ژانویه 18, 2021

پایان نامه رایگان با موضوع اندازه شرکت، بازار سهام

توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها
مدل
ضرايب استاندارد نشده
tآماره
سطح معني داري

Std. Error
B

عدد ثابت
2.24
0.00
3.91
0.00
تقسيم سود
0.99
0.34
4.91
0.00
اندازه شرکت
0.14
-0.13
-1.90
0.06
ارزش دفتري به بازار سهام
0.20
0.05
0.68
0.50
طبق جدول شماره (3-4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها 0.3679 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود با رتبه نقد شوندگي شرکتها نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.
آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (3-4) 2.157 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
طبق خروجي جدول شماره (5-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، سطح معني داري در رتبه نقد شوندگي کمتر از 5% است فرضيه اول تاييد ميشود .

2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه دوم:
سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست رابطه دارد.
آزمون فرضيه دوم :اگر فرضيه اصلي يک را به صورت آماري بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:
همبستگي معنا داري سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست.، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست. ، وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين- واتسون
1
0.2149
0.0462
0.0304
0.8897
2.0640
جدول (7-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
Fآماره
سطح معني داري
رگرسيون
6.94
3
2.31
2.92
0.00
باقيمانده
143.27
181
0.79

جمع
150.21
184

جدول شماره (7-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست در کليه سالها ميباشد ، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول (8-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست
مدل
ضرايب استاندارد نشده

tآماره
سطح معني داري

Std. Error
B

عدد ثابت
0.50
0.00
18.76
0.00
تقسيم سود
0.22
-0.02
-0.25
0.80
اندازه شرکت
0.03
-0.18
-2.44
0.02
ارزش دفتري به بازار سهام
0.04
-0.10
-1.33
0.18

طبق جدول شماره (6-4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود نسبت نقد شوندگي آميوست 0.2149است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود با نسبت نقد شوندگي آميوست نشان نمي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig بيشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد نمي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد نمي شود. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (6-4) 2.0640 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
طبق خروجي جدول شماره (8-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و si
g
است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، سطح معني داري در نسبت نقد شوندگي آميوست بيشتر از 5% است فرضيه دوم رد ميشود .

3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سوم:
سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش رابطه دارد.
آزمون فرضيه اول :اگر فرضيه اصلي يک را به صورت آماري بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:
همبستگي معنا داري سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش.، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش. ، وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول (9-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين- واتسون
1
0.1522
0.0232
0.0070
1.3298
1.5860

جدول (10-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
Fآماره
سطح معني داري
رگرسيون
7.59
3
2.53
1.43
0.00
باقيمانده
320.07
181
1.77

جمع
327.66
184

جدول شماره (10-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش در کليه سالها ميباشد ، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول (11-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش
مدل
ضرايب استاندارد نشده

tآماره
سطح معني داري

Std. Error
B

عدد ثابت
0.74
0.00
-2.08
0.04
تقسيم سود
0.33
0.05
0.64
0.52
اندازه شرکت
0.05
0.13
1.76
0.08
ارزش دفتري به بازار سهام
.007
0.05
0.97
0.50
طبق جدول شماره (9-4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش 0.1522 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود با نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش نشان نمي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig بيشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد نمي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد نمي شود. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (9-4) 1.586 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
طبق خروجي جدول شماره (11-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، سطح معني داري در نقد شوندگي شرکتها به روش نرخ گردش بيشتر از 5% است فرضيه سوم رد ميشود .
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه چهارم:
سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود رابطه دارد.
آزمون فرضيه اول :اگر فرضيه اصلي يک را به صورت آماري بيان كنيم، به حالت زير در خواهد آمد:
همبستگي معنا داري سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود.، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:
جدول (12-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود
مدل
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
خطاي معيار تخمين
دوربين- واتسون
1
0.1576
0.0248
0.0087
1.3208
1.5860

جدول (13-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
Fآماره
سطح معني داري
رگرسيون
8.04
3
2.68
1.54
0.00
باقيمانده
315.76
181
1.74

جمع
323.80
184

جدول شماره (13-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود در
کليه سالها ميباشد ، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد نمي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول (14-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود در
مدل
ضرايب استاندارد نشده

tآماره
سطح معني داري

Std. Error
B

عدد ثابت
0.74
0.00
2.27
0.02
تقسيم سود
0.33
-0.05
-0.65
0.51
اندازه شرکت
0.05
-0.14
-1.85
0.07
ارزش دفتري به بازار سهام
0.07
-0.05
-0.65
0.52

طبق جدول شماره (12-4) ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود نسبت عدم نقد شوندگي آميهود 0.1576 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري را بين دو متغير سياستهاي تقسيم سود با نسبت عدم نقد شوندگي آميهود نشان نمي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig بيشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد نمي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد نمي شود. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست؛ در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (12-4) 1.586 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
طبق خروجي جدول شماره (14-4)، بقيه ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود. حال اگر? و ? به ترتيب مقدار ثابت و شيب خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين دو مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,
از آنجا که در اين خروجي، سطح معني داري در نسبت عدم نقد شوندگي آميهود بيشتر از 5% است فرضيه چهارم رد ميشود .
جدول( 15-4 )خلاصه يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه ها
مولفه هاي آماري

متغير هاي تحقيق
ضريب همبستگي پيرسون
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
دوربين- واتسون
آماره F
آماره t
درجه آزادي
سطح خطا
سطح معني داري
نتيجه آزمون
رتبه نقد شوندگي
.36
.13
.12
2.07
9.45
3.91
184
.05
0.000
تاييد فرضيه
نسبت آميوست
.21
.46
.03
2.064
.04
18.76
184
.05
.80
رد فرضيه
نرخ گردش
.15
.023
.007
1.58
.24
2.08
184
.05
.52
رد فرضيه
نسبت آميهود
.15
.024
.008
1.58
.21
2.27
184
.05
.51
رد فرضيه

فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *