار يافته است. تلاشهايي نيز بهمنظور هماهنگ سازي قوانين و مقررات به منظور تضمين اجراي استانداردهاي مشابه در منطقه در حال پيگيري است.
شناخت متقابل نيز راهکار ديگري براي برقراري ارتباط بين بورسها است. به همين منظور مرکز مالي بين المللي دبي توافقنامه اي با مالزي امضاء کرده است که بازاريابي و توزيع وجوه اسلامي را در دو حوزه تسهيل ميکند. هدف از عقد اين توافقنامه افزايش تنوع سرمايه گذاران و تشويق به نوآوري در محصولات و خدمات م
الي اسلامي است.

16-2-2-2 کيفيت شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
افزايش تعداد شرکتهاي با کيفيت پذيرفته شده در بورس، يکي ديگر از ساز و کارهاي افزايش نقدشوندگي در بازار است، زيرا سرمايه گذاران، امروزه خواهان به رسميت شناختن ارزش سهامداريشان در شرکتهاي سرمايه پذير هستند. اين خواسته – با توجه به اين که کسب بازده، دليل اصلي سرمايه گذاري در يک شرکت است- در تصميمات سرمايه گذاري پرتفوي نقش مهمي ايفاء ميکند.
يکي از مشکلاتي که مديران صندوق برخي از بازارها به آن اشاره ميکنند، عدم نقدشوندگي سهام شرکتهاي سرمايه پذير است )به عبارت ديگر تعداد شرکتهايي که از مديريت مناسبي برخوردارند و سرمايه گذاري بر روي سهام آنها بازدهي قابل توجهي دارد). اين موضوع انتشار اوراق بهادار جذاب را در بازار تحت تاثير قرار ميدهد و در نهايت جذابيت کلي بازار و نقدشوندگي آن کاهش مييابد. از آنجايي که سرمايههاي بين المللي به نسبت سرمايه هاي داخلي در حاشيه قرار دارند، لذا ظرفيت افزايش وجوه در بين ناشران داخلي کاهش مييابد، زيرا اتکاي آنها در وهله اول به وجوه کوچکتر داخلي است.
احتمال ميرود بازارهايي که از نقدشوندگي مناسبي برخوردار هستند، بهدليل هزينهي سرمايهي کمتر ناشران بيشتري را به سوي خود جذب کنند. مقامات ناظر ميتوانند کيفيت شرکتهاي خود را به روشهاي مختلف، نظير حمايت بيشتر از سرمايه گذاران در پذيرش و لغو پذيرش شرکتهاي با عملکرد نامطلوب، بهبود دهند. وجود يک بازار فعال در زمينه کنترلهاي شرکتي، تاسيس شرکتهاي بزرگ با کيفيت بالا را تسهيل ميکند. هدف نهايي، ايجاد بخش شرکتي79 شفاف، پاسخگو و عملکردگراست که فرصتهاي سرمايه گذاري کارا و ارزشمحوري را پيش روي سرمايه گذاران قرار ميدهد. مشارکتکنندگان بازار نيز بايد از مسئوليتهاي خود در اين زمينه آگاه باشند، براي مثال سهامداران بايد به منظور تضمين راهبري شرکتي خوب، حقوق خود را مطالبه نمايند و مديران و رؤسا نيز به دنبال حداکثرسازي ارزش سهامداران باشند.

17-2-2-2 موارد ديگر
پاسخدهندگان عوامل ديگري را بر نقدشوندگي تأثيرگذار دانستهاند که در زير به آنها اشاره شده است:
1) افزايش ساعات معاملات. براي مثال شرکت بورس تايلند توانسته است با افزايش ساعات معاملاتي، نقدشوندگي بازار را افزايش دهد؛
2) فرصت معاملات آربيتراژ که با مجاز شمردن فروش استقراضي سهام فراهم ميآيد. براي مثال السالوادور در حال اصلاح مقررات خود بهمنظور فراهم آوردن امکان فروش استقراضي سهام در بازار است. اگر چه تجربه کميسيون اوراق بهادار تايوان حاکي از آن است که فروش استقراضي سهام لزوماً منجر به افزايش نقدشوندگي بازار نميشود. ساختار مقرراتي تايوان از سال 1997 اجازه فروش استقراضي سهام را به سرمايه گذاران داده است، اما در عمل چنين معاملاتي انجام نشده و در نتيجه اثر آن بر نقدشوندگي نامشخص مانده است. نتايج مشابهي نيز در مالزي پس از اجازه مجدد فروش استقراضي در سال 2007 گزارش شده است؛
3) فعاليت بازارسازها. بر اساس تجربهي کشورهايي که از فعاليت بازارسازها براي افزايش داد و ستد، به ويژه براي سهام با نقدشوندگي کمتر استفاده ميکنند، بازارسازها در اغلب موارد به افزايش نقدشوندگي بازار کمک ميکنند. طرفداران سيستمهاي بازارسازي رسمي معتقدند که بازارسازها با اتخاذ موقعيت متقابل در معاملات (خريد و نيز فروش) در مواقع لزوم نقدشوندگي را افزايش ميدهند. اين موضوع حفظ عرضه و تقاضا در محدودهي قابل قبول را تضمين ميکند. بدين ترتيب بازارسازها سرمايهي لازم براي نقدشوندگي سهام را فراهم مي آورند؛
4) سياست تقسيم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *