دانلود پایان نامه
ROA: بازده دارايي ها؛
NI: سود خالص؛
1-6-4. شيوه اندازهگيري ارزش شركت
جهت اندازهگيري ارزش شركت در اين تحقيق از معيار كيوتوبين استفاده ميشود. كيوتوبین عبارتست از نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت. از آنجایی که بدست آوردن ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت با توجه به اطلاعات موجود در صورتهای مالی و گزارشات بورس مشکل و اغلب موارد غیر ممکن است از ارزش دفتری دارایی‌های شرکت در مخرج کسر استفاده می‌گردد و در صورت کسر نیز ارزش بازار شرکت، مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش دفتری بدهی‌ها است. بدین ترتیب كيوتوبین از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
Tobin’s Qi,t= M.V.S+ B.V.D/ B.V.A
M.V.S : ارزش ‌بازار سهام ‌عادی
B.V.D :ارزش دفتری بدهی‌ها
B.V.A : ارزش دفتری‌ دارایی‌ها
1-7. روش تحقيق
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود میباشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس دادههاي تاريخي ميباشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقهبندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير مستقل و متغير وابسته) پس از وقوع ميپردازد. در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه ميباشد . همچنين متغيرها قابل دستكاري نيستند.
هدف تحقيق بررسي ارتباط بين سرمايه فكري و سرمايه نوآوري با کارآیی مالي و ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. براين اساس دادههاي شركتهاي نمونه براي يك دوره زماني شش ساله از 1383 تا 1388 جمعآوري ميگردد. سپس براساس روش ذيل متغيرهاي تحقيق اندازهگيري و فرضيات آزمون ميگردند.
1-8. جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركتهاي موجود در صنعت داروسازی و صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با توجه به محدودیتی که در جامعه آماری اعمال شده است؛ نمونه آماری تحقیق منطبق با جامعه آماری است. بعبارت دیگر کلیه اعضای جامعه آماری که دارای شرایط ذیل بودهاند؛ در نمونه وارد شدهاند.
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغيیر سال مالی نداشته باشد.
نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی بورس منتقل نشده باشد.
نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
بنابراين روش نمونه گيري حذفي سيستماتيك و دوره تحقيق 6 سال متوالي از 1383 لغايت 1388 است و براساس ملاحظات فوق شركتهايي كه شرايط مذكور را نداشتهاند از نمونه حذف شدهاند.
1-9. روش جمعآوري دادهها
با توجه به ماهیت اين تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانهای استفاده میشود:
روش کتابخانهای: استفاده از منابع کتابخانهای كه شامل کتاب، مجلات، پایان نامهها، مقالات و اینترنت ميباشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری پژوهش بکار میرود.
روش میدانی: برای جمعآوی دادههاي مربوط به فرضيات تحقيق به گروه شرکتهای پذیرفته در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طريق نرم افزار تدبير پرداز و بانكهاي اطلاعاتي سازمان بورس و تجميع دادهها در ستونهاي Excel به آزمون و تحلیل و تفسير نتايج جهت تصميمگيري در خصوص فرضيات پژوهش میپردازیم.