دانلود پایان نامه

از آنجایی که جامعه آماری تحقیق کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می گردد، شرکت هایی که دارای شرایط زیر باشند، در نمونه قرار می گیرند:
1- شرکت های واجد شرایط برای بررسی نباید در طی دوره مورد بررسی، ارزش دفتری (BE) منفی داشته باشند.
2- تحقيق براي شركت هاي غيرمالي انجام مي شود؛ لذا شركت هاي سرمايه گذاري، بانك ها و هلدينگ از جامعه آماري حذف مي شوند، زيرا ارزش اين شركت ها تابع تغييرات و تركيب پرتفوي آنها است. شركت هاي داخل صنعت واسطه گري مالي در بورس داراي پرتفوي همگن نيستند، بنابراين عامل صنعت بر آنها اثري ندارد.
3- شرکت هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشند. به عبارتی EPS منفی نداشته باشند.
4- آخرین شرط اعمال شده برای تعیین نمونه مورد بررسی، انتخاب شرکت هایی بوده که از اول فروردین 1386 تا پایان اسفند 1390 در هر سال حداقل 100 روز معاملاتی داشته باشند.
5- اطلاعات جهت محاسبه متغیرها در دسترس باشد.
6- سال مالی 29 اسفند باشد.
با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل 72 شرکت است. از سوی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد، دوره زمانی تحقیق از سال 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشت های همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره 5 ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
3-5 جمعآوری دادهها
در این تحقیق از آنجایی که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی و سایر اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار(شامل: ترازنامه، سودوزیان، گزارشهای بورس، آمار معاملات روزانه سهام، سایت های اینترنتی بورس)، همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و ره آورد نوین فراهم می شود. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق کتب، پایان نامه ها و مقالات انگلیسی و فارسی صورت می گیرد. همچنین با استفاده از مفاهيم و تئوری های حسابداري(مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي) و مطـالعات کتابخانهای و بررسی صورتهای مالی، ارتباط عوامل بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به بازار سهام و عامل نقد شوندگي را با مازاد بازده سهام مورد بررسی و آزمون قرار می دهیم تا شواهد لازم جهت پاسخ به سئوالات تحقیق را ارائه نماییم. برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با استفاده از این توابع محاسبه شده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری E-views، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
3-6 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق
در اين تحقيق از روش تجزيه و تحليل عوامل ريسك اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی (SMB و HML و IMV) استفاده شده است. براي انجام اين تجزيه و تحليل از روش بلك و همكاران(Belek, et al., 1972) استفاده مي كنيم. بر مبناي اين روش شناسي، عوامل ريسك فوق ايجاد شده و سپس اين عوامل به عنوان متغير مستقل براي تجزيه و تحليل رگرسيون استفاده مي شوند. در مطالعات مختلف براي مدل هاي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، از اين رويكرد به طور موفقي استفاده شده است. لازم به ذكر است، در اين تحقيق ابتدا از رويكرد فاما و همكاران (Fama, et al., 1993) براي ايجاد متغيرهاي وابستهاي كه در رگرسيون عوامل ريسك استفاده مي شوند، بكار برده شده اند.
در پايان هر سال، تمام شركت ها بر اساس اندازه رتبه بندي مي شوند و سپس از شركت مياني به منظور تقسيم سهم ها به دو دسته، استفاده مي شود. گروه اول شامل سهم هايي كه ارزش بازار آنها كمتر از حد ميانه است و گروه دوم شامل سهم هايي است كه ارزش بازار آنها بزرگتر از حد ميانه مي باشد. بر اساس مدل فاما و فرنچ و با توجه به نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، شركت ها رتبه بندي و به سه دسته پايين، متوسط و بالا طبقه بندي گرديده اند. در اين راستا، 33% كمترين رتبه ها مربوط به شركت هاي پايين، 33% مربوط به شركت هاي متوسط و 33% مربوط به شركت هاي بالا است. همچنين به منظور طبقه بندی شرکت ها از نظر نقدشوندگی سهام آنها، شرکت ها به دو دسته عدم نقدشونده(I) و بسیار نقدشونده (V) تقسیم می شوند.
ميانگين بازده پرتفوي ها به عنوان متغير وابسته مدل تحقيق و بازده مازاد بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و نقدشوندگی سهام به عنوان متغير هاي مستقل در مدل رگرسيون چندگانه زير به روش رگرسيون سري زماني بر متغيرهاي با داده هاي ماهانه آورده مي شوند.
(3-1) rjt = αj + βjmrmt + βjsmbSMBt + βjhmlHMLt + βjimvIMVt + εjt
αj : عرض از مبدأ؛
متغير وابسته اين تحقيق مازاد بازده پرتفوي سهام است. براي محاسبه بازده پرتفوي ابتدا مي بايد بازده اجزاي آن تعيين گردد. لذا در ابتدا به تعريف و اندازه گيري بازده تحقق یافته سهام مي پردازيم. بازده سرمايه گذاري در سهام، با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است:
(3_2)
قیمت سهم در پایان دوره t
قیمت سهم در ابتدای دوره t
منافع حاصل از مالكيت ممكن است به شكل هاي مختلفي به سهامداران پرداخت شود، كه عمده ترین آن ها افزايش سرمايه از محل اندوخته (سهام جايزه) و افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي هستند. براي اين حالت ها فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زير خواهد بود:
(3-3)

در این تحقیق از فرمول بازده زیر استفاده نموده ایم:
(3-4)