ژانویه 18, 2021

پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود

کنند.
آکرلوف نوعي بازار كالا را معرفي ميكند كه در آن، به اصطلاح رايج، فروشنده، اطلاعات بيشتري از خريدار دارد. اكرلوف به كمك فرضيه ي علمي نشان داد كه مشكل اطلاعاتي ممكن است موجب توقف كل بازار شود و يا به صورت انقباضي، بازار را به انتخاب نادرست محصولات كم كيفيت سوق دهد. انتشار صحيح و به موقع اطلاعات بازار، موجب ذهنيت مثبت نسبت به برقراري عدالت در بازار، ثبات و انسجام بيشتر آن مي شود. همچنين بهبود شفافيت بازار، به نوبه خود موجب افزايش رقابت بين فعالان بازار ميشود و مناسبات موجود ميان اعضاي بازار و سرمايه گذاران را تقويت، و امر نظارت و اجراي قوانين را آسان ميكند. به تعريفي ديگر، شفافيت تأکيد بر انتشار به موقع اطلاعات پيرامون سفارشهاي خريد و فروش و معاملات دارد. اشخاص ميتوانند به کمک اطلاعات شفافيکه درباره ي ارزش دارايي ها کسب ميکنند، تصميمات اقتصادي بهتري اتخاذ کنند.هزينه هاي انتخاب نادرست ناشي از اطلاعات نامتقارن است.
بازارگردا نها اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش خود را به منظور جبران زيان ناشي از معامله با افراد مطلع، افزايش ميدهند. نتايج برخي از تحقيقات بيانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتي قبل از انتشاراطلاعيه هاي سود ونتايج برخي ديگر بيانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتي بعد ازانتشار اطلاعيه هاي سود است. اغلب تحقيقاتي که به بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعات بر اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مي پردازند، تغييرات دراختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را طي يک دوره ي زماني معي ن قبل و بعد از انتشار آگهي هاي اطلاعاتي مورد بررسي قرار ميدهند.

اكر و ديگران در سال 2002 نمونه اي شامل 195 شرکت انگليسي در بورس سهام لندن را از سال 1986 تا 1994 بررسي واثبات کردند که اختلاف قيمت پيشنهادي خريدوفروش از 15 روز قبل از اعلان سود کاهش مييابد و حداکثر تا 90 روز بعد ازاعلان سود همچنان محدود ميماند.
نتايج تحقيق آنها بيانگر تغييرات اندک در اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و حجم معاملات پيرامون زمان اعلان سود است . جدول يک خلاصه ي برخي از تحقيقات مربوط به اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را نشان ميدهد.

4-2 پيشينه تحقيق
در سال هاي اخير، مالكيت نهادي در بازارهاي اوراق بهادار اروپا و امريكا رشد چشمگيري را نشان مي دهد. در ايران نيز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتي با عنوان سرمايه گذاران نهادي هستيم كه شامل مؤسسه هاي بيمه اي اعم از سازمان هاي تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي، شركت هاي بيمه بازرگاني و همچنين شركت هاي سرمايه گذاري و نهادهاي بخش عمومي و شبه دولتي هستند .

1-4-2 خارجي
گلاستن و ميلگروم97 1985 معتقدند وجود نهادهاي با مزيت اطلاعاتي سبب بروز هزينه هاي كژگزيني براي سرمايه گذاران بي اطلاع مي شود و درنتيجه نقدشوندگي كاهش مي يابد . نظريه پرطرفدار ديگر آن است كه با وجود چندين سرمايه گذار نهادي و ايجاد رقابت بين آن ها، احتمال اثرگذاري اطلاعات در قيمت ها افزايش مي يابد . مندلسن و تونكا98 2004 مدعي هستند كه نهادها سبب كاهش عدم اطمينان در مورد قيمت واقعي دارايي ها، كاهش در زيان هاي ناشي از معاملات، افزايش رغبت سرمايه گذاران و درنهايت افزايش در نقدشوندگي بازار مي شو ند.
گروهي ديگر نيز معتقدند وجود مالكان نهادي، كه با ديد بلندمدت سرمايه گذاري نموده اند، سبب ميشود با كاهش تعداد سهام شناور در دسترس، نقدشوندگي كاهش يابد در مباني نظري، خالص آثار سرمايه گذاري نهادي بر نقدشوندگي سهام نامعلوم است و به دو اثر اصلي(كارايي اطلاعاتي) و (كژ گزيني) بستگي پيدا ميكند.
دنيس و وستون99 2001 اين طور نتيجه گيري كردند با افزايش در مالكيت نهادي، پراكندگي ها و جزء مربوط به كژگزيني كاهش مي يابد. روبين1002007 دريافت ميزان مالكيت شاخصي براي فعاليت معاملاتي است و تمركز مالكيت شاخصي براي كژگزيني و عدم تقارن اطلاعاتي است. او به اين نتيجه رسيد كه نقدشوندگي به شكل با اهميتي به مالكيت سهامداران نهادي مرتبط است. نقدشوندگي با افزايش سطح مالكيت بيشتر مي شود و با افزايش تمركز مالكيت كاهش مي يابد. چانگ و ديگران101 2008 به بررسي آثار راهبري شركتي و همچنين ساختار مالكيتي بر نقدشوندگي پرداختند. آن ها دريافتند مالكان نهادي سبب ايجاد نقدشوندگي بيشتر شده اند. اگاروال102 2008 به بررسي رابطه بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي از دو منظر كژگزيني و كارايي اطلاعاتي پرداخت . او به رابطه اي غيرخطي بين مالكيت نهادي و نقدشوندگي دست يافت . در سطوح مالكيت پايين تر فرضيه كژگزيني حاكم است؛ درحال يكه با افزايش سطح مالكيت نهادها نقدشوندگي افزايش مي يابد. به اين معني كه هر دو كاركرد ايجاد كژگزيني و كارايي اطلاعاتي نهادها وجود دارد و در تعامل با يكديگر هستند. كوئتو103 2009 به رابطه بين ساختار مالكيتي و نقدشوندگي بازار در كشورهاي برزيل و شيلي پرداخته است.
او نشان داده است دارندگان بلوك هاي بزرگ سهام موجب كاهش قابليت دسترسي به سهام شناور . در بازار و درنتيجه كاهش نقدشوندگي بازار مي شوند.

2-4-2 داخلي
زارع1 1386 به اين نتيجه رسيد كه نقد شوندگي سهام در درجه اول رابطه نزديكي با حجم معاملات و در درجه دوم با ارزش شركت دارد . همچنين نقدشوندگي با ريسك سهام رابطه معكوس دارد. اسلامي بيدگلي و سارنج2 1387 معيار نقدشوندگي يعني نسبت گردش سهام منتشره را در مدل ماركويتز ادغام كرده و از آن براي تشكيل پورتفوي بهينه كمك گرفتند. آن ها دريافتند ك
ه
نقدشوندگي يكي از معيارهاي مورد توجه سرمايه گذاران است. يحيي زاده فر و خرمدين دريافتند، اثر عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده بازار منفي است.

فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه
هدف از هر نوع بررسي و تحقيق علمي کشف حقيقت است. حقيقت نيز بر پايه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقي مربوط به خصوصيات اجزا، موضوع تحقيق قرار دارد. منظور از روش تحقيق علمي، پيروي از رويه منظم و سيستماتيكي است كه در جريان استفاده از روش‌هاي آماري و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقيق بايد رعايت گردد. در واقع روش تحقيق علمي، شامل اندازه‌گيري و ارزيابي و مقايسه عوامل بر اساس اصول و موازين پذيرفته شده از طرف دانشمندان، براي حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق، تشخيص، قضاوت و ابتکار است (کيقبادي و ستاري،1354 ، 89)104.
کارل پوپر105 شناخت را جستجوي حقيقت ميداند . جستجوي پر وسواس براي يافتن نظريه هاي علمي ، واقعي و توضيح دهنده . از ديد وي جستجوي حقيقت را نبايد با رسيدن به يقين و قطعيت ، يکسان دانست و بايد ميان آن دو تفاوتي دقيق قائل شد . انسان جائزالخطاست و لذا تمام شناخت بشري خطاپذير و نامطمئن است . اين امر بدين معناست که ما بايد همواره عليه خطاهاي خود پيکار کنيم و عليرغم تمام مراقبت ها و تدابير ، هرگز نمي توانيم يقين حاصل کنيم که مرتکب خطا نشده ايم . خطا و اشتباه زماني صورت ميپذيرد که ما يک نظريه علمي را درست ميپنداريم ، درحاليکه اين نظريه نادرست است . لذا مبارزه با اين خطا يا اشتباه ، به اين معناست که ما در جستجوي خود به دنبال حقيقت عيني ، نادرستي و کذب را از راه آزمون و سنجش بيابيم و از ميان برداريم . وظيفه و هدف فعاليت علمي چنين است : نزديکتر شدن به حقيقت عيني ، حقيقت بيشتر ، حقيقت جالبتر ، حقيقت قابل فهم تر . در اين راستا بايد بپذيريم که شناخت بشري خطا پذير است ، هرگز نمي توانيم يقين و قطعيت را هدف علم قلمداد کنيم . شناخت علمي و دانش ما همواره در قالب فرضيه بوده و چيزي جز دانش حدسي نمي باشد . شناخت حتي در گستره طبيعي ، فرضيات و حدسياتي است که با نظريه هاي جديد تر و درست تر ابطال پذير مي باشد . از همين رو بايد درهاي دانش ما همواره بر روي نقد و تجديد نظر گشوده باشد و از بوته هاي سخت آزمايش و در تقابل با حدسيات مخالف و رقيب ، سربلند بيرون آيد . به عبارت ديگر مي توان گفت که قوانين شناخته شده طبيعي چيزي جز توصيفاتي با بالاترين درجه احتمال نيست . (گودرزي ،1388 ، 64 )1.
بعد از آنکه موضوع تحقيق انتخاب شد ، محقق بايد آن را به روشني و وضوح بيان کند . مشکل يا مساله بايد تشريح و اهميت آن از نظر تحقيق توجيه شود . چون منابع و امکانات محدود است ، موضوع تحقيق بايد به قدر کافي تبيين شود تا تخصيص منابع براي آن موجه و قابل قبول باشد . همچنين قلمرو تحقيق بايد محدود باشد تا امکان توضيح و تشريح آن فراهم شود . ضمناً موضوع نبايد آنقدر جزيي باشد که از نظر تحقيق بتوان آن را ناديده گرفت و لزومي به بررسي نباشد (ايران نژاد پاريزي ، 1385 ، 39 ) 2.
در اين فصل مراحل انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق، ويژگي هاي تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، جامعه مطالعاتي، نحوه جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق و چگونگي تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيز در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است.

2-3 طرح تحقيق
با توجه به تقسيم بندي علمي از نظر هدف ، تحيق حاضر از نوع تحقيق کاربردي و از آنجا که يکي از اهداف اين تحقيق ، بررسي رابطه بين معيارهاي مختلف نقد شوندگي و عامل عدم و نقد شوندگي با خط مشي هاي تقسيم سود سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، لذا مي توان تحقيق حاضر را در زمره تحقيقات توصيفي قرار داد. هدف تحقيقات کاربردي ، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است . تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي شوند .

3-3 روش اجراي تحقيق
دشوارترين گام در فرآيند تحقيق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره يك چيز، يك مانع يا يك موقعيت مبهم ترديد وجود دارد، ترديدي كه نيازمند تعيين است.در هر تحقيق ابتدا بايد نوع، ماهيت، اهداف تحقيق و دامنه آن معين شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت (سرمد و همکاران ، 1381، 80)3.
بنابراين پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است. زيرا هدف تحقيق کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.
تحقيقات همچنين تحقيق حاضر از لحاظ روش و ماهيت از نوع همبستگي است. در اين تحقيق هدف، تعيين ميزان هماهنگي تغييرات متغير هاست.
براي اين منظور بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغير ها، شاخص هاي مناسبي اختيار مي شود. (سرمد و همکاران،1381،170) 1.
مقياس اندازه گيري داده ها مقياس نسبي است. مقياس نسبي بالاترين و دقيق ترين سطح اندازه گيري را ارائه مي دهد. اين مقياس علاوه بر دارا بودن کليه خصوصيات مقياس هاي ديگر، از صفر مطلق نيز برخوردار است (مهر علي زاده و چيني پرداز،1384،39) 2.

4-3مدل مفهومي تحقيق

منبع ( چانگ کي ،2008، 158)106
5-3 جامعه و نمونه مطالعاتي
جامعه مطالعاتي تحقيق شامل کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دور? زماني سال 1384 الي 1388 ، با در نظر گرفتن ويژگي هاي زير مي باشد:
1. پايان سال مالي شرکت 29 اسفند ماه باشد.
2. اطلاعات شرکت در دسترس باشد .
3. جزء ش
رکت هاي واسطه گري مالي و سرمايه گذاري(هلدينگ) نباشد.
4. امتياز سالانه رتبه نقد شوندگي شرکت دسترس باشد .
5. حداقل داراي 150 روز معاملاتي باشد .
6. شرکتها تغيير سال مالي نداشته باشند.
استفاده از جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه
کرجسي 107 مورگان 108 و کوهن 109 با ارائه يک جدول مدل تصميم گيري عمومي ولي کاربردي براي تعيين حجم نمونه ، ارائه داده اند . استفاده از اين جدول با توجه به سهولت استفاده ، کاربرد فراواني نزد پژوهشگران يافته است که معايب خاص خود را نيز دارد . اين جدول که بر اساس اندازه جامعه و حداکثر خطاي پذيرفته شده در پژوهش هاي رفتاري تهيه شده است به شرح صفحه بعد است .(جواهري زاده ، 1386 )110.
اين جدول زماني کارائي بيشتري پيدا ميکند که محقق از واريانس جامعه اطلاع ندارد و نمي تواند از فرمولهاي آماري براي محاسبه حجم نمونه استفاده کند .

حجم نمونه
جامعه آماري
حجم نمونه
جامعه آماري
حجم نمونه
جامعه آماري
291
1200
140
220
10
10
297
1300
144
230
14
15
302
1400
148
240
19
20
306
1500
152
25
24
25
310
1600
155
260
28
30
313
1700
159
270
32
35
317
1800
162
280
36
40
320
1900
165
290
40
45
322
2000
169
300
44
50
327
2200
175
320
48
55
331
2400
181
340
52
60
335
2600
186
360
56
65
338
2800
191
380
59
70
341
3000
196
400
63
75
346
3500
201
420
66
80
351
4000
205
440
70
85
354
4500
210
460
73
90
357
5000
214
480
76
95
361
6000
217
500
80
100
364
7000
226
550
86
110
367
8000
234
600
92
120
368
9000
242
650
97
130
370
10000
248
700
103
140
375
15000
254
750
108
150
377
20000
260
800
113
160
379
30000
265
850
118
170
380
40000
269
900
123
180
381
50000
274
950
127
190
382
75000
278
1000
132
200
384
100000
285
1100
136
210

با توجه به محدوديتهاي عنوان شده در انتخاب جامعه آماري پس از اعمال اين محدوديتها تعداد جامعه در حدود 800 مورد شد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 360 سال شرکت ميباشد که اين 186 سال شرکت را با استفاده از روش نمونه گيري سيستماتيک انتخاب شد .

6-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
يکي از ضروريات هر مطالعه و پژوهش وجود اطلاعات مربوط و قابل اتکاء و سرعت و سهولت دسترسي به آن مي باشد (حافظ نيا،1381، 45-44)1.
در اين تحقيق براي جمع آوري داده هاي مورد نياز فرضيه ها و هم چنين مباني نظري پژوهش، از روش کتابخانه اي استفاده شده است. هم چنين ابزار تحقيق، صورت هاي مالي، شرکت هاي مورد مطالعه بوده است که اين موارد توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر گرديده است. اين نوع اطلاعات در سايت بورس111 موجود بوده و آرشيو شده است و اين گونه داده ها از نوع داده هاي ثانويه محسوب شده و مشخصاً داراي اعتبار و روايي است.

7-3 متغييرهاي مورد مطالعه در تحقيق و روش اندازه گيري متغيرها
1-7-3 روش اندازه گيري سياستهاي تقسيم سود ( متغييرمستقل ) :
براي اندازه گيري اين متغير از تبديل اطلاعات کيفي به کمي استفاده مينماييم. به اين صورت که شرکتهايي که پرداخت سود آنها به صورت نقدي بوده با عدد يک اندازه گيري ميشوند و ساير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *