دانلود پایان نامه

تصميم گيرندگان بازار سرمايه، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصي، نهادها و انجمن هاي حسابداري و حسابرسي، تحليلگران بازار سرمايه، صندوق هاي سرمايه-گذاري، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمايه گذاران.
1- 5 فرضیههای تحقیق
فرضیه اول: بین عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عامل نقد شوندگي و مازاد بازده سهام در بازار سرمايه ايران رابطه معنادار وجود دارد.
1-6 روش تحقیق
انتخاب روش پژوهش بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد بررسي و انجام يک پژوهش تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. بنابراين لازم است روش پژوهش به طور واضح و آشکار تعريف و تعيين گردد تا با تشريح و بيان آن بتوان قلمرو اجرايي پژوهش را مشخص و محدود نمود. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات كاربردي است. همچنین لازم به ذکر است که از نظر قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر طبق طبقه بندی صورت گرفته در ادبیات موجود از جمله تحقیقات اثباتی است که سعی در بیان وجود رابطه میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی با مازاد بازده سهام دارد. در این تحقیق محاسبات مربوطه داده ها به صورت ماهانه انجام می گیرد.
1-7 نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها
در این تحقیق از آنجایی که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی و سایر اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار (شامل: ترازنامه، سودوزیان، گزارش های بورس، آمار معاملات روزانه سهام، سایت های اینترنتی بورس)، همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین فراهم می شود. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق کتب، پایان نامه ها و مقالات انگلیسی و فارسی صورت می گیرد. همچنین با استفاده از مفاهيم و تئوری های حسابداري (مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي) و مطـالعات کتابخانهای و بررسی صورتهای مالی، ارتباط عوامل بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام و عامل نقد شوندگي را با مازاد بازده سهام مورد بررسی و آزمون قرار می دهیم تا شواهد لازم جهت پاسخ به پرسش های تحقیق را ارائه نماییم. برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با استفاده از این توابع محاسبه شده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری E-views، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق دارای دو بعد به شرح زیر است :
الف) قلمرو مکانی: که شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
ب) قلمرو زمانی: در تحقیق حاضر از اطلاعات 5 ساله (1390- 1386) استفاده شده است.
1- 9 جامعه آماری و نمونهگیری
در این تحقیق از روش نمونهگیری سیستماتیک استفاده شده است. یعنی شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار میگیرند و شرکتهایی که شرایط زیر را نداشته باشند از جمعیت نمونه حذف خواهند شد. براي انتخاب نمونه آماري، محدوديتهاي زير اعمال خواهد شد:
1- شرکت های واجد شرایط برای بررسی نباید در طی دوره مورد بررسی، ارزش دفتری (BE) منفی داشته باشند.
2- تحقيق براي شركت هاي غيرمالي انجام مي شود؛ لذا شركت هاي سرمايه گذاري، بانك ها و هلدينگ از جامعه آماري حذف مي شوند، زيرا ارزش اين شركت ها تابع تغييرات و تركيب پرتفوي آنها است. شركت هاي داخل صنعت واسطه گري مالي در بورس داراي پرتفوي همگن نيستند، بنابراين عامل صنعت بر آنها اثري ندارد.
3- شرکت هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشند. به عبارتی EPS منفی نداشته باشند.
4- آخرین شرط اعمال شده برای تعیین نمونه مورد بررسی، انتخاب شرکت هایی بوده که از اول فروردین 1386 تا پایان اسفند 1390 در هر سال حداقل 100 روز معاملاتی داشته باشند.
5- اطلاعات جهت محاسبه متغیرها در دسترس باشد.
6- سال مالی 29 اسفند باشد.
با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل 72 شرکت است. از سوی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد، دوره زمانی تحقیق از سال 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشت های همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره 5 ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
1-10 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
بازده سهام
مجموع بازده، حاصل از تغييرات قيمت سهام و منافع حاصل از مالكيت (سود تقسيمي، سهام جايزه و….) در طي سال مي باشد (فاما و فرنچ، 1993).