دانلود پایان نامه

در واقع کار اين دو، انطباق چارچوب ناظر داراييهاي نامشهود سويبي در چارچوب طبقهبنديهاي متداول ديگر شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري بوده است. (پتی و گویتر،2000)
هانناس و لوونداهل (1997)
اين دو نفر داراييها را به منابع ارتباطي و شاستگي تقسيم کردهاند. منظور از شايستگي، توانايي انجام يك وظيفه يا کار معين است که اين شايستگي در دو سطح فردي شامل دانش، مهارت و استعداد و در سطح سازماني شامل رويهها، تكنولوژي و پايگاه داده وجود دارد. منابع ارتباطي به شهرت يك سازمان و وفاداري مشتريان آن اطلاق ميشود. بعدا لوونداهل اين طبقهبندي را قدري جزئيتر کرد. (چن، 2005)

نمودار 2-3. طبقه بندي اوليه توسط هانناس و لوونداهل

نمودار 2- 4- طبقه بندي لوونداهل
طبقهبنديهاي متداول ديگر شامل سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري بوده است. که در اين پژوهش استفاده شده است.
طبقه بندي مرر و اسچوما (2001)
اين دو سرمايه فكري را بصورت گروهي از داراييهاي دانش تعريف ميکنند که به يك سازمان اختصاص دارد و جزء ويژگي سازمان محسوب ميشود و بطور قابل ملاحظهاي از طريق افزودن ارزش به بهبود وضعيت رقابتي سازمان منجر ميشود. (مرر و اسچوما،2001)
ليم و داليمور (2004)
ليم و داليمور اين مفهوم سرمايه فكري را از طريق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فني مديريت و دانش فني بازاريابي، تشريح و طبقهبندي ميکنند. شايستگي يك شرکت براي رويكرد مديريت استراتژيك شامل سرمايه انساني، سرمايه شرکتي سرمايه کارکردي و سرمايه تجاري است و روابط يك شرکت براي رويكرد بازاريابي استراتژيك شامل سرمايه مشتري، سرمايه عرضه کنندگان، سرمايه هم پيماني و سرمايه سرمايه گذاري است. نمودار اين طبقهبندي در زير ارائه گرديده است. (چن،2005)

نمودار2-3- طبقه بندي ليم و داليمور
طبقهبندي نورتون و کاپلان (1992)
نورتون و کاپلان کارت امتيازي خود در سال ١٩٩٢ ارائه کردند که اين چارچوب ابتدا عملكرد يك سازمان را در چهار حوزه يا ديدگاه مشتري، فرايندهاي داخلي ، رشد و يادگيري و مالي اندازهگيري ميکرد. اين چارچوب بيانگر يك مجموعه از روابط علي – معلولي ميان معيارهاي خروجي محركهای عملكردي يك سازمان بود. اين چارچوب ميتوانست نتايج مالي و نامشهود يك سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازهگيري کند. با نگاهي به اين چارچوب اين نكته مشخص ميشود که ديدگاه مشتري همان سرمايه مشتري و ديدگاه رشد و يادگيري همان سرمايه انساني و ديدگاه فرايندهاي داخلي همان سرمايه ساختاري و ديدگاه مالي همان سرمايه مالي و مشهود است. اين چارچوب به علت کاربرد و برنامهريزي استراتژيك، اندازهگيري عملكرد و داراييهاي نامشهود از مقبوليت بسياري برخوردار شده است. (چن،2005)
طبقهبندي کنفدراسيون اتحاديههاي تجاري دانمارك(1991)
يكي ديگر از طبقهبنديهاي ارائه شده طبقهبندي کنفدراسيون اتحاديههاي تجاري دانمارك است که سرمايه فكري را ترکیبی از افراد، بازار و سيستمها ميداند. نمودار اين مدل بصورت زير است:

نمودار2-4. طبقهبندي تجاری دانمارک (آپوهامی ،2007)
در اين مدل افراد بيانگر مديران و کارکنان درون سازمان است و به آن چيزي که ميتوان انجام دهد. حتي بصورت جمعي سرمايه انساني اطلاق ميشود. سيستم، دانش موجود در سازمان است که مستقل از افراد است و بازار، شامل روابط سازمان با بيرونيها است مانند عرضه کنندگان، توزيع کنندگان و مشتريان. اين سه جزء مدل، بطور نزديكي بهم پيوسته شدهاند. براي مثال موفقيت يك تكنولوژي جديد به شايستگي و آموزش کارکنان بستگي دارد. (گلدی صدقی، 1٣٨٦ )
2-5. روشهاي اندازهگيري سرمايه فكري