پایان نامه رایگان با موضوع تجزیه وتحلیل اطلاعات و سهولت استفاده

در ميان معيارهاي كيفيت خدمات سنتی ؛ پاسخگویی در رده اول از نظر اهميت قرار دارد . و همدلي اطمينان(تضمين خدمات)و قابل اعتماد بودن به ترتيب در رده هاي بعدي از نطر اهميت قرار دارند.دراين شاخص نرخ سازگاری 0.0039محاسبه شده است. و چون این مقدار كوچكتراز10% است بنابراین نرخ سازگاري قابل قبول بوده و نیازی به رفع ناسازگاری نمی باشد.

نمودار 4-8– وزن نهایی زیرمعیارهای ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي
4-10 – پاسخ به فرضیات تحقيق
با نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها مي توان به فرضیات تحقيق پاسخ داد.
فرضيه اصلي:شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي (درسه سطح انساني،فرآيندهاوخدمات ). از ميان معيارهاي مرتبط با موفقيت ارائه خدمات نوين ، رضايت شغلي مهمترين معيار مي باشد.
فرضيات فرعي
شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي در بعدرضايت شغلي.در ميان معيارهاي رضايت شغلي؛ امنيت شغلي در رده اول از نظر اهميت قرار دارد اتحاد وهماهنگي بين كاركنان ،هماهنگي بين وظايف ومسئوليتها ،عدم ارتقا شغلي و حقوق و دستمزد مناسب در رده هاي بعدي قرار دارد.
شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي در بعدخدمات بانكداري الكترونيك. در ميان معيارهاي خدمات الكترونيك ؛ امنيت ادراك شده در رده اول از نظر اهميت قرار دارد و كيفيت ادراك شده ، اعتماد در بانكداري الكترونيك ، درك سودمندي،درك سهولت استفاده و ميزان آگاهي به ترتيب در رده هاي بعدي قرار دارند.
شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي دربعد خدمات بانكداري سنتي. در ميان معيارهاي كيفيت خدمات سنتی ؛ پاسخگویی در رده اول از نظر اهميت قرار دارد.و همدلي اطمينان(تضمين خدمات)و قابل اعتماد بودن به ترتيب در رده هاي بعدي از نطر اهميت قرار دارند.
شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي دربعد مديريت. در ميان معيارهاي مدیریت؛ كيفيت سرپرستي در رده اول از نظر اهميت قرار دارد سيستم ارزيابي عملكرد ضعيف ،عدم توجه به شایستگی کارکنان ،تبعيض درارائه انواع خدمات توسط مافوق عدم توجه به استعدادها وپتانسيلهاي بالقوه كاركنان وعدم تفويض اختياركافي به كاركنان دررده هاي بعدي قرار دارد.
شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي در بعد مشتري مداري. در ميان معيارهاي مديريت ارتباط با مشتري ؛ افزايش رضايت مشتري در رده اول از نظر اهميت قرار دارد و شناسايي مشتريان وفادار ، دانش ارزش زندگي مشتري ، رسيدگي به شكايات ، بخش بندي مشتريان در رده هاي بعدي قرار دارد.
شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي در بعد خدمت گرایی. ميان معيارهاي خدمت گرایی ؛ ارائه خدمات مطابق نياز مشتري در رده اول از نظر اهميت قرار دارد و تعامل كاركنان با مشتريان، رفتارمناسب كاركنان بامشتريان و مديريت اطلاعات مشتري در رده هاي بعدي قرار دارد.

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
كوششهای پژوهشی پژوهشگر با پایان یافتن تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده خاتمه نمی پذیرد. پژ‍وهشگر مسولیت نهایی دیگری برعهده دارد وآن عبارت است از مطلع كردن اعضای جامعه از یافته های پژوهشی ، به عبارت دیگر تلاشهای پژوهشگر با تهیه گزارش پژوهشی خاتمه می پذیرد (دلاور،227،1375)
در فصل قبل تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق انجام شد ، دراین فصل محقق به تحلیل نتایج سوالات تحقیق وهمچنین نتایج بدست آمده از بررسی داده های تحقیق پرداخته است.سپس محدودیت های تحقیق تشریح گردیده ودرپایان نیزپیشنهاداتی برای تحقیقات آینده باتوجه به یافته های حاصل ازپژوهش ارائه داده شده است.
5-2- یافته های تحقیق
همانگونه كه در فصول گذشته توضیح داده شد،پس از آزمون صحت مدل تحقیق توسط بررسی میانگین و پذیرفته شدن این مدل بدون اعمال تغییر،اولویت بندی معیارها توسط A.H.P و با نرم افزار Choice Expert تعیین شد كه نتایج حاصل به شرح زیر می باشد.
فرضيات فرعي
با نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها مي توان به فرضیات تحقيق پاسخ داد.
5-2-1- شناسايي مهمترين عامل درموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي (درسه سطح انساني،فرآيندهاوخدمات ).
در اين تحقيق معیار هاي اصلي در شش گروه تقسيم بندي شده اند:1- رضايت شغلي 2- خدمت گرایی