پایان نامه مقررات و قرارها

عدم خروج از اقامتگاهش، يا اقامتگاهي كه بازپرس با توجه به شرايط و دلايل براي او مشخص كرده است؛
خودداري از تردد به برخي اماكن يا مراجعه به اماكني كه بازپرس مشخص مي‌كند؛
مطلع ساختن قاضي تحقيق(بازپرس) از هرگونه جابجايي خارج از محدوده مقرره؛
حاضر شدن در زمان‌هاي معين در اداره‌ها يا نزد مقام‌هايي كه بازپرس مشخص مي‌كند؛
پاسخگويي به احضارهاي هر مقام صالح كه بازپرس مشخص كرده است؛
تحويل دادن تمامي اسناد مثبت هويت و به ويژه پاسپورت به دفتر دادگاه يا به اداره پليس يا بريگارد ژاندارمري در قبال دريافت سندي كه هويت شخص را مشخص مي‌كند؛
خودداري از رانندگي با هر وسيله نقليه و در صورت اقتضاء، تحويل دادن گواهينامه رانندگي در قبال دريافت رسيد، به دادگاه؛
خودداري از پذيرش و ملاقات برخي اشخاص كه بازپرس مشخص كرده است؛
رعايت دستورات مربوط به معاينه، درمان يا معالجه حتي بستري شدن در بيمارستان به ويژه به منظور ترك اعتياد؛
توثيق وثيقه‌اي كه مبلغ آن و مهلت‌هاي پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امكانات متهم تعيين مي‌كند؛
امتناع از انجام برخي فعاليت‌هاي شغلي يا اجتماعي؛
امتناع از صدور چك؛
ممنوعيت نگهداري يا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحويل سلاح‌هايي كه مالك آنهاست به دفتر دادگاه در قبال دريافت رسيد؛
فراهم كردن تضمينات شخصي يا واقعي كه مدت و مبلغ آن را بازپرس براي تضمين حقوق بزه‌ديده تعيين مي‌كند؛
اثبات اينكه متهم عدات خانوادگي را انجام مي‌دهد؛
اقدام بازپرس،‌ در خشونت‌هاي خانوادگي، به ممنوع كردن حضور همسر متهم به خشونت… در اقامتگاه مشترك، حوالي و يافاصله معيني از آن… .
بازپرس در صدور قرار هاي كنترل قضايي، آزادي كامل دارد و عندالاقتضاء مي ‌تواند يك يا چند قرار كنترل
قضايي را به صراحت نام برده، متهم را ملزم به رعايت آنها گرداند. بازپرس مكلف نيست كه علت يا علل محدوديت‌هايي را كه براي متهم قائل مي‌شود توجيه كند. بازپرس مي‌تواند نه فقط بلافاصله پس از انجام نخستين بازپرسي از متهم؛ بلكه در طول مدت بازپرسي، متهم را تحت كنترل قضايي قرار دهد.
از سوي ديگر ، دست بازپرس در تغيير و تبديل قرار هاي كنترل قضايي قرار دهد. از سوي ديگر ، دست بازپرس در تغيير و تبديل قرارهاي كنترل قضايي كاملاً باز است. اگر متهم از رعايت مقررات كنترل قضايي سرباز زند، بازپرس مي‌تواند قرار دستگيري و بازداشت او را صادر كند.
بازپرس مي‌تواند در هر زمان، راساً يا بر اساس تقاضاي دادستان جمهوري، يا بر اساس تقاضاي متهم پس از اظهار عقيده دادستان، قرار فك كنترل قضايي را صادر كند.
نكته ديگر اينكه كنترل قضايي ممكن است پس از ختم تحقيقات مقدماتي نيز ادامه يابد.
در اين صورت ، قاضي تحقيق موظف است به موجب قرار جداگانه و كاملاً موجه نسبت به استمرار كنترل