پایان نامه موقعیت جغرافیایی و کارکرد اجتماعی

در این تحقیق از 3 گروه آماری استفاده شده است : 1ـ کارشناسان ، مسئولین و متخصصین 2ـ گردشگران 3ـ تولیدکنندگان . در این تحقیق از روش مورگان استفاده شده است . متغیر مستغل این تحقیق ، ” شهر محلات ” و متغیر وابسته ” تأثیر گل و گیاه در گردشگری ” می باشد .
1 ـ 7 روش تحقیق و مراحل آن
1 ـ 7 ـ1 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،” کاربردی” و مبانی و روش آن ” توصیفی ـ تحلیلی ” است .به عبارتی در این تحقیق به بیان ویژگیهای شهر مورد مطالعه از شیوه ی توصیف و در بخش اکوتوریسم و نقش آن در توسعه ی شهر محلات از شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است .
1 ـ 6 ـ 2 مراحل تحقیق
1 ـ 6 ـ 2 ـ 1 مرحله ی جمع آوری اطلاعات
جمعیت شهر محلات براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، بالغ بر 40582 نفر بوده است متغیر مستقل در این تحقیق شهر محلات و متغیر وابسته نقش گل و گیاه و توسعه شهری شهر محلات می باشد در این تحقیق سه جامعه آماری مختلف وجود دارد : تولید کنندگان در امر گل و گیاه ، مسئولین و متولیان مرتبط با امر گل و گیاه و گردشگران مرتبط با امر گل و گیاه با توجه به این که تکمیل پرسشنامه از کل جامعه ی آماری امکان پذیز نبود ، لذا تعداد 100 پرسشنامه ( براساس روش استاندارد شده ی مورگان ) در شهر محلات به صورت نمونه توسط سه گروه نامبرده ی فوق پر شده است .
1 ـ 8 محدوده ی مورد مطالعه
شهرستان محلات در جنوب شرقی استان‌ مركزي قرار گرفته که از شمال به قم و آشتیان ، از شمال غربی به شهرستان تفرش، از غرب به شهرستان های اراك و خمين، ‌از شرق به شهرستان دليجان ، از جنوب به اصفهان و گلپايگان و از جنوب شرقی به بخش ميمه اصفهان محدود می‌شود.این شهر از نظر تقسیمات سیاسی از یک بخش به نام بخش مرکزی و دو دهستان باقرآباد و خورهه و دوشهر محلات و نیمور تشکیل شده است .از نظر موقعیت ریاضی ، شهر محلات در مختصات جغرافیایی (33.9147 : طول جغرافیایی ) و ( 50.452122 : عرض جغرافیایی ) قرار دارد .
نقشه شماره 1ـ1 : موقعیت جغرافیایی شهر محلات در کشور ، استان و شهر

1 ـ 9 محدودیت ها و موانع تحقیق
محدودیت ها و موانع موجود در این تحقیق عبارت بودند از : اطلاعات و آمار ناکافی و مستند ،
1ـ 10 واژه ها و مفاهیم
ـ نقش (Role)
اگر “پایگاه” موقعیت ویژه ایی باشد که شخص در جامعه یا گروه به دست می آورد ، نقش نوعی رفتار است که با پایگاه ها یا شغلهای خاص جامعه ارتباط پیدا میکند. نقش را به عنوان نوعی رفتار اجتماعی یک فرد ، که بر طبق الگوهای کلی اجتماعی و فرهنگی گروه صورت میگیرد ، مانند نحوه پاسخ دادن به انتظارات دیگران ، تعریف میکنند بنابراین برای یک فرد ، نقش اجتماعی به هم پیوستگی تعدادی از مدل های رفتاری است که در تعامل با یکدیگرند و بر محور یک کارکرد اجتماعی گرد هم می آیند ( انسانی ) .
ـ گل و گیاه ( plant_ flower )
تعریف گل: گل اندام زایشی در گیاهان است. گل از نظر زیباسازی محیط و تولید میوه و دانه که از مواد غذایی مهم به شمار می‌آیند اهمیت زیادی دارد. مراحل اصلی تولید مثل جنسی یعنی میوز و لقاح درون گل انجام می‌گیرد. پیدایش دانه فرایند تولید مثل جنسی را کامل می‌کند و پیدایش جنین درون دانه اولین مراحل دوران حیات گیاه جوان است (میخک طلایی )
ـ تعریف گیاه (Plant)