پایان نامه فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات و خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات

مصالحه همانند میانجیگری روشی است که در آن با گفتگوهای وساطت مصلح منازعه طرفین حل‌وفصل می‌شود. مصلح نیز همانند میانجی با طرفین منازعه در خصوص موضوع مورد اختلاف گفتگو می‌کند و دیدگاه‌های آن‌ها را به هم نزدیک کرده و در صورت تمایل طرفین طرح مصالحه را تنظیم می‌نماید. بعضی از دانشمندان فن مدیریت منازعه بین میانجیگری و مصالحه تفاوت قائل نمی‌شوند. برعکس عده‌ای دیگری را عقیده بر آن است مصالحه شیوه جدا مستقل از میانجیگری در حل منازعات به‌حساب می‌رود. به عقیده آن‌ها مصالحه یک شیوه بالاتر از میانجی‌گری هست و نقش مصلح در حل منازعه فعال‌تر از میانجی هست. زیرا مصلح در پهلوی وساطت ایجاد راه‌حل‌ها، متن مصالحه را نیز تنظیم می‌نماید(فکوهی،1389).
5-2-2- ارزیابی بی‌طرفانه
ارزیابی بی‌طرفانه عبارت از روشی است که طبق آن طرفین منازعه دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد منازعه به یک کارشناس بی‌طرف ارائه می‌کنند و کارشناس مذکور دلایل و ادعاهای طرفین را ارزیابی می‌کند و سپس پیش‌بینی می‌کند که محکمه چگونه در خصوص موضوع مورد منازعه تصمیم خواهد گرفت. ارزیابی بی‌طرفانه این جهت یکی از روش‌های جایگزین حل منازعه تلقی می‌گردد که چنانچه منازعه یک موضوع مسلکی یا تخصصی را در برداشته باشد که مستلزم ارزیابی متخصص کارشناس باشد، بعد از ارزیابی بی‌طرفانه، طرفین ممکن است توافق کنند که یک متخصص یا کارشناس بی‌طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید.
بااینکه مراجعه به متخصص بی‌طرف اختیاری و به رغبت طرفین منازعه هست، آنان می‌توانند توافق نمایند که نظر کارشناس در خصوص موضوع مورد منازعه برای آن‌ها الزام‌آور باشد(بیات،1387).
3-2- خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات
هدف اصلی شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات نهادهای رسمی عدلی قضایی پایان دادن به اختلاف طرفین منازعه هست، اما شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” مبتنی بر اصول خصوصیات زیادی هست که آن را از شیوه رسمی حل منازعات متمایز می‌سازد.
مهم‌ترین خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” قرار ذیل‌اند:
1-مراجعه به شیوه‌های “ای دی آر” اصولاً اختیاری و مبتنی بر توافق طرفین منازعه هست.
2- رسیدگی‌های “ای دی آر” معمولاً یک مرحله‌ای است و جز در موارد خاص، فیصله‌های صادره قطعی هست.
3- شخص یا اشخاص ثالث بی‌طرفی که برای حل منازعه در طرق بدیل منازعات یا “ای دی آر” فعالیت می‌کنند.
اصولاً به اساس توافق طرفین منازعه انتخاب می‌گردند.
4- پروسه حل منازعه در شیوه “ای دی آر” مبتنی بر مذاکره و گفتگوی طرفین منازعه صورت می‌گیرد.
رسیدگی‌های مبتنی بر شیوه‌های جایگزین حل منازعات به‌طور غیرعلنی و محرمانه برگزار می‌شود و جز طرفین منازعه و نمایندگان آن‌ها اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند(فکوهی،1389).
4-2- فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات
مراجعه به شیوهای جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” فواید بی‌شماری برای طرفین منازعه دربردارد که باعث می‌شود افراد دخیل در منازعه اختلافاتشان را خارج از محدوده‌ای ادارات عدلی قضایی حل‌وفصل نمایند. (فکوهی،1389).
از مهم‌ترین فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات می‌توان به شکل ذیل نام برد:
1-4-2- ازلحاظ سرعت
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” اختلافات معمولاً سریع‌تر از محاکم حل‌وفصل می‌گردند. زیرا اولاً تراکم قضایا و روسیه‌های که در اداره عدلی قضایی وجود دارد در شیوه‌های جایگزین حل منازعات مشاهده نمی‌شود. دوم اینکه پیچیدگی تشریفاتی که ازلحاظ اجرایت شکلی در رسیدگی به اختلافات در ادارات عدلی قضایی مشاهده می‌شود در شیوه‌های “ای دی آر” وجود ندارد. سوم اینکه اشخاص ثالث بی‌طرفی که جهت حل منازعات در شیوه‌های جایگزین حل منازعات انتخاب می‌گردند اشخاص متخصص مسلکی در موضوع خاص می‌باشند. چهارم اینکه در شیوه‌های جایگزین حل منازعات کدهایی حقوقی مدون وجود ندارد که تعارض آنان با یکدیگر که پروسه “ای دی آر” را پیچیده سازد. پنجم اینکه پروسه رسیدگی به اختلافات در شیوه‌های جایگزین حل منازعات یک مرحله‌ای هست که این خود سرعت حل منازعه را افزایش می‌دهد(فکوهی،1389).
2-4-2- ازلحاظ هزینه
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، اختلافات با هزینه کمتری حل‌وفصل می‌شوند(فکوهی،1389)..
3-4-2- ازلحاظ محرمیت
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، جریان رسیدگی به‌طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی صورت می‌گیرد. پادر نظر داشت حساسیت چگونگی موضوع مورد منازعه طرفین یا یک‌طرف منازعه بنا به دلایلی ممکن است که بخواهند که رسیدگی‌های که توسط “ای دی آر” صورت می‌گیرد به شکل سری محرمانه صورت گیرد که در این صورت تمام جریانات رسیدگی توسط اشخاص ثالث به شکل محرمانه بر گذار می‌گردد. (فکوهی،1389).
4-4-2- ازلحاظ تسهیلات
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، رسیدگی به اختلافات با سهولت آسانی صورت می‌گیرد(فکوهی،1389).
5-4-2- ازلحاظ تأمین عدالت
در شیوه‌های جایگزین حل منازعات، اختلافات به‌وسیله شخصی رسیدگی می‌شود که توسط طرفین منازعه انتخاب می‌گردد مورد اعتماد آن‌ها هست. وازسوی دیگر شخص بالت نسبت به موضوع مورد منازعه دارای تجربه، دانش مهارت مسلکی هست که به حل سریع و عادلانه ویتامین عدالت کمک بیشتر می‌نماید(فکوهی،1389).