نوامبر 27, 2020

پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:انواع ضمانت نامه

انواع ضمانت نامه

ضمانت نامه هاي بانك به دليل متنوع بودن تعهداتي كه مضمون عنه در قبال مضمون له بعهده دارد و با توجه به عرف بانكداري شامل انواع زير مي باشد:
1 ـ ضمان نامه شركت در مناقصه و يا مزايده
2 ـ ضمانت نامه انجام تعهدات
3 ـ ضمانت نامه پيش پرداخت
4 ـ ضمان نامه استرداد كسور وجه الضمان
5 ـ ضمانت نامه حسن انجام خريد (كار)
6 ـ ضمانت نامه گمركي
7 ـ ضمانت نامه تعهد پرداخت
8 ـ ساير ضمانت نامه ها (متفرقه)

2-8-1.ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده

شركت ها، سازمانها و مؤسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژه هاي خود يا تأمين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. براي اين منظور مراتب در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و از اشخاص واجد شرايط براي شركت در مزايده و يا مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
سپس پيشنهادات دريافت شده مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات رديف هاي 1 و 2 و 3 كه نسبت به ساير پيشنهادات داراي قيمت بهتري باشند انتخاب مي شوند. انتخاب رديف هاي 2 و 3 پيشنهادها، از آن جهت است كه در صورت عدول برنده اول از پيشنهاد خود، از نفرات بعدي دعوت به عمل آيد.
اشخاص شركت كننده در مناقصه و يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد خود به نفع كارفرما ضبط گردد. اين ضمانت نامه ها را «ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده» مي گويند.
پس از تعيين و اعلام برنده ها، اصل ضمانت نامه ساير اشخاص كه پيشنهاد آنان مورد قبول قرار نگرفته، جهت ابطال به بانك مسترد مي گردد و ضمانت نام شخص برنده تا عقد قرارداد نهايي و تسليم «ضمانت حسن انجام تعهدات » همچنان نزد كارفرما باقي مي ماند و در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد و تسليم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه وي توسط ذينفع مطالبه مي گردد. شايان ذكر است به موجب ماده 79 قانون محاسبات عمومي، معاملات وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي بايد به صورت مناقصه و يا مزايده صورت گيرد، مگر در مواردي كه طرف معامله وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي باشند و يا استثنائاتي كه در ماده قانوني مذكور قيد شده رعايت شده باشد. مبلغ تضمين شركت در مناقصه بر حسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول زير تعيين مي شود. لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

نوشته ای دیگر :
پایان نامه مهارت خودآگاهی/:فرآیند حل مساله