پایان نامه زیبایی شناسی و انحراف معیار

کل 0 – 100 352 1 100
میانگین= 99/12 واریانس= 16/7 انحراف معیار= 67/2 حداقل= 8 حداکثر= 20
همان‌گونه که در جدول شمارة (8-4) دیده می‌شود، 5/62 درصد (220 نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش اجتماعی در سطح متوسّط و تقریباً 3/19 درصد (68 نفر) نیز از ارزش اجتماعی پایین برخوردار بوده‌اند و 2/18 درصد (64 نفر) ارزش اجتماعی بالا داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمرة خیلی بالا یا خیلی پایین به دست نیاوردند. دامنة حدّاقل 8 و حدّاکثر 20 ، نشان دهندة متوسّط بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس16/7 و انحراف معیار 67/2 نیز،گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.
جدول شماره (9-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش مردمی در بین پاسخ گویان
طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی
پایین خیلی 0 – 5 0 0 0
پایین 5 – 10 36 102/0 2/10
متوسط 10 – 15 224 637/0 9/73
بالا 15 – 20 84 238/0 7/97
خیلی بالا 20 – 25 8 023/0 100
کل 0 – 100 352 1 100
میانگین=82/13 واریانس= 28/9 انحراف معیار= 04/ 3 حداقل= 6 حداکثر= 21
همان‌گونه که در جدول شمارة (9-4) دیده می‌شود، نزدیک به دو سوم پاسخ دهندگان یعنی 7/63 درصد (224 نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش مردمی در سطح متوسّط و 1/10 درصد (16 نفر) نیز از ارزش مردمی پایین برخوردار بوده‌اند و 1/26 درصد (92 نفر) ارزش مردمی بالا و خیلی بالا داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمرة خیلی پایین به دست نیاوردند. دامنة حدّاقل 6 و حدّاکثر 21 ، نشان دهندة تفاوت زیاد بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس 28/9 و انحراف معیار 04/3 نیز، گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.
جدول شماره (10-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش زیبایی شناسی در بین پاسخ گویان
طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی
پایین خیلی 0 – 5 28 08/0 8
پایین 5 – 10 140 397/0 7/47
متوسط 10 – 15 160 455/0 2/ 93
بالا 15 – 20 24 068/0 100
خیلی بالا 20 – 25 0 0 100
کل 0 – 100 352 1 100
میانگین= 4/10 واریانس= 68/11 انحراف معیار= 41/3 حداقل= 3 حداکثر= 18
همان‌گونه که در جدول شمارة (10-4) دیده می‌شود، نزدیک به دو سوم پاسخ دهندگان یعنی 5/45 درصد (160 نفر) از جمعیت مورد تحقیق از ارزش زیبایی شناسی در سطح متوسّط و 7/47 درصد (168 نفر) نیز از ارزش زیبایی شناسی پایین برخوردار بوده‌اند و 8/6 درصد ( 24 نفر ) ارزش زیبایی شناسی بالا داشته‌اند، ضمناً هیچ یک از پاسخ دهندگان نمرة خیلی بالا به دست نیاوردند. دامنة حدّاقل 3 و حدّاکثر 18 ، نشان دهندة تفاوت متوسّط بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد، همچنین واریانس 68/11 و انحراف معیار 41/3 نیز، گویای پراکندگی متوسّط بین نمرات می‌باشد.
جدول شماره (11-4) : توزیع فراوانی نمرات ارزش اقتصادی در بین پاسخ گویان