دانلود پایان نامه
که در آن Pt و Pt-1 قيمت سهم در پايان و ابتداي دوره t ، α درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي و β درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته، C قيمت پذيره نويسي يك سهم جديد و D سود تقسيمي طي دوره t هستند.
بعد از اينكه بازده تحقق یافته سهام مشخص شد، بازده تحقق یافته پرتفوي ها به روش ميانگين موزون بازده اجزا با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود:
(3-5)
که بازده تحقق یافته پرتفوي، بازده تحقق یافته سهم I، n تعداد سهام موجود در یک پرتفوی و نيز درصد وزن سهام از ارزش كل پرتفوي در دوره خاص است.
مازاد بازده هر دارايي در واقع بازده اضافي است كه بيش از بازده مورد انتظار بدست آمده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) می باشد.
مازاد بازده بازار: عبارت است از تفاوت میان بازده بازار و بازده بدون ریسک، که در این تحقیق به صورت ماهانه محاسبه شده است. در اينجا پرتفوي فراگير از تمام دارايي ها كه در بازار وجود دارند تشكيل مي گردد و بنابراين ابتدا مي بايد دارایي ها را شناسايي كرد و سپس ارزش آنها را بدست آورد، چرا كه در اينجا نيز به سهمي كه ارزش هر دارايي از كل ارزش بازار دارد توجه مي شود. از آنجا كه شناسايي پرتفوي بازار كار بسيار دشواری است، عمدتاً در عمل از شاخص بازار استفاده مي شود. شاخص بورس اوراق بهادار تهران كه بصورت روزانه در اختيار بازار قرار مي گيرد روند عمومي قيمت ها را نشان مي دهد. علاوه بر آن شاخص بورس تهران به عنوان معيار بازدهي بازار در نظر گرفته مي شود. اين شاخص ميانگين وزني از قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران است.
هر چند بازده بدون ريسك در دنياي واقعي عملاً یافت نمی شود، اما معمولا بازده اوراق بهادار دولتي را بعنوان بازده بدون ريسك در نظر مي گيرند، چرا كه از حداقل ریسک برخوردار است. در كشور ما در تحقيقات، از بازده اوراق مشاركت دولتي بعنوان بازده بدون ریسک سالانه استفاده می شود .سپس آن را به تعداد ماه هاي سال تقسيم مي كنند تا بازده بدون ريسك ماهانه بدست آيد.
نحوه محاسبه شاخص قيمت سهام در بررسي اوراق بهادار تهران
نظر به اينكه شاخص قيمت سهام بصورت موزون بر اساس ارزش جاري سهام منتشره محاسبه مي شود، بنابراين روند ارزش جاري سهام را نشان مي دهد. فرمول محاسباتي شاخص قيمت سهام در بورس تهران مبتني بر فرمول لاسپيزر مي باشد كه عبارت است از:
(3-6)

در اين فرمول عدد 100 عدد مبنا و تاريخ آن اول فروردين 1369 مي باشد.
صورت كسر محاسباتي از حاصل ضرب تك تك سهام منتشره شركت هاي پذيرفته شده در آخرين قيمت سهام و سپس جمع كل ارزش سهام مي باشد. اصطلاح فوق سرمايه بازار ناميده مي شود. مخرج كسر ارزش پايه سهام منتشره را نشان مي دهد كه حاصلضرب تك تك تعداد سهام منتشره شركت هاي عضو در قيمت پايه (1/1/1369) بدست مي آيد. به عبارت ديگر فرمول محاسبه شاخص بر اساس مفاهيم رياضي به شرح زير است.
(3-7)

N تعداد شرکت های پذیرفته شده، t زمان محاسبه ی شاخص، قيمت سهام شركت رتبه i در زمان t، تعداد سهام منتشره شركت رتبه i، در زمان t، قيمت سهام شركت رتبه i در زمان ابتدا، تعداد سهام منتشره شرکت رتبه i در زمان ابتدا، basevalue=100
مازاد بازده بازار (Rm-Rf):
براي عامل بازار، مازاد بازده بازار rmt=Rmt – Rft را بكار مي بريم.
Rmt = بازده بازار
Rft = بازده دارايي بدون ريسك
اندازه شرکت((SMBt: تفاوت بين ميانگين بازده دو پرتفوي با اندازه كوچك و بزرگ در دوره t
(3-8)
اين عامل ابزاري است براي نشان دادن بخشي از واريانس بازده كه مربوط به اثر اندازه شركت است(كيمياگري و همكاران، 1386). بنابراين، اندازه شرکت (SMB) تفاوت بين ميانگين بازده هاي دو گروه پرتفوي هاي با اندازة كوچك و بزرگ با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار يكسان هستند. در واقع SMB بايد عاري از اثر ارزش دفتري به ارزش بازار باشد. كه اين كار از طريق تمركز بر تفاوت رفتار سهام هاي كوچك و بزرگ حاصل مي شود.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام(HMLt): تفاوت بين ميانگين بازده دو پرتفوي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالا و پايين در دوره t
(3-9)