پایان نامه رایگان با موضوع مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی

یافته های این فرضیه تحقیق همخوان ندارد.
تحقیقات ناهمخوان:
فاکتورهای پیشنهاد به دیگران در ادبیات رفتار مشتری مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که ارزش درک شده، رضایت مندی و کیفیت خدمات درک شده فاکتورهایی هستند که به پیش بینی رفتار پیشنهاد به دیگران کمک می کنند(لی و همکاران،2006).
اسمیت و همکاران(1981)، بیان داشتند که طرفداران ورزشی با تعهد بالا عمدتاً رفتارهای خاصی را بر می گزینند. مهمترین این رفتارها شرکت در رویداد و پس از آن خرید کالاهای تیم و صحبت کردن یا خواندن در مورد تیم مطلوبشان می باشد(اسمیت و دیگران، 1981).
نتیجه گیری:
مخالف با نظرات اسمیت و دیگران(1981) و همچنین ضریب معناداری و تحلیل معادلات ساختاری در تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که میزان تعهد و وفاداری هواداران تا اندازه ای موثر می باشد، اما اگر خطرات روانی- اجتماعی ادراک شده در محیط در سطح بالایی بماند و هوادار احساس کند که حمایت از تیم به اعتبار و آبروی وی خدشه وارد می کند از پیشنهاد کردن به دیگران خودداری می کنند و این با فرضیه دوم همین تحقیق همخوانی ندارد. زیرا در فرضیه دوم دیدیم که حتی اگر خطر مالی- زمانی در حد بالا باشد باز هم هواداران به پیشنهاد تیمشان به دیگران می پردازند اما فرضیه ششم مطابق با این نظریه معتقد بود اگر هواداران عملکرد مطلوبی از تیم محبوبشان نبینند کمتر به دیگران پیشنهاد دیدن و حضور در بازی ها را می دهند.
فرضیه صفر یازدهم: خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف کالاها تاثیر معنی دار ندارد.
یافته های تحلیل معادلات ساختاری نشان داد میزان تاثیر خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف کالاها 12/0 و میزان معناداری آن 19/2- می باشد که این یافته فرضیه صفر دهم را رد می کند.
زیر بنای نظری:
اگرچه خرید کالاهای تیم به عنوان یک رفتار مصرفی متداول در میان طرفداران ورزشی است اما کمتر توجه محققان مدیریت ورزشی را به خود جلب کرده است(وون و آرمسترانگ، 2006). اما فینک و همکاران(2002) به بررسی قصد مصرف کالاها به طور جداگانه از قصد حضور پرداختند.
تحقیقات همخوان:
تحقیقات کیالدینی و دیگران (1976) نشان داد که طرفداران ورزش دانشگاهی تمایل دارند تا در حمایت از تیم محبوبشان کالاهای آن تیم را بپوشند و هانگ و یی(2012) در تحقیقی با عنوان تاثیر خطر ادراک شده بر تصمیمات خرید اینترنتی معتقدند که خطر ادراک شده یکی از عوامل مهمی است که تصمیمات خرید اینترنتی مشتریان را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و از طریق تئوری های ادراک به وضوح می توان در فرآیند خرید مراحلی را که شامل خطر بالاتری هستند را تشخیص داد و روش های جلوگیری از آن را شناخت.
تحقیقات ناهمخوان:
خدمتگذار و همکاران (1389) در تحقیق خود با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی نشان دادند که خطر اجتماعی دارای تاثیر منفی بسیار جزئی در تمایل مشتریان برای پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران است.
نتیجه گیری:
اگرچه در فرضیات سوم و هفتم به این نتیجه رسیدیم که خطرات مالی- زمانی و عملکردی ادراک شده توسط هواداران تاثیری بر خریدن و پوشیدن لباس های تیم محبوب آنها ندارد اما با توجه به یافته های حاضر و موافق با نظرات هانگ و یی(2012) می توان نتیجه گرفت وقتی پای اعتبار و آبروی فرد در میان باشد وضعیت به گونه ای دیگر است و هیچگاه فرد هوادار بعد از مدت متوالی که عملکرد منفی تیم بر همگان عیان شد دیگر تمایلی برای پوشیدن لباس آن تیم ندارد و این بر رفتار خرید وی تاثیر منفی می گذارد.

فرضیه صفر دوازدهم: خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف رسانه ای تاثیر معنی دار ندارد.
یافته های تحلیل معادلات ساختاری نشان داد خطرات روانی- اجتماعی بر قصد مصرف رسانه ای 07/0 و میزان معناداری آن 66/0 می باشد که این یافته فرضیه صفر دهم را تائید می کند.
زیر بنای نظری:
اگرچه میلیونها نفر از مردم هر ساله رویدادهای ورزشی را به طور زنده و در محل تماشا می کنند، اما اکثر مردم به تماشای بازیها از طریق شبکه های تلویزیونی، یا گوش کردن به بازیها از طریق رادیو می پردازند(شانک، 2005) و اینک با پیشرفت تکنولوژی حتی می توانند به تماشای بازیها از طریق اینترنت بپردازند(مک گلان، 2008). بنابراین مصرف رسانه ای یکی از رفتارهای متداول مصرفی در بین افراد و مخصوصا مشتریان ورزشی است.