پایان نامه مطالبه خسارت و ادارات دولتی

الف- تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه:
درخواست صدور اجراییه به موجب تقاضا نامه صدور اجراییه بعمل می‌آید این برگ که توسط سازمان ثبت اسناد تهیه می‌شود از اوراق بهادار بوده و توسط اداره ثبت فروخته می‌شود.به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌، درج نکات زیر در فرم تقاضا نامه الزامی‌است:
الف- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
ب- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهدو در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او، هر گاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گرددو متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد رامعرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست.در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفتر خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
ج- موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد در خواست توضیحی دارد باید قید کند.
د-تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانونا” حق دریافت آن را دارند.
ذ- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه
علاوه از موارد مذکور بستانکار با وثیقه به موجب ماده 4 آیین‌نامه، باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفتر خانه نکات ذیل رابنویسد:
ر- میزان اصل طلب
ز- میزان سود
س- حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده است
ش-میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه محاسبه خسارت به عهده اجرای ثبت خواهد بود
به موجب ماده 108 آیین‌نامه، در معاملات رهنی یا با حق استرداد یا وثایق حسن انجام خدمات، معامله کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکار بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
ترهین مازاد مورد رهن، مستلزم موافقت مرتهن اول است علاوه از آن بایستی کنترل شود که ارزش مورد رهن، مبالغ رهنی هر دو سند را پوشش دهد لذا اگر اصل و مازاد یک پلاک ثبتی به موجب چند سند رهنی در رهن یک یا چند بانک قرار گیرد برای کلیه اسناد بایستی یک اجراییه صادر گردد چرا که صدور اجراییه صرفا” برای فروش مورد رهن از طریق مزایده و وصول طلب راهن یا راهنین است و اگر یکی از اسناد رهنی از قلم افتد عملیات اجرایی در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. برای حل این مشکل بانک‌ها هنگام ترهین مازاد، متن زیر را به عنوان قرارداد تکمیلی لحاظ می‌نمایند که عبارت است از) ششدانگ پلاک ثبتی شماره…. به موجب سند رهنی شماره….. مورخ….. ثبت شده در دفتر اسناد رسمی‌شماره….. حوزه ثبتی….. در رهن بانک….. می‌باشد و مازاد مورد رهن مذکور، به عنوان رهن دوم در رهن بانک….. قرار گرفت. تخلف از مندرجات هر یک از اسناد موجب حال شدن دیون هر دو سند گردیده و مرتهنین می‌توانند نسبت به آن دو همزمان اجراییه صادر نمایند و هر گاه یکی از اسناد فسخ یا ابطال گردد ششدانگ پلاک، در رهن مرتهن دیگر قرار خواهد گرفت.)
همچنین به موجب مواد 109و110 آیین‌نامه بستانکار معامله موخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم یا قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال اجرایی ملک بنام بستانکار مقدم، کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت نماید و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بعمل آورد در این صورت اجراییه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات پیگیری خواهد شد مشروط بر اینکه بستانکار موخر بعد از سررسید طلب یا حال شدن موعد آن، عملیات اجرایی را خواسته باشد.
اجرائيه فرم مخصوصي است كه مرجع صدور اجرائيه آن را تنظيم و صادر مي‌نمايد و به اداره يا شعبه اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌فرستد. مامورين اجرا موظفند كه با همكاري مامورين انتظامي‌(در صورت لزوم) مفاد آن را طبق قانون و آئين نامه‌هاي مربوط به موع اجرا بگذارند. مشكل اجرائيه در مورد اسناد رسمي‌با ساير اوراق لازم الاجرا متفاوت است و دستور اجراي مفاد سند حتماً بايد بر روي ورقه اجرائيه به نحوي كه در مقررات آمده است داده شود. ماده 5 آئين نامه مي‌گويد: «سر دفتر پس از احراز هويت درخواست كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه ظرف 24 ساعت، با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ اجرائيه را امضا و به مهر ويژه (اجرا شود) رسانيده و براي اجرا نزد مسئول اجرا مي‌فرستد و رسيد دريافت مي‌كند، عمليات اجرايي بلافاصله آغاز مي‌شود».
چنانچه سردفتر در صدوراجرائيه با اشكال مواجه شود مراتب را به ثبت محل منعكس و كسب تكليف مي‌كند. بديهي است ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي مي‌توان صادر كرد كه در سند مجزا قيد شده باشد (تبصره دوم ماده مذكور) در مواردي كه مرجع صدور اجرائيه اداره ثبت است نيز مدلول ماده 5 و تبصره‌هاي آن رعايت مي‌شود (تبصره سوم ماده مذبور) در رابطه با معاملات املاك، اجرائيه يك نسخه اضافه صادر مي‌شود و به ثبت محل ارسال مي‌گردد تا ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جزء ابلاغ اجرائيه اقدامي‌نمي‌شود.(ماده 6 آیین‌نامه)
ب-ابلاغ اجرائيه و ترتیب اجرا:
به موجب ماده 15 آئين نامه، مامور اجرا مكلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجرائيه يك نسخته از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رويت يا امضاي اجرائيه امتناع كند مامور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد و اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بستگان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجرائيه كافي باشد ابلاغ مي‌كند. مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي سواد باشند اثر انگشت آنها بايد در ذيل برگ اجرايي وساير اوراق منعكس شود و هر گاه به جهتي از جهات نتوانند رسید بدهند، ماموراین نکته را بامسئولیت خود قید خواهد کرد و هر گاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور بايد اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.
در مورد شرکت‌ها، اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر تصفیه و در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی ‌و شهرداریها بنیاد و نهادها، اوراق اجرایی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول این مراکز فرستاده می‌شود.(بندهای الف و ب ماده 15 آیین‌نامه)
هر گاه آدرس متعهد كه در سند تعيين شده موافق با واقع نباشد و يا شناخته نشود اجرائيه از طريق انتشار در روزنامه كثير الانتشار ابلاغ خواهد شد (ماده 18 آیین‌نامه)
در كليه اسناد رسمي‌بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك ثبتي شهرداي محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، به اجراء اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه، اخطاريه‌هاي اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ‌هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشی با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرايي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند (ماده 16 آئين نامه)
ترتيب اجرا در اسناد بدون وثيقه متفاوت است. متعهد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامعه دارايي خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد. بديهي است بستانكار هر وقت مالي از مديون به دست آيد به تعقيب اجرائيه و استيفاي طلب خود اقدام خواهد نمود. (ماده 21 آيين نامه و تبصره آن)
در اسناد بدون وثيقه، ذينفع مي‌تواند اموال متعهد را معرفي و آن را بازداشت نمايد. به موجب ماده 22 آئين نامه قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي مي‌شود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازم الاجرا از هر جهت محرز باشد. براي بازداشت اموال متعهد بايد متعهدله بدواً به موجب ماده 27 آئين نامه، تقاضاي تامين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اين صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت مي‌كند.
ج- ارزيابي، مزايده و تخليه: