پایان نامه رفتار مصرف کننده و تکنولوژی اطلاعات

R4 (ارتباط از راه بازارهای تمام وقت و نیمه وقت)، آنهایی که در بخش بازاریابی و فروش به طور «تمام وقت» فعالیت میکنند، سازندگان ارتباط حرفهای هستند. سایر افرادی که در بخش های دیگر فعالیت مینمایند اما به طور مستقیم و غیرمستقیم هنوز هم روی رابطه با مشتری تاثیر میگذارند، فعالان نیمه وقت نام دارند. در خارج از سازمان نیز این دو عامل یعنی «تمام وقت» و «نیمه وقت» حضور دارند.
R5 (خدمات)، تعامل میان مشتری و عرضه کنندهی خدمات، تولید و تحویل خدمات به مشتری موجب ایجاد ارتباطاتی تعاملی میان عرضه کننده و مشتری میشود.
R6 (مشتریان و عرضه کنندگان شاخص)، بازاریابی برای سایر سازمانها، بازراریابی صنعتی و بازرگانی، بیشتر به معنای ارتباط میان افرادی از سازمانهای عرضه کننده و مشتری است.
R7 (ارتباط با مشتریِ مصرف کننده)، شرط موفقیت، فهم مشتریِ مصرف کننده و اینکه چگونه تولیدکنندکان میتوانند به مشتریان کمک کنند تا موفق شوند.
R8(ارتباط نزدیک در برابر ارتباط دور)، در بازاریابی انبوه، نزدیکی به مشتری از میان می رود و ارتباطات با وی رو در رو میشود. این نتیجه گیری بر اساس بررسی ها، محاسبات آماری و مطالعات پیشین میباشد.
R9 (ارتباط با مشتری ناراضی)، مشتری ناراضی نیازمند نوع خاصی از ارتباط است، زیرا نسبت به حالات عادی دارای حساسیت بیشتری است که بیشتر موافع نیز بسیار بد توسط عرضه کننده مدیریت میشود. چگونگی برخورد با نارضایتیها روی کیفیت روابط آینده تاثیر میگذارد.
R10 (ارتباط انحصاری)، مشتری یا عرضه کننده به صورت زندانی، از آنجا که رقابت ذاتی است، مشتری ممکن است مورد لطف ویژهی عرضه کننده واقع شود و یا برعکس که در هر صورت یکی از آنها زندانی خواهد بود.
R11 (مشتری به عنوان عضو)، به منظور برقراری یک ارتباط طولانی مدت، عموما سازمانها مشتریان خود را به عنوان اعضای برنامههای مختلف وفاداری درنظر میگیرند.
R12 (روابط الکترونیک)، تکنولوژی اطلاعاتی، سخن گفتن، کامپیوتر و تلویزیون، همگی عناصر بازاریابی امروزه هستند که شک های جدید رابطه را نیز به وجود میآورند.
R13 (روابط اجتماعی)، یعنی ارتباطات از راه سمبلها و اشیاء، ارتباط همواره از راه توجه به افراد یا پدیدههای فیزیکی برقرار نمیشود، بلکه از راه تصویرهای ذهنی، برند و هویت شرکت نیز انجام شود.
R14 (روابط غیربازرگانی)، ارتباطاتی میان بخش عمومی و شهروندان / مشتریان وجود دارد. این نوع ارتباطات به صورت انتخابی هستند و به طور معمول مبتنی بر سود اقتصادی نیستند، مانند ارتباط با خانواده ها.
R15 (رابطه های سبز)، مسائل بهداشتی و زیست محیطی به صورت آهسته و مداوم اهمیت پیدا کرده و رابطهی جدیدی را از راه قانونگذاری و کنسرسیوم های مربوطه برای مشتریان ایجاد نموده است که رفتار مصرف کننده را تغییر داده و رابطهی مشتری و تولیدکننده را به سوی قبول فرآیندهای بازیافت سوق میدهد.
R16 (رابطه های مبتنی بر قانون)، وجود ارتباط با مشتری، گاهی ناشی از الزامات قانونی قراردادها و قوانین میباشد.
R17 (شبکه ی بزهکاری)، بزهکاریهای سازمان یافته بیشتر بر شبکهای پیچیده که توسط یک بازرگانی غیرقانونی راهنمایی میشود، ایجاد میگردد. این شبکهها در همه جای دنیا دیده می شود و در حال رشد نیز هستند اما در تئوریهای بازاریابی دید نمیشوند. این شبکهها میتوانند تمامی عملکرد بازار و صنعت را به نابودی سوق دهند.
ابطه های کلان (سطح بالا)
R18 (شبکههای فردی و اجتماعی)، شبکههای فردی و اجتماعی بیشتر تعیین کنندهی شبکهی بازرگانی هستند، حتی در برخی از فرهنگها، عملکردهای بازرگانی میان دوستان شکل میگیرد.
R19 (بازاریابی کلان)، مشتریان واقعی همواره در محیط بازار یافت نمیشوند، در برخی موارد، روابط عرضه کننده و مشتری بایستی توسط دولت، قانونگذاران، افراد تاثیرگذار و سایرین تبیین شود تا بازاریابی به صورت قانونمند و هوشمندانه به اجرا درآید.
R20 (ائتلاف، تغییر دهندهی مکانیزم بازار)، ائتلاف به معنای روابط نزدیکتر است و وجود هماهنگی میان عرضه کنندگان کالا/ خدمات و مشتریان برای کارهای اقتصادی الزامی است.
R21 (روابط مبتنی بر دانش)، دانش میتواند یکی حیاتیترین و راهبردیترین منابع باشد، از این رو «اکتساب دانش» در بیشتر موارد برای برقراری ائتلافها ضروری میباشد.
R22 (ائتلافات گسترده، شرایط اساسی بازاریابی را تغییر میدهند)، تشکیل اتحادیهی اروپا و قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی، نمونه هایی از اتحاد میان صنعت و شرکتها میباشند. این ائتلاف ها در سطح دولت و فراملی ایجاد شدهاند.
R23 (ائتلاف رسانه های گروهی)، رسانههای گروهی میتوانند تخریب کننده و یا پشتیبان بازاریابی باشند و باید دانست که رسانهها به ویژه بر شکلگیری انجمنهای عمومی موثر هستند. ایجاد رابطه با رسانههای گروهی وابسته، به چگونگی برخورد آن با مباحث مورد نظر بستگی دارد.
روابط خرد (سطح پایین)
R24 (مکانیزم های بازاریابی درونیِ شرکت)، با معرفی مراکز سوددهی در یک سازمان، یک بازار در درون سازمان به وجود میآید و روابط داخلی همانند روابط خارجی دوباره شکل میگیرد.
R25 (روابط مشتریان داخلی)، وابستگی میان ردهها و ادارات در یک شرکت به عنوان یک فرآیند ارتباطی میان مشتریان داخلی و عرضه کنندهی داخلی دیده میشود.
R26 (کیفیت)، ایجاد کنندهی ارتباط میان مدیریت عملیاتی و بازاریابی میباشد، مفهوم مدرن کیفیت، پلی ارتباطی میان طراحی، تولید و سایر فعالیتهای مبتنی بر تکنولوژی یک سازمان با بازاریابی است که از جنس روابط داخل سازمان، همانند ارتباط با مشتریان است.