پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار و ارزش بازار شرکت

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که تاثير مرحله اجتماعي شدن دانش بر سرمايه انساني و ساختاري معنادار، و بر روي سرمايه مشتري معنادار نبوده است.
25
(1390)
جبارزاده
بررسي قدرت توضيحي سرمايه هاي مالي و فکري در تعيين ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سرمايه مشتری، سرمايه ساختاری، سرمايه مالي، سود باقيمانده، ارزش بازار سهام،
رگرسیون وزنی
نتايج پژوهش نشان مي دهد که سرمايه مالي در تعيين ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه با سرمايه فکري داراي قدرت توضيحي بيش تري است و در بين متغيرهاي سرمايه مالي، متغير سود باقي مانده هر سهم داراي بالاترين همبستگي با متغير ارزش بازار و بيش ترين قدرت توضيحي در تبيين ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دليل اين که متغيرهاي سرمايه فکري در تعيين ارزش شرکت ها داراي قدرت توضيحي واقعي نيستند، مي تواند بيانگر ناکارا بودن بازار سرمايه تهران و يا عدم درک درست استفاده کنندگان از اين متغيرها در صورت هاي مالي و يادداشت هاي همراه آن باشد.
26
(1390)
جليلي و همتي
حاکميت شرکتي و عملکرد سرمايه فکري در شرکت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
متغيرهاي مستقل تحقيق شامل نسبت (درصد) سهام شركت كه توسط نهادهاي سرمايه‌ گذاري عمده نگهداري مي ‌شود به كل سهام منتشره و در دست سهامداران، نسبت (درصد) مديران غيرموظف (غير اجرايي) هيات مديره به كل اعضاي هيات مديره، وجود (عدم وجود) مديرعامل به عنوان رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و وجود (عدم وجود) حسابرسان داخلي
رگرسیون
نتايج تحقيق حاکي از آن است که بين وجود مديران غيرموظف در تركيب هيات ‌مديره و سرمايه ساختاري رابطه معناداري مشاهده گرديد. همچنين رابطه معناداري بين عدم وجود مديرعامل شركت به عنوان رييس يا نايب رييس هيات مديره و سرمايه انساني و رابطه معناداري بين وجود حسابرسي داخلي در شركت و سرمايه انساني و سرمايه ساختاري از اجزاي سرمايه فکري نيز مشاهده گرديد
27
(1390)
بني مهد
رابطه بين سرمايه فکري، اندازه شرکت، سودآوري و ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سرمایه فکری ، نسبت بدهي، سودآوری
رگرسیون
نتايج پژوهش بر وجود رابطه اي منفي و معکوس ميان شاخص سودآوري شرکت ها با شاخص ساختار سرمايه، و رابطه اي مثبت و مستقيم ميان اندازه شرکت با شاخص ساختار سرمايه تاکيد دارد
جدول شماره ( 2-3)- خلاصه تحقیقات خارجی
رديف