دانلود پایان نامه

زیانهای وارد به بازار سرمایه در صورت افشا نشدن اطلاعات این نوع سرمایه، گویای اهمیت سرمایه فکری است. نمونهای از این زیانها عبارت است از:
سهامداران خرد ممکن است از دسترسی به اطلاعات مربوط به داراییهای نامشهود که در جلسههای خصوصی با سهامداران کلان تشکیل میشود، محروم بمانند.
اگر مدیران از اطلاعات به دست آمده از تصمیمهای داخلی در رابطه با داراییهای نامشهود بدون اطلاع سایر سرمایهگذاران استفاده کنند، احتمال وقوع معامله براساس اطلاعات محرمانه افزایش مییابد.
خطر ارزشیابی نادرست شرکتها افزایش مییابد و این امر باعث میشود بانکداران و سرمایهگذاران سطح ریسک بیشتری را برای سازمان در نظر بگیرند.
هزینه سرمایه افزایش مییابد. افشای چنین اطلاعاتی، به دلیل کاهش عدم قطعیت در رابطه با دورنمای آینده سازمان، ارزشیابی دقیقتری از شرکت به عمل میآید و هزینه سرمایه کاهش پیدا میکند.
از آنجا كه سرمايه فكري و سرمايه نوآوري مورد علاقه گروههاي متعددي همچون سهامداران، مديران، پژوهشگران و سياستمداران است، لذا اهميت اين پژوهش، برجستهكردن نقش سرمايه فكري و نوآوري در ارزيابي عملكرد مديران شركتهاي پذيرفته شده در بورس است تا بدين وسيله بتوانند از اين سرمايهها بيشترين بهرهبرداري را داشته باشند. همچنين، يافتههاي اين پژوهش به مديريت بهتر سرمايه فكري و نوآوري نيز كمك مينمايد.
1-4. اهداف و سئوالات تحقيق
هدف آرماني تحقيق حاضر، كمك به مديران واحدهاي انتفاعي براي بهرهوري بيشتر از سرمايه انساني در جهت بالابردن سطح دانش در واحدها و توجه به اهميت و نقش سرمايه فكري و نوآوري در موفقيت واحد تحت مديريتشان ميباشد. در اين تحقيق اهداف ويژه ذيل تعريف و پيگيري ميشوند:
سنجش سرمايه فكري و سرمايه نوآوري در شركتهاي نمونه آماري
سنجش کارآیی مالي و ارزش شركتهاي نمونه آماري
بررسي ارتباط بين سرمايه فكري با کارآیی مالي و ارزش شركتهاي نمونه آماري
بررسي ارتباط بين سرمايه نوآوري با کارآیی مالي و ارزش شركتهاي نمونه آماري
با توجه به مسئله و اهداف تحقیق، سئوالاتی بشرح ذیل مطرح شده است:
آيا بين سرمايه فكري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد؟
آيا بين سرمايه فكري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد؟
آيا بين سرمايه نوآوري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد؟
آيا بين سرمايه نوآوري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد؟

1-5. فرضيههاي تحقيق
بين سرمايه فكري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
بين سرمايه فكري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
بين سرمايه نوآوري و ارزش شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
بين سرمايه نوآوري و کارآیی مالي شركتهاي نمونه آماري ارتباط معنيداري وجود دارد.
1-6. روش محاسبه متغيرهاي تحقيق