پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بررسی اسناد و مدارک

حاکی از کنار رفتن از نظام آموزشی است.
2-21-10- نرخ بقاء ماندگاری
بیانگر قدرت جذب و نگهداری دانش آموز در نظام آموزشی است. این شاخص، قدرت جذب و نگهداری دانش آموزان در یک نظام آموزشی را مورد توجه قرارمی دهد و چون نرخ بقاء در اقتصاد آموزش و پرورش هزینه بر است، لذا مورد توجه برنامه ریزان و مدیران آموزشی است (عزیززاده،1374).
100 × (نرخ ترک تحصیل – 1 ) = نرخ بقاء ماندگاری
در این پژوهش، به دلیل وجود بخشنامه ها و شیوه های جدید عملا مردودی و تکرار پایه از سیستم نظام آموزشی در مقطع کاردانش حذف شده و در نتیجه از محاسبه شاخصهایی چون نرخ ارتقاء، نرخ ماندگاری، نرخ تکرار پایه و نرخ مردودی صرفنظر کرده و نرخهای اتلاف و میانگین طول دوره تحصیل، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز، نسبت هنرجو به کارگاه و همچنین ضریب کارایی محاسبه گردیده است.
می خواهیم در این تحقیق دو مورد ذیل را مشخص کنیم :
میزان کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز به تفکیک چهار ناحیه، در دو جنس پسر و دختر، چقدر است؟
عوامل تأثیرگذار در افزایش یا کاهش کارایی درونی مدارس کاردانش کدامند؟
برای مورد اول، نرخهای اتلاف و میانگین طول دوره تحصیل، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز، نسبت هنرجو به کارگاه و همچنین ضریب کارایی با توجه به فرمولها و روابط استاندارد که با استخراج آمار و اطلاعات دقیق، محاسبه شده است و برای مورد دوم، از طریق توزیع پرسشنامه های طراحی شده در این خصوص، عوامل تأثیرگذار بر کارایی درونی مشخص شده اند.
قسمت سوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
2-22- بررسی پژوهش های انجام شده
مهاجر (1389) در پایان نامه خود به بررسی تطبیقی وتحلیلی کارایی درونی مقطع ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر اهواز درسال تحصیلی 89-1388 پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی و تطبیقی (شیوه بردی) بوده و روش اجرای آن پیمایشی و نمونه گیری آن به صورت خوشه ای تصادفی انجام شده است. در این تحقیق نرخهای ارتقاء، تکرارپایه، ترک تحصیل، افت، نسبت دانش آموز به معلم و سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در هر نوع مدرسه دولتی و غیرانتفاعی مورد محاسبه و مقایسه قرارگرفته و در نهایت تحلیلهایی با استفاده از نتایج به دست آمده و نیز نظریات یادگیری ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از برتری معنادار مدارس غیر انتفاعی بر مدارس دولتی در اکثر نرخها و نسبتهای مذکور است که بر این پایه محقق به مورد کاوی برای هریک از رجحان ها به منظور ارائه مستندات و استدلال هایی در جهت روشنگری این واقعیت و در نهایت ترغیب پژوهشگران بر تمرکز بیشتر بر این موضوع خواهد بود.
عطفان نژادیان دزفولی (1388) در تحقیقی با عنوان ارزیابی تطبیقی کارایی درونی هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان دزفول با میانگین کشوری در سالهای 85-80 به ارزیابی کارایی درونی از نظر کمی و از طریق بررسی نمرات دروس تخصصی رشته های فنی و حرفه ای با محاسبه درصد قبولی آن رشته ها و پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی دیدگاه هنرجویان نسبت به هنرستان با نمونه 260 نفری از بین 800 نفر هنرجویان سال سوم از طریق نمونه گیری تصادفی، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود به ارزیابی کیفی کارایی درونی پرداختند که با استفاده از اطلاعات و داده ها در ارزیابی کمی میانگین های نسبت کارایی هنرستانهای دزفول 97/0، استان خوزستان 038/1 و کشور 83/0 می باشد و در ارزیابی کیفی میانگین درصد قبولی 74، هنرستانهای پسرانه 59 درصد، هنرستانهای دخترانه 25/89 درصد و فقط درصد قبولی رشته های تأسیسات، نقشه کشی عمومی و الکتروتکنیک از میانگین متوسط قبولی 50 درصد کمتر می باشند. نرخ کارآیی درونی شاخه کاردانش استان خوزستان در سالهای 80-75 نسبت به شاخه فنی و حرفه ای استان خوزستان در سالهای (85-80)، 07/20 درصد بالاتر می باشد. نسبت کارایی شاخه فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد طی سالهای (75-80) نسبت به همین بررسی در شهرستان دزفول در سالهای (85-80)، 27/0 درصد کمتر است. درصد فارغ التحصیلان مجموع دانش آموزان فنی و حرفه ای استان اصفهان طی سالهای (79-75) نسبت به شهرستان دزفول در سالهای (85-80)، 25/13 درصد بالاتر می باشد. پیشنهادهای مطرح شده عبارتنداز: افزایش کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت برای هنرآموزان، تأمین تجهیزات کارگاهها مطابق با دانش روز، تحلیل وضعیت برون دادهای هنرستانهای فنی و حرفه ای برای آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها در طول دوره های تحصیلی و در نهایت اصلاح برنامه ها ی موجود به جهت دست یافتن به استانداردهای مطلوب آموزشی تا از اتلاف هزینه و سرمایه های انسانی پیشگیری گردد.
شریف و همکاران (1383) در تحقیقی با عنوان بررسی کارایی درونی شاخه فنی وحرفه ای شهرکرد طی سالهای 80- 1375 به بررسی شاخصهای پوشش تحصیلی، نرخهای قبولی، ترک تحصیل و ماندگاری، نسبت اتلاف، ضریب کارایی و میانگین طول تحصیل پرداخت. روش تحقیق توصیفی – ارزشیابی بوده و جامعه آماری تحقیق کل دانش آموزان فنی و حرفه ای شهرکرد (10164 نفر) بوده است. ابزار گردآوري اطلاعات مورد نياز پرونده تحصيلي دانش آموزان و فارغ التحصيلان، پايگاه اطلاعات نظام هماهنگ رايانه اي و دفاتر آمار موجود در سازمان آموزش و پرورش استان، ناحيه ها و واحدهاي آموزشي شهرستان بوده است. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه پوشش تحصيلي آموزش متوسطه فني و حرفه اي در دوره مورد بررسي، نسبت به كل آموزش متوسطه شهرستان 1/14 درصد، نرخ قبولي 77/75 درصد، نرخ ترك تحصيل 68/33 درصد، نرخ ماندگاري 32/66 درصد، نرخ فارغ التحصيلي 51/7 درصد، نسبت اتلاف 43/1، ضريب كارايي 7/0 و ميانگين طول تحصيل 56/3 سال بوده است.
پارسا (1383) در تحقيق خود با عنوان بررسي كارايي دروني شاخه هاي كاردانش و فني و حرفه اي استان كهگيلويه و بوير احمد طي سالهاي 82-1377 با استفاده از شاخصهاي مربوطه، از قبيل نسبت پوشش تحصيلي، نرخ ماندگاري، درصد فارع التحصيلي و ترك تحصيلی، نسبت اتلاف، ضريب ماندگاري و كارايي پرداخته است . نظر به ماهيت موضوع و هدف تحقيق ، روش مناسب روش توصيفي – ارزشيابي بوده كه به واسطه بررسي كل جامعه آماري نياز به نمونه گيري نداشته است. يافته هاي تحقيق بدين شرح است :در شاخه فني و حرفه اي نسبت پوشش تحصيلي 6/28 و5/31 درصد، نرخ قبولي 17/70 و4/79 درصد، درصد فارغ التحصيلي 65/26 و 82/74 درصد، درصد ترك تحصيل 34/74 و20/32 ، نسبت اتلاف 78/1 و53/1 ، ضريب كارايي 56/0 و65/0 ، ضريب ماندگاري 73/81 و82/74 درصد و ميانگين طول دوره تحصيلي61/3 و39/3 سال مي باشد. در شاخه كاردانش نسبت پوشش تحصيلي 13/26 و12/88 درصد، نرخ قبولي 65 و80/59 درصد، درصد فارغ التحصيلي93/54 و2/79 درصد، درصد ترك تحصيل 07/45 و20/18، نسبت اتلاف 2/20 و1/50، ضريب كارايي 45/0 و 66/0 ، ضريب ماندگاري 85/66 و82/62 درصد و ميانگين طول دوره تحصيلي80/3 و33/3 سال مي باشد. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه هنرستانهاي فني وحرفه اي و كاردانش استان دختران را نسبت به پسران كمتر تحت پوشش تحصيلي خود در آوردند و در بقيه شاخصها دانش آموزان دختر نسبت به پسران بهتر عمل كردند.
حسینی نژاد و موسی پور(1383) در يك مطالعه توصيفي، براي تعیین كارآيي دروني به محاسبه شاخص هاي كاركرد تحصيلي، تعداد 101 دانشجوي پزشكي ورودي 1372 از زمان ثبت نام تا مرحله دانش آموختگي رامورد بررسي قرار دادند. با مراجعه به پرونده تحصيلي دانشجويان داده هاي لازم جمع آوري گرديد. اطلاعات و داده هاي مربوط به هر دانشجو با استفاده از نرم افزار SPSS داده پردازی و تحلیل شد. ميزان اتلاف دانشجويان مذكر 4/4 درصد، دانشجویان مؤنث 7/0 درصد، دانشجویان بدون سهمیه 2/2 درصد، و دانشجویان با سهمیه5/6 درصد بوده است. همچنین تحقیق بيانگر اين است كه تنها اعطاي سهميه اي از ظرفيت دانشگاه ها به نهادها كافي نيست ، بلكه لازم است در جهت استيفاي اين حق نيز، گام هايي برداشت.
نیکخواه (1382) در تحقیق خود با عنوان بررسي كارايي دروني و بيروني شاخة فني و حرفه اي آموزش متوسطة شهرستان شهركرد طي سال هاي 80 ـ 1375بیان می کند : نيروي انساني كارآزموده يكي از عوامل تعيين كننده در رشد و توسعة كشورها به حساب مي آيد. از جمله واحدهاي مربوط به تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر آموزش متوسطة فني و حرفه اي مي باشد. مورد بررسي قرار دادن كارآيي دروني و بيروني اين آموزش ها براي تمامي سياست گذاران و برنامه ريزان آموزشي حائز اهميت است. در اين تحقيق از روش توصيفي ـ ارزشيابي استفاده شده است . تحقيق داراي دو جامعة آماري دانش آموزان 10164 نفر و فارغ التحصيلان(2346 نفر) آموزش متوسطة فني و حرفه اي شهرستان شهركرد در دورة مورد بررسي بوده است. براي بررسي كارايي دروني كل جامعة آماري دانش آموزان و براي بررسي كارايي بيروني از جامعة آماري فارغ التحصيلان نمونه گيري شده است. ابزار گردآوري اطلاعات مورد نياز براي بررسي كارايي دروني پروندة تحصيلي دانش آموزان و فارغ التحصيلان، پايگاه اطلاعات نظام هماهنگ رايانه اي و دفاتر آمار موجود در سازمان آموزش و پرورش استان، ناحيه ها و واحدهاي آموزشي شهرستان بوده است. ابزار گردآوري اطلاعات مربوط به كارايي بيروني فرم مصاحبه با فارغ التحصيلان بوده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه پوشش تحصيلي آموزش فني و حرفه اي، نسبت به كل آموزش متوسطة شهرستان، 1/14 درصد بوده است. نرخ قبولي دانش آموزان آموزش متوسطة فني و حرفه اي شهرستان 77/75 درصد، نرخ ترك تحصيل 33/68 درصد، نرخ ماندگاري 32/66 درصد، نرخ فارغ التحصيلي 7/51 درصد، نسبت اتلاف 43/1، ضريب كارايي 7/0 و ميانگين طول تحصيل 56/3 سال بوده است. نرخ پذيرفته شدن فارغ التحصيلان نمونة آماري به مراكز آموزش عالي 8/55 درصد و نرخ اشتغال 8/24 بوده است. آزمون خي دو، وجود رابطه معني دار بين ميزان پذيرفته شدن به مراكز آموزش عالي و عدم رابطة معني دار بين اشتغال و فارغ التحصيل شدن از آموزش متوسطة فني و حرفه اي شهرستان را نشان مي دهد.
در طرحی که با عنوان بررسی کارایی درونی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سالهای 79-1372 توسط مهرعلیزاده و رعایایی اردکانی (1382) صورت گرفت، موضوع کارایی درونی و هزینه اثربخشی در مؤسسات آموزش عالی بر اساس مفاهیم اقتصادی کارایی و تحلیل هزینه ها توصیف گردید. برای انجام این تحقیق از روش ارزش هزینه – ثمربخشی استفاده شد. در این زمینه دانشگاه شهید چمران به عنوان یک مؤسسه آموزشی بررسی گردید. جامعه آماری کلیه دانشکده ها و نتایج برحسب گروههای آموزشی (علوم انسانی- فنی و مهندسی- علوم پایه – کشاورزی و دامپزشکی ) تفکیک شد. اطلاعات طی سری زمانی 5 ساله بیانگرغلبه ورودی ها بر خروجی ها بوده است و بیشترین اعتبارات جاری توسط گروه کشاورزی و دامپزشکی هزینه شده است. همچنین گروه علوم انسانی بیشترین دانشجو را آموزش داده است، و بالاخره نتایج نشان داد که مبلغ 32764361 هزار ریال به عنوان خسارتهای مستقیم دانشجویان مشروط بر دانشگاه بوده است.
فاتحی(1381) کارایی درونی آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان را در کل 52/0 ، برای دختران 69/0 و برای پسران 44/0 برآورد نموده است که قابل تأمل است. وی همچنین درصد فارغ التحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه ای استان اصفهان را در کل 6/62 ، برای دختران 19/76 و برای پسران 5/55 تخمین زده است.
عزیززاده و همکاران (1372) در تحقیقی با عنوان کارایی نظام آموزش متوسطه نظری به تفکیک استان و جنس بر اساس اطلاعات سالهای 69-67 انجام داده اند، وضعیت کارایی دوره متوسطه را اینگونه ترسیم نموده اند: در مجموع 50 درصد دانش آموزان پسر و41 درصد دانش آموزان دختری که وارد دبیرستان می شوند، تحصیلات خود را ناقص رها کرده و قبل از اخذ دیپلم ترک تحصیل می کنند و تنها 32 درصد دانش آموزان پسر و 44 درصد دانش آموزان دختری که وارد دبیرستان می شوند، می توانند دوره متوسطه را به اتمام رسانده و مدرک دیپلم اخذ کنند.
صافی(1381) در بررسی مقطع آموزشی متوسطه نظام ترمی واحدی بیان می کند که به نظر برخی برنامه ریزان آموزشی یکی از نشانه های موفقیت نظام ترمی واحدی افزایش گرایش دانش آموزان متوسطه کشور از 13 درصد به 27 درصد رشته های فنی وحرفه ای می باشد.
برومند نسب، امیدیان، رفیع نیا (1380) در تحقیقی با عنوان کارآیی درونی گروه های آموزشی متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان ، ضمن بررسی وضع موجود با توجه به دیدگاه کارشناسان و دبیران، رابطه کارآیی گروه ها با عملکرد تحصیلی (میزان قبولی در کنکور و معدل قبولی در امتحانات نهایی و میزان مقام های علمی در المپیادها) را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 799 نفر از دبیران و مدیران دبیرستان های استان خوزستان است که به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای با 52 گویه به صورت لیکرت 3 مقیاسی است. همچنین، اطلاعات مربوط به دانش آموزان و سنجش کارآیی گروه ها از پرونده ها و مدارک موجود در آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عوامل، ضریب همبستگی و مجذور خی استفاده شد. نتایج نشان دادند مدیران و دبیران اعتقاد دارند گروه های آموزشی نتوانسته اند زمینه مناسب برای کسب مهارت های مربوط به طراحی آموزشی را فراهم آورند. همچنین، آنها اعتقاد دارند گروه های آموزشی نتوانسته اند دبیران را با رویکردهای آموزشی آشنا سازند و نیز به نظر آنها گروه های آموزشی در زمینه پرورش خلاقیت و بروز اندیشه های نو در مسایل آموزشی موفق نبوده اند. در حالی که به نظر دبیران گروه های آموزشی در گسترش استفاده صحیح از روش های ارزش یابی موفق بوده اند. همچنین دبیران و مدیران اعتقاد دارند که گروه های آموزشی از نظر ساختاری دارای نقایص و مشکلاتی هستند. در نهایت، فرضیه رابطه کارایی درونی گروه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأیید شده و بین سه شاخص عملکرد تحصیلی و میزان کارآیی درونی گروه ها، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بازرگان ودیگران (1375) در تحقيقي كه در مورد ارزیابی درونی برای استقرار مستمر کیفیت گروههای آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران انجام دادند، بیان می شود که پیشینه استفاده از ابزارهای ارزیابی آموزشی برای قضاوت درباره دانش و عملکرد یادگیرنده به دهه های اول قرن بیستم برمی گردد. جامعه آماری در نظرگرفته شده در این پژوهش، مسؤلان واعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و کارفرمایان بودند. یافته ها در دوره زمانی سه سال قبل و سه سال آینده تحقیق، عبارت بودند از اینکه استفاده از ارزیابی درونی در گروههای آموزشی باعث می شود که تواناییهای بالقوه شناسایی شود و شرایط لازم برای خود ترمیمی امور فراهم شود. متغیرهای مورد مطالعه بر اساس 36 نشانگر ارزیابی درونی مشاهده شده اند. این نشانگرها در پنج دسته عوامل یاد شده به شرح زیر منظور شده است: سازمان و مدیریت 10 نشانگر، دانشجویان 8 نشانگر، دوره های آموزشی مورد اجرا 6 نشانگر، فرایند تدریس – یادگیری 4 نشانگر و دانش آموختگان 8 نشانگر بوده است. 10 مورد از این نشانگرها مربوط به درونداد، 17 نشانگر مربوط به فرایند و 9 نشانگر مربوط به برونداد نظامهای دانشگاهی است. همان طور که ملاحظه می شود، تأکید اصلی ارزیابی درونی بر قضاوت درباره فرایند نظام مورد ارزیابی است. ابزار اندازه گیری برای گردآوری داده ها در گروه ها، شامل پرسشنامه، مصاحبه و فرم اطلاعاتی بوده است. پرسشنامه برای گردآوری داده ها از هیأت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان به صورت طیف لیکرت تنظیم شده است. در تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی طرح ارزیابی در گروه های ششگانه، برای پاسخگویی به پرسش های پژوهشی مورد نظر، ابتدا نتایج به دست آمده طبقه بندی شد و وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مطابقت داده شد.
رضوي (1370 )در يك طرح تحقيقاتي تحت عنوان «مطالعه در مورد رابطه بين آموزشهاي رسمي فني و حرفه اي و اشتغال فارغ التحصيلان هنرستانهاي استان فارس در سالهاي 63 تا 67» مطالعاتي انجام داده كه به نتايج زير رسيده است: بيش از 83 درصد از كارفرمايان كارگاهها و مديران، كارايي فارغ التحصيلان فني و حرفه اي را بيشتر از كارايي فارغ التحصيلان نظري اعلام كرده اند. بيش از 54 درصد از كارفرمايان و مديران كارگاهها و مؤسسات اعلام كرده اند كه نيازهاي آنان از نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر از بين فارغ التحصيلان هنرستانها برآورده شده است. بيش از 95 درصد مديران نسبت به رفع نيازهاي نيروهاي انساني خود از بين فارغ التحصيلان فني وحرفه اي ابراز تمايل كردند. و بالاخره پیشنهادهاي ارائه شده در گزارش بر عوامل پر اهميتي چون شناخت دقيق امكانات، استعدادها و نيازهاي منطقه به لحاظ اقتصادي و ارائه شغل و كسب و كار مناسب تأكيد نموده است.