دانلود پایان نامه
اين عامل نيز وسيله اي است براي اينكه بتوانيم فاكتور ريسك مربوط به متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام را استخراج كنيم. در واقع نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (HML)، تفاوت بين ميانگين بازده هاي دو گروه پرتفوي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالا(B/H, S/H) و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار پايين(B/L, S/L) هستند. دو جزء HML، بازده پرتفو هاي با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) بالا و پايين با اندازه يكسان هستند. بنابراين HML از طريق تأكيد بر تفاوت رفتارهاي بازده سهام هاي با نسبت BE/ME بالا و پايين كاملاً عاري از اثر اندازه در بازده ها مي باشد.
نقدشوندگی(IMVt): تفاوت بين ميانگين بازده دو پرتفوي با نقدشوندگی سهام پائين و بالا در دوره كه عموماً به آن صرف نقدشوندگي مي گويند و به صورت زير محاسبه مي شود:
(3-10)
اين عامل وسيله اي است براي اينكه بتوانيم فاكتور ريسك مربوط به متغير نقدشوندگي را استخراج كنيم.
در واقعIMV ، تفاوت بين ميانگين بازده هاي دو گروه پرتفوي هاي با نقدشوندگی سهام پايين و نقدشوندگی سهام بالا هستند.
itε : عبارت است از خطاي تصادفي يا جزء انحلال براي پرتفويi در ماه t ام
3-7 روش تجزیه تحلیل داده ها
پس از اينكه پژوهشگر روش تحقيق خود را مشخص كرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب داده هاي مورد نياز را براي آزمون فرضيه هاي خود جمع آوري كرد، اكنون نوبت آن است كه با بهره گيري از تكنيك هاي آماري مناسب كه با روش تحقيق تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت كرده اند، در بوته قرار دهد و تكليف آنها را روشن كند و سرانجام بتواند پاسخي براي پرسش تحقيق بيابد (خاكي، 1388).
پس از جمع آوری داده های آماری، برای جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار اکسل استفاده خواهد شد. داده های مورد آزمون از سایت سازمان بورس اوراق و بهادار تهران و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین استخراج مي گردد. علاوه بر این از نرم افزار E-views برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده مي گردد. از آنجايي كه روش تحقيق از نوع ارتباطی است، براي محاسبات وجود ارتباط میان عوامل بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به بازار سهام و عامل نقدشوندگي با مازاد بازده سهام از رگرسيون چند متغيره OLS استفاده خواهيم كرد.
3-7-1 تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله آن می توان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازه گیری کرد. همبستگی معیاری برای تبیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولا با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع تحلیل همبستگی با دو معیار ضریب همبستگی و ضرب تعیین به شرح ذیل دنبال می شود.
3-7-1-1 ضریب همبستگی(r): ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواند مقادیری بین 1- و 1+ را به خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی (r) نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، (r) نیز صفر خواهد بود.
ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می شود:
(10 الی14)

3-7-1-2 ضریب تعیین (R2): مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را نشان داد. این ضریب میزان انحراف مشاهدات (y)، با برآورد خط رگرسیون را اندازه می گیرد و بین صفر تا یک در نوسان می باشد، به طوری که مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد و مقدار یک بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد. رابطه محاسبه ضریب مذکور عبارت است از:
(14 الی 15)
در روابط فوق علائم بکار گرفته شده به ترتیب زیر معرفی می شوند:
Y: متغیر وابسته X: متغیر مستقل
b: ضریب رگرسیون r: ضریب همبستگی بین X و Y
Sy: انحراف از استاندارد متغیر وابسته Sx: انحراف از استاندارد متغیر مستقل
لازم به توجه است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است.
3-7-2 مدل های رگرسیونی