پایان نامه رایگان با موضوع رفتار مصرف کنندگان و مصرف کننده ورزشی

1- محدودیت منابع و عدم دسترسی کافی به مقالات و پایان نامه های مرتبط دشواری هایی در انجام تحقیق داشت.
2- جمع آوری داده ها فقط از طریق پرسشنامه انجام شد که انجام این تحقیق توسط مصاحبه می تواند مورد توجه محققان باشد.
3- تحقیق حاضر در جامعه آماری دانشجویی انجام پذیرفت که دارای وضعیت مالی، اجتماعی و … منحصر به فردی می باشند، اما انجام تحقیق روی سایر افراد جامعه می بایست مورد توجه محققان باشد.
4- عدم امکان حضور بانوان در استادیوم ها باعث حذف آنها از نمونه آماری گردید در حالیکه با وجود آنها امکان داشت بسیاری از خطرات همچون خطر فیزیکی میانگین بالاتری داشت.
5- تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و مالی و نحوه پاسخ دهی به سوالات می تواند یافته هایی متفاوت ارائه دهد که می بایست مورد توجه محققان بعدی باشد.
6- نبود کار مشابه در اين زمينه در داخل کشور موجب شد محقق تلاش خود را جهت جمع آوری منابع خارجی کند که این امر بدلیل عدم دسترسی آسان به سایت ها و مراجع خود محدودیت ساز شد.
3.5 پیشنهـــادات
1.3.5 پیشنهادات برخاسته از تحقیق
1- نتایج فرضیه سیزدهم بیان داشت که خطرات فیزیکی- محیطی با قصد حضور رابطه منفی معناداری دارد، یعنی اگر تماشاچیان ورزشی خطرات فیزیکی- محیطی بالایی مانند شرایط نامطلوب استادیوم ها را در محیط درک کنند از میزان حضور آنها در استادیوم ها کاسته شده و به دنبال رفتارهای جایگزین، مصرف رسانه ای آن ها افزایش خواهد یافت. بنابراین مدیران و برنامه ریزان ورزشی باید این مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهند و به این نکته توجه داشته باشند که تماشاچیان یکی از مهمترین منابع مالی در ورزش می باشند و درک هر نوع خطر از طرف آنها موجب کاهش حضور آنها در ورزش خواهد شد، بنابراین رفع این خطرات می تواند به تکرار حضور آنها و یا حضور مداوم آنها در استادیوم ها کمک کند.
2- نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خطر زمانی یکی از مهمترین خطرات ادراک شده توسط مصرف کنندگان ورزشی می باشد و حتی در مقایسه با تحقیقات خارجی میزان بیشتری را نشان داده است. که این می تواند ناشی از نبود سیستم حمل و نقل مناسب، نبود سیستم کارآمد برای رزرو بلیط، عدم وجود استراتژی های مناسب کنترل ترافیک در داخل و خارج استادیوم ها و … باشد. زمان بازی یکی از عواملی است که خارج از کنترل مدیران می باشد، اما عوامل نامبرده در بالا نیازمند تامل و توجه خاص مدیران برای بهره مندی حداکثری از درآمدهای ناشی از جذب تماشاچیان و به دنبال آن جذب جامیان مالی رویدادها می باشد.
3- یکی دیگر از خطرات گزارش شده در این تحقیق که دارای میانگین قابل توجهی می باشد، خطر فیزیکی است که می تواند مانع حضور تماشاچیان در استادیوم ها باشد. استقرار تجهیزات امنیتی مثل ورودی های الکترونیکی برای نشان دادن سلاح های سرد و گرم و انواع وسایل برنده و خطرزا، افزایش نیروهای امنیتی، افزایش تعداد و برد دوربین های مداربسته، بلیط های الکترونیکی و بدون امکان واگذاری به غیر جهت شناسایی فرد استفاده کننده از آن صندلی در صورت بروز حادثه و به طور کلی ارتقا برنامه های مدیریت خطر می تواند از میزان این خطر بکاهد.
4- با توجه به تاثیر معنادار بسیاری از خطرات درک شده بر میزان حضور تماشاچیان در رویدادها و سایر رفتارهای مصرفی آنها، برگزاری کارگاه هایی با موضوع رفتار مصرف کننده برای مدیران و بازاریابان جهت آشنایی با انواع خطرات و تاثیر آن بر رفتار تماشاچیان و سایر مصرف کنندگان ورزشی پیشنهاد می گردد.
5- خطرات عملکردی تاثیر معناداری بر رفتارهای مصرف تماشاچیان را نشان داد، بنابراین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد داوران، بازیکنان، مربیان و … می تواند بر میزان فروش کالاهای تیم ها، افزایش حضور تماشاچیان و به دنبال آن کسب در آمدهای ناشی از بلیط فروشی شود.
6- یکی دیگر از خطرات درک شده توسط تماشاچیان که مانع حضور آنها در استادیوم ها خواهد بود انواع خطرات روانی- اجتماعی موجود همچون وجود تنها قشر خاصی از افراد در جامعه می باشد. بنابراین این مسئله نیازمند فرهنگ سازی و تدبیر تجهیزات و برنامه های لازم جهت حضور تمامی اقشار جامعه در استادیوم ها می باشد.
2.3.5 پیشنهادات برای مطالعات آتی:
1- تحقیقاتی که به بررسی دلایل تماشا و شرکت در رویدادهای ورزشی پرداخته اند غالبا به متغیرهای انگیزه پرداخته اند، اما طبق نظر محققین توجه به انگیزه بدون در نظر گرفتن خطر درک شده توسط مشتری نمی تواند به طور کامل به توضیح رفتار مشتری ورزشی بپردازد. از طرف دیگر انگیزه و خطر ادراک شده دو ساختاری هستند که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند، بعلاوه تحقیقات مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی نیز بیشتر بر فاکتورهای مربوط به حضور و کمتر به موانع مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی پرداخته اند. بنابراین پیشنهاد می شود رابطه بین خطر ادراک شده و انگیزه مصرف کنندگان و تاثیر آن بر حضور در رویدادها مورد بررسی قرار گیرد.
2- در تحقیق حاضر ارتباط انواع خطرات با قصد حضور و قصد مصرف رسانه ای مورد بررسی قرار گرفت. از طرف دیگر تحقیقات گذشته به بیان اهمیت مصرف رسانه ای پرداخته اما اینکه چطور مصرف رسانه ای بر حضور در رویدادهای ورزشی تأثیرگذار است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پیشنهاد می شود رابطه بین مصرف رسانه ای و قصد حضور مورد بررسی قرار گیرد.
3-با توجه به یافته های تحقیق حاضر، خطر مالی- زمانی ادراک شده یکی از مهمترین خطرات ادراک شده توسط مصرف کنندگان ورزشی گزارش شده است و بر قصد حضور تاثیر منفی معناداری دارد، اما بعضی از تحقیقات نشان داده است که میزان خطر زمانی درک شده در بین طرفداران تیم های بازنده و برنده متفاوت است و بررسی این موضوع خود نیازمند تحقیق بیشتری می باشد.
4-در مسیر تحقیق، محقق به جز خطر ادراک شده متغیرهای بسیار دیگری را یافت که بر رفتار مصرف کننده ورزشی تاثیر خواهد داشت. از مهمتری این عوامل هویت تیمی، انگیزه، کیفیت خدمات و تقاضای بازار می باشد، که البته بعضی از آنها به طور جداگانه و تک بعدی مورد بررسی قرار گرفته است و در جریان تحقیق به آن اشاره شده است، اما ارائه مدلی که در برگیرنده تمامی این عوامل باشد قابل بررسی است.
5-طبق مدل جامع رفتار مصرف کننده که در مبانی نظری تحقیق آمده است، به جز ادراک بسیاری دیگر از عوامل در دو گروه عوامل خارجی همچون فرهنگ، خانواده و … و عوامل داخلی مثل یادگیری، شخصیت و … بر رفتار مصرف کنندگان تاثیرگذار است و این می تواند در یک مدل کلی مورد بررسی قرار گیرد.
6-این تحقیق به بررسی خطرات ادراک شده در میان دانشجویان پرداخته است و مثلا خطر مالی یکی از مهمترین خطرات گزارش شده است، در حالیکه انجام این تحقیق بر روی سایر گروه ها مثلا شاغلین می تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد. بنابراین انجام تحقیقی مشابه بر روی نمونه آماری با سنین مختلف، وضعیت اجتماعی متفاوت، سطح درآمد متفاوت و … می تواند نتایج قابل توجه و قابل مقایسه ای را ارائه دهد.