دانلود پایان نامه

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به جز متغیر ارزش تسهیلات واحد مسکونی، سایر متغیرهای ارزشی، رابطه بالایی را در نظر ساکنین برای انتخاب واحد مسکونی و ارزشهای محیطی مترتب بر آن نداشته‌اند. متغیر ارزشی آلودگی هوا بالاترین ارزش اجتماعی را از منظر ساکنین برای انتخاب واحد مسکونی و پرداخت هزینه بیشتر برای بهبود ارزش‌های محیطی موثر بر آن داشته و سایر متغیرهای ارزشی به ترتیب شامل اجتماعی بودن محیط سکونت، امنیت، تسهیلات خانه، دسترسی و در نهایت تسهیلات واحد مسکونی در شرایط برابری بودند.
حاجی نژاد، رفیعیان و زمانی
بررسی‌های متغیرهای فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی(مطالعه موردی: مقایسه بافت قدیم و جدید شهر شیراز)
1389
بررسی متغیرهایفردی(اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) موثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط در بافت‌های قدیم و جدید شیراز
نتایج تحقیق حاکی از تاثیرپذیری شدید میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری، از متغیر میزان تحصیلات است. به گونه‌ای که آن را به عنوان مهمترین متغیر تاثیرگذار در ادراک محیطی مطرح کرده است. در میان عوامل شانزده‌گانه کیفیت محیط لحاظ شده در این مقاله نیز عامل ساختمان‌ها بیشترین تاثیر را از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی داشته است.
مأخذ: نگارنده، 1394
1-6- فرضیههای تحقیق
در این راستا توجه به این نکته ضروری است که سنجش کیفیت محیط شهری منطقه مورد بررسی در قالب دیدگاه “شناختی ـ روانشناسی” صورت گرفته است. آنچه که در این دیدگاه مورد توجه قرار می‌گیرد نحوه درک افراد از محیط خود و چگونگی قضاوت و واکنش آن‌ها در برابر شرایط محیطی است. به عبارت دیگر میزان رضایت‌مندی و یا عدم رضایت ساکنان از محیط شهری منطقه سکونت خود، مبنای سنجش قرار گرفته است.بدین ترتیب در چارچوب دیدگاه نامبرده، درک افراد از فضای شهری بر حسب سن، محل تولد، جنس، نوع فعالیت، سطح زندگی، سطح فرهنگ، ساختار خانوادگی و اجتماعی، سطح و طبقه زندگی و… می‌تواند متفاوت باشد. با عنایت به این مطلب مهم، فرضیه‌های این تحقیق به صورت زیر نگاشته شده است:
1-6-1- کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه در چهار حیطه «ویژگیهای کالبدی، ویژگیهای کارکردی، ویژگیهای محتوایی، محیط سکونتی» مناسب نیست.
1-6-2- بین پایگاه اقتصادی و قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه ارتباط معناداری وجود دارد.
1-7- روش شناسی تحقیق:
1-7-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع دادهها و نحوه اجراء:
رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک آن پیمایشی است. با استفاده از مطالعات اسنادی، الگوهای نظری و مفاهیم مربوط به تعیین معیارهای سنجش کیفیت محیط شهری پرداخته شد و به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده، پرسشنامه‌ای با توجه به شاخص‌های انتخاب شده از جامعه نمونه تکمیل خواهد شد و به منظور انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری کوکران (Cochran) استفاده میشود.
1-7-2- بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی:
برای سنجش کیفیت محیط شهری منطقه پنج شهر کرمانشاه ابتدا یک مدل نظری در نظر گرفته میشود و براساس این مدل، سوالات پرسشنامه طراحی خواهد شد و در اختیار ساکنین منطقه قرار میگیرد. این مدل دارای دو معیار اصلی و چندین زیرمعیار میباشد، مدل مفهومی به شرح زیر است (شکل شماره 1-1).
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق
1-7-3- ابزار گردآوري داده‌ها:
جهت گردآوری اطلاعات و شناخت منطقه از دو روش كتابخانهاي و ميداني استفاده خواهد شد. ابزارهای تحقيق عبارتند از:
در روش کتابخانهای (فیشبرداری از کتب، مقالات، اسناد و … ) که در این مرحله هدف، شناخت مطالعات انجام شده، آمار و اطلاعات در رابطه با موضوع میباشد. در روش میدانی: گردآوري دادهها براساس مشاهده و برداشت‌ میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) میباشد.
1-7-4- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان منطقه پنج شهرداری شهر کرمانشاه میباشد. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب می‌شوند. بدین صورت که پرسشنامهها به صورت تصادفی در سطح منطقه در اختیار پاسخگویان قرار خواهد گرفت. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می‌شود. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، منطقه پنج شهرداری شهر کرمانشاه جمعیتی بالغ بر 111800 نفر است. که با توجه به این آمار، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر 320 نفر محاسبه گردید.
1-7-5- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
به منظور بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده، پرسشنامه‌ای با توجه به شاخص‌های انتخاب شده از جامعه نمونه تکمیل خواهد شد به منظور تجزيه و تحليل داده‏ها از دو روش تکنیک آماری ” آزمون T تک نمونه‌ای” و “رگرسیون چند متغیره” در محیط نرم افزار SPSS استفاده میشود.
1-8- تعریف مفاهیم
1-8-1- کیفیت