پایان نامه رایگان درمورد مورد قبول جامعه و مواد مخدر

گفتار اول: طبقه بندي مواد مخدر
از مواد مخدر با توجه به معيارهاي متفاوت، طبقه بندي‌هاي گوناگوني ارائه شده است. برخي مواد مخدر را بر اساس خواص آنها تقسيم بندي كرده‌اند و برخي ديگر بر اساس تاثير اصلي مواد بر جسم و جان، بعضي بر اساس منشاء مواد مخدر و عده‌اي نيز بر مبناي اثرات سمي مواد مخدر آنها را طبقه بندي كرده‌اند.
Widget not in any sidebars

گروهي نيز اين مواد را بر حسب منابع طبيعي طبقه بندي كرده‌اند و معيار بعضي ديگر نيز تجارب شخصي بوده است. در اين مبحث در بند اول به طبقه بندي‌هاي اوليه مي‌پردازيم و در بند دوم به طبقه بندي نهايي كه توسط سازمان بهداشت جهاني صورت گرفته و مورد قبول جامعه جهاني نيز واقع شده است خواهيم پرداخت.
بند اول ـ طبقه بندي‌هاي اوليه
در سال 1928 ميلادي، لوين اولين طبقه بندي مواد مخدر را پيشنهاد كرد. در اين طبقه بندي مواد مخدر بر اساس خواصي كه دارند در 5 گروه متمايز قرار داده شدند:
الف. كيف آورها: مانند ترياك و مشتقات آن و كوكائين.
ب. توهم زاها: مثل LSD و حشيش.
ج. خمر آورها يا مست كننده‌ها: مانند الكل و اتر.
د. خواب آورها: مثل بربي توريك‌ها
هـ. محرك ها: مثل آمفتامين‌ها (ايرج صالحي ، همان، ص 10)
بند دوم ـ طبقه بندي پروفسور دونيكر
در سال 1971 پروفسور دونيكر طبقه بندي‌هاي خاصي را ارائه كرد يكي از آنها بر مبناي منشاء مواد و ديگري بر اساس تاثير مواد قرار داشت.
الف. طبقه بندي دونيكر كه بر اساس منشاء مواد است:
موادي كه منشاء طبيعي دارند مانند ترياك و مشتقات آن، حشيش، الكل.
مواد شيميايي كه از منشاء اصلي خود فاصله گرفته‌اند مثل خواب آورها، آرام بخش‌ها.
موادي كه نتيجه تحقيقات آزمايشگاهي هستند مثل برخي از توهم زاها، LSD .
ب. طبقه بندي دونيكر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمي مواد
1- مواد مخدر مرگ آور مثل هروئين و آمفتامين ها و غيره كه تزريق آنها به مقدار زياد در رگ باعث مرگ مي‌شود.
2- مواد مخدر مخرب كه قادر به توليد پسيكوزهاي دارويي هستند مثل آمفتامين‌ها و برخي مشتقات شانور و LSD
موادي كه باعث ايجاد وابستگي و يا اعتياد مي‌گردند (اغلب مواد مخدر)
بند سوم ـ طبقه بندي تجربي
يكي ديگر از طبقه بندي‌هايي كه صورت گرفته و در نوع خود جالب است طبقه بندي تجربي است. اين طبقه بندي كه بر اساس تجارب شخصي پايه گذاري شده ارزش علمي چنداني ندارد. شارل دوشوسوا پس از تجربه كردن تمام مواد مي‌گويد: براي شخص معتاد دو نوع ماده مخدر به طور كلي وجود دارد:
مواد مخدري كه باعث پرواز مي‌شوند.
مواد مخدري كه حالت سفر ايجاد مي‌كنند.